« на головну 29.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Партнерство заради соціального захисту людини праці
Партнерство заради соціального захисту людини праці 12 лютого відбулася зу­стріч Голови Федера­ції професійних спілок України Юрія Кулика з народним депутатом України, головою Ко­мітету Верховної Ради України з питань соці­альної політики та пра­ці Петром Цибенком. Узаході взяли участь заступники Голови ФПУГригорій Осовий, Сер­гій Кондрюк та Сергій Українець, а також на­родний депутат Укра­їни, заступник голови парламентського Комі­тету Олександр Стоян.
 
Спецвипуск
  П’ять ключових зон соціальної несправедливості
П’ять ключових зон соціальної несправедливості 20 лютого в Україні вдруге відзнача­ється День соціальної справедливос­ті, який був започаткований у нашій країні минулого року за ініціативою ФПУ та запроваджений Указом Пре­зидента України Віктора Януковича. День соціальної справедливості від­значається задля привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громад­ських організацій до вирішення про­блем соціальної справедливості й со­ціального захисту, подолання бідності, забезпечення повної зайнятості, гід­ної праці, гендерної рівності та соці­ального добробуту для всіх громадян України. 8 лютого, напередодні від­значення Дня соціальної справедли­вості, у Будинку спілок відбулася прес-конференція, присвячена цій темі.
 
Спецвипуск
  Забезпечення соціальної справедливості
Забезпечення соціальної  справедливості Стаття 1 Конституції визначає, що Україна є суве­ренною і незалежною, демократичною, соціаль­ною, правовою державою. Соціальна держава – це держава із соціально орієнтованою еконо­мікою, в якій створено можливості для грома­дян заробляти своєю працею достатні доходи для повноцінного життя, забезпечені базові со­ціальні гарантії, гідні пенсії та стипендії, захист людей від бідності, доступні культура, освіта й охорона здоров’я. Це суспільство, в якому немає прірви між багатими й бідними. Однак, на жаль, сьогодні в Україні ці принципи соціальної спра­ведливості залишаються тільки на папері.
 
Спецвипуск
  Позитивна прогресія
Позитивна прогресія Днями у Кабіне­ті Міністрів Укра­їни відбулася се­лекторна нарада з питань погашен­ня заборгованості з виплати заробіт­ної плати. Головува­ла на нараді міністр соціальної політи­ки України Наталія Королевська.
 
Спецвипуск
  Безпека та здоров’я людини в процесі праці
Безпека та здоров’я людини в процесі праці Офіційний нагляд за забезпеченням охоро­ни праці належить ви­конувати відповідним державним органам. Водночас законодав­ством України проф­спілкам надано право здійснювати громад­ський контроль у цій сфері, створювати від­повідні інспекції та ко­місії, проводити неза­лежну експертизу умов праці, брати участь у розслідуванні нещас­них випадків на вироб­ництві, захищати тру­дові права працівників усіма законними спо­собами.
 
Спецвипуск
  Нова модель вирішення трудових спорів в Україні
Нова модель вирішення трудових спорів в Україні 7 лютого в Будинку спі­лок був презентова­ний «Проект концепції нової моделі вирішен­ня трудових спорів в Україні». Захід відбув­ся в рамках шведсько-українського співробіт­ництва. Його учасники обговорили роль та за­вдання профспілок під час вирішення трудо­вих спорів.
 
Спецвипуск
  Дискримінація в оплаті праці бюджетників
Дискримінація в оплаті праці бюджетників У структурі доходів україн­ців частка зарплати є критич­но низькою (40% замість гра­нично допустимих 65%), що є демотивуючим чинником для продуктивної та якісної праці. Конституція України гарантує право кожного на працю і гідну за неї винаго­роду, однак загалом її рівень не є гідним. Украй низькою залишається зарплата пра­цівників бюджетної сфери.
 
Спецвипуск
  Для закриття фінансового року не вистачає 5,5 мільярда
Для закриття фінансового року не вистачає 5,5 мільярда Коментує заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.
 
Спецвипуск
  Соцпрацівники потребують захисту і підтримки
Соцпрацівники потребують захисту і підтримки По рівню престижності за кордоном професія соціально­го працівника посідає третє місце після лікаря і вчителя. Престижність означає і високу зарплату, і високу міру від­повідальності. Тільки добре оплачувана робота викликає пошану в суспільстві і забезпечує професійну самоповагу. Яку користь може принести невпевнена в собі і в завтраш­ньому дні людина? Соціальний працівник, що жаліє ін­ших, не повинен сам викликати жалість і, тим більше, жа­літи сам себе. Тільки щаслива людина може подарувати шматочок свого щастя людям, які так цього потребують.
 
Спецвипуск
  Новітні тенденції бідності
Новітні тенденції бідності Виходячи з даних 2011 року, можна стверджувати, що за всіма абсолют­ними монетарни­ми критеріями рівень бід­ності продовжує знижува­тися. Так, за критерієм прожиткового мінімуму показник зменшився з 16,8% у 2010 році до 14,6% у 2011-му. Це означає, що майже мільйон осіб ви­йшли зі стану бідності, а вартість їх середньодушо­вого споживання переви­щила розмір прожиткового мінімуму. Згідно з абсо­лютним критерієм для міжнародних порівнянь, рівень бідності за останній рік зменшився з 2,5 до 1,7%. Таким чином, виконання завдання Цілей розвитку тисячоліття ліквідувати до 2015 року крайню бідність, визначену за цим критері­єм, є цілком реальним.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання