« на головну 03.03.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1094)
18
Лютий
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОТЕСТ ФПУ ПІД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ

ПРОТЕСТ ФПУ ПІД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ


ТОП ТЕМА
 
   
ПРОФСПІЛКИ

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД ВЛАДИ ЗУПИНИТИ ТАРИФНУ ВАКХАНАЛІЮ. ЧИ Є РЕЗУЛЬТАТ?

Про реакцію влади на ви­моги Федерації профспілок України стабілізувати ситуа­цію з цінами і тарифами для населення та подальші дії профспілок – в інтерв’ю Голо­ви СПО об’єднань профспілок, Голови ФПУ Григорія Осового.

докладніше


Спецвипуск
 
Спецвипуск
 
Епіцентр
         
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Конституцією Украї­ни визначено, що Україна є соціаль­ною і правовою дер­жавою. На сьогодні українським законодав­ством вибудувано чітку систему соціального захис­ту. Вона базується на Євро­пейській соціальній хартії (переглянутій), ратифікова­них конвенціях Міжнарод­ної організації праці, підпи­саному у 2016 році Європей­ському кодексі соціального забезпечення, низці законів України. Впровадження...

 
ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ

ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ

Без перебільшення, всі члени профспі­лок України вкрай стурбовані ситуаці­єю, що склалась останнім часом у країні че­рез несправедливе поспішне і недостатньо підготовлене запровадження повномасш­табних ринків природного газу та електричної енергії, яке відбувається в умовах падіння доходів громадян унаслідок втрати ними робо­ти, зниження ділової актив­ності суб’єктами господарю­вання в зв’язку з к...

 
РУКИ ГЕТЬ ВІД МАЙНА ФПУ!

РУКИ ГЕТЬ ВІД МАЙНА ФПУ!

26 січня відбу­лось засі­дання Ко­легії з роз­гляду скарг у сфері державної реєстра­ції при Офісі протидії рей­дерству, на якому розгляда­лась скарга Федерації проф­спілок України.Спецвипуск
  РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД
РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД 16 лютого у Будин­ку профспілок на столичному майдані Неза­лежності в ре­жимі відеоконференції відбу­лось сьоме засідання Ради Фе­дерації профспілок України.
 
Спецвипуск
  ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ Сповідуючи принципи соціального діалогу, Федерація профспі­лок України кон­структивно співпра­цює із соціальними партне­рами. Так, 14 травня 2019 року укладено Генеральну угоду на 2019–2021 роки, що визначила стратегічні за­вдання для розвитку країни та добробуту наших грома­дян....
 
Спецвипуск
  СТАВКА – НА ЗМІЦНЕННЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
СТАВКА – НА ЗМІЦНЕННЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ Протягом останніх ро­ків було схвалено низку рішень, спря­мованих на підви­щення рівня пенсій­них виплат. Але загальний рівень пенсійного забезпе­чення громадян залишаєть­ся низьким.
 
Суспільство
  БИТВА ТИТАНІВ
БИТВА ТИТАНІВ Плідним на здобутки видав­ся початок 2021 року для студенток КЗВО «Луцький педагогічний коледж». Із 40 робіт, поданих на Всеукраїн­ський багатожанровий кон­курс «Битва титанів», що тривав із 3 до 25 січня, 38 стали переможницями та призерками....
 
Спорт
  НА ГІРСЬКОЛИЖНІЙ ТРАСІ – МЕДИКИ ЗАКАРПАТТЯ
НА ГІРСЬКОЛИЖНІЙ ТРАСІ – МЕДИКИ ЗАКАРПАТТЯ Члени профспілки працівників охорони здоров’я Закарпаття активно займаються фізичною культу­рою і спортом, особистим прикладом пропагують здо­ровий спосіб життя. Ще од­ним свідченням цього стали змагання з гірськолижного спорту, що відбулися на базі гірськолижного комплексу «Ведмежа» с. Поляна Сваляв­ського району з дотриманням усіх карантинних вимог....
 
Регіональні новини
  ЯК ПОПЕРЕДИТИ СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ?
ЯК ПОПЕРЕДИТИ СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ? Перше в цьому році засідання територіаль­ної тристо­ронньої соці­ально-економічної ради Рівненської області від­булося в дещо нетради­ційному форматі: замість усталеного звіту сторін- учасників про роботу за певний період, присутні члени ради і запрошені взяли участь в обгово­ренні гарячих, як їх оха­рактеризував, відкрива­ючи засідання, голова ФПО Микола Шершун, тем. А саме: про мініміза­цію нега...
 
Регіональні новини
  ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА «КВАРСИТ» ВИМАГАЮТЬ ПОГАСИТИ ЗАРПЛАТНІ БОРГИ
ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА «КВАРСИТ» ВИМАГАЮТЬ ПОГАСИТИ ЗАРПЛАТНІ БОРГИ Працівники державного науково-виробничого підприємства «Квар­сит» у м. Костянтинівка Донецької області вже більше 3 років не отримують зарплати й не накопичують стра­ховий стаж.
 
Особистість
  ФРАНКОВОМУ УНІВЕРСИТЕТУ – 360
ФРАНКОВОМУ УНІВЕРСИТЕТУ – 360 З поважною датою альма- матер, яка навчає та тво­рить українську еліту ще з 1661 року, багатьох із нас привітала голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Марія Яцейко, а також надійшли десятки віталь­них телеграм з усіх куточків України та світу....
 
Внутрішнє життя
  МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ СФОРМУЮТЬ У МЕТОДИЧКИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ
МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ СФОРМУЮТЬ У МЕТОДИЧКИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ 22 січня в Будин­ку профспі­лок у режимі відеоконфе­ренції відбув­ся семінар для завідувачів фінансових відділів – голо­вних бухгалтерів централь­них органів всеукраїнських профспілок та територіаль­них профоб’єднань з акту­альних питань бухгалтер­ського обліку та фінансової звітності профспілкових ор­ганізацій....
 
Профпанорама
  ДИРЕКТОР НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» ВДАВСЯ ДО «РОЗПРАВИ» НАД ПРАЦІВНИКАМИ
ДИРЕКТОР НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» ВДАВСЯ ДО «РОЗПРАВИ» НАД ПРАЦІВНИКАМИ Директор Національно­го природного парку «Північне Поділля» Андрій Кийко, із при­таманною йому нена­вистю до працівників установи, які не погоджуються з його мето­дами керування, почав, образно кажучи, «розправлятися» з ними....
 
Збагачуємо здоров`ям
  РАЕС ДБАЄ ПРО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ
РАЕС ДБАЄ ПРО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ Санаторій-профілакторій – структурний підрозділ Рівненської АЕС, що вже понад 40 років за­безпечує якісну медич­ну реабілітацію персоналу елек­тростанції без відриву від вироб­ництва. Виклики пандемії коро­навірусу змусили персонал за­кладу підлаштовуватись до но­вих вимог часу та переформату­вати свою роботу відповідно до карантинних обмежень....
 
Особистість
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС – ГОРДІСТЬ ПОДІЛЛЯ!
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС – ГОРДІСТЬ ПОДІЛЛЯ! У грудні 2020 року славному Хмель­ницькому кому­нальному підприєм­ству «Електротранс» виповнилося 50 років самовідда­ної праці його невтомного тру­дового колективу. Півстоліття тому розвиток міста як обласно­го центру обумовив докорінне поліпшення роботи міського транспорту. Тож найбільш ефек­тивним, дешевим, комфорта­бельним і соціальним став Хмельницький тролейбус....
 
Культура
  МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА Цими словами, які промовив після закінчення кон­церту директор Міжнародного центру культури і мис­тецтв Федерації профспі­лок України Юрій Бобир, мабуть, найкраще можна передати суть і емоції музичного спектаклю «Я, звичайно, поверну­ся…», присвяченого пам’яті Володимира Ви­соцького, що відбувся в Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок 25 січня, у день народження чудо­вого поета і арти...
 
Юридична сторінка
  ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА ФПУ
ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА ФПУ Інформація, яку потрібно знати членам профспілок, стосовно правового статусу майна ФПУ
 
Людина і праця
  ЗА ЗАРПЛАТНІ БОРГИ ВАРТО ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНУ ТА ЗАПРОВАДИТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ЗАРПЛАТНІ БОРГИ ВАРТО ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНУ ТА ЗАПРОВАДИТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 17 грудня відбулося засі­дання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгова­ності із заробітної пла­ти (грошового забезпечення).
 
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання