« на головну 20.02.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (937)
15
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ІРИНА ПАХУЛЬСЬКА: «ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ВМІННЯ БУТИ ЗГУРТОВАНИМИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИМИ…»

ІРИНА ПАХУЛЬСЬКА: «ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ВМІННЯ БУТИ ЗГУРТОВАНИМИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИМИ…»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Верховенство принципу соціальної справедливості як зброя в боротьбі з бідністю
Верховенство принципу соціальної справедливості як зброя в боротьбі з бідністю У 2000 році на Саміті Тисячоліття Україна підписала Декларацію Тисячоліття ООН, від­так – узяла на себе зобов’язання досягти Цілей Тисячоліття в галузі розвитку до 2015 року. Підписання Україною цього надзвичайно важливого документа – не тільки ви­знання першочерговості розв’язання існуючих проблем людського розвитку та їх важливості для подальшого процвітання нації, а й ознака взяття на себе державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського потенціалу.
 
Спецвипуск
  Що багатий не заплатить, то з бідного тричі візьмуть
Що багатий не заплатить, то з бідного тричі візьмуть Профспілки вважають, що справедлива сис­тема оподаткування має сприяти, з одного боку, зростанню доходів громадян, а з іншо­го – інтенсивному розвитку виробництва. Як наслідок, збільшаться податкові надходжен­ня до бюджетів. Оптимального ефекту в цьо­му питанні можна досягти тільки шляхом зба­лансування інтересів бізнесу і громадян.
 
Спецвипуск
  Перспективи соціальної безпеки та справедливості в Україні
Перспективи соціальної безпеки та справедливості в Україні 8–9 жовтня в Будинку спілок відбулася міжна­родна конферен­ція «Які перспек­тиви соціальної безпеки та спра­ведливості в Україні?»
 
Спецвипуск
  Нерівність – продукт політичних сил
Нерівність – продукт політичних сил Добре відомо, що в останні роки в заможних країнах, надто у США, не­рівність доходів і достатку поглиби­лася, а після Вели­кої депресії – ще більше. А як в ін­ших країнах сві­ту? Як складають­ся справи у бідних країнах чи краї­нах із середніми доходами? Нерів­ність поглиблюєть­ся чи, може, ситуа­ція поліпшується? Ми рухаємося у бік справедливого світу чи, може, на­впаки?
 
Спецвипуск
  Організовуйтесь!
Організовуйтесь! У 2008 році Установчий конгрес Міжна­родної конфедерації профспілок ухва­лив рішення про необхідність проведен­ня всесвітнього дня дій, організованого міжнародним профспілковим рухом. Та­ким чином, Всесвітнім днем дій гідної праці було обрано 7 жовтня.
 
Спецвипуск
  МОП: програма – стратегія дій на майбутнє
МОП: програма – стратегія дій на майбутнє За майже 90 років існування Міжнарод­ної організації праці (МОП) було ухва­лено 188 конвенцій, у яких викладені міжнародні трудові стандарти, що сто­суються таких важливих питань, як ро­бочий час, охорона праці, зайнятість, умови праці окремих категорій трудя­щих тощо. Для того, щоб конвенції МОП мали законний статус і почали впрова­джуватися у життя, їх неодмінно мають ратифікувати уряди держав. Проте іс­нує вісім конвенцій про фундаментальні права, відомі як основоположні трудо­ві стандарти, які застосовують як держави-члени МОП, так і держави, що їх не ратифікували.
 
Спецвипуск
  Безпека праці: навантаження на бізнес чи фактор зростання української економіки?
Безпека праці: навантаження на бізнес чи фактор зростання української економіки? Федерація профспілок України, редакція жур­налу «Охорона праці» і журнал «Промисло­ва безпека» за підтрим­ки Національного коор­динатора МОП в Україні провели 24 вересня у Бу­динку спілок круглий стіл з проблем безпеки пра­ці. Головна тема обгово­рення – взаємозв’язок і вплив належно організо­ваної охорони праці на економічний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.
 
Спецвипуск
  Звернення Голови ФПУ Юрія Миколайовича КУЛИКА з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана
Звернення Голови ФПУ Юрія Миколайовича КУЛИКА з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана У всьому світі 1 жовтня відзначається Міжнарод­ний день людей похилого віку. Україна підтри­мала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає це свято.
 
Спецвипуск
  Стан та пропозиції щодо вирішення проблем соціального захисту ветеранів праці
Стан та пропозиції щодо вирішення проблем соціального захисту ветеранів праці В Україні проживає 13,6 млн пенсіоне­рів, основна час­тина яких отримує пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування». Нині мінімальний роз­мір пенсії за віком, за наявності у жі­нок – 30 років, а у чоловіків – 35 ро­ків страхового ста­жу, встановлю­ється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який із 1 січня ц. р. становить 894 грн (з 1 грудня ц. р. – 949 грн). На жаль, серед­ній розмір пенсії надзвичайно низький і на 1 червня 2013 року становив 1478 грн. При цьому майже 10 млн осіб отримують пенсію до 1500 грн.
 
Спецвипуск
  Безпека праці має стати державним пріоритетом
Безпека праці має стати державним пріоритетом Коментар Голови Фе­дерації профспілок України Юрія Кулика щодо стану охорони праці та ролі держа­ви й профспілок у ви­рішенні актуальних проблем у цій сфері.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

31.01.2018 18:13

31.01.2018 18:13

31.01.2018 17:29

31.12.2017 19:03

31.12.2017 19:01

10.12.2017 05:38

10.12.2017 05:37

02.12.2017 13:26

02.12.2017 13:25

23.10.2017 22:16

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання