« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Оплаті праці – соціальну справедливість
Оплаті праці – соціальну справедливість Про позицію Федерації профспілок України щодо підвищення оплати праці у бюджетній сфері, роль профспілок у прискоренні вирішен­ня принципово важливих питань соціально-економічного захисту працівників розповів 4 квітня на зустрічі з представниками регіо­нальних друкованих ЗМІ заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.
 
Людина і праця
  Першочергове завдання – колективний захист працівників
Першочергове завдання – колективний захист працівників Основною і найрезультативнішою формою соціального діалогу, що впли­ває на рівень та якість життя громадян, є укладання колективних до­говорів і угод, за допомогою яких регулюються трудові, виробничі та соціально-економічні відносини, досягається баланс інтересів між праців­никами й роботодавцями. «ПВ» продовжують серію публікацій про досвід колективно-договірної роботи на прикладі обласних і галузевих профспіл­кових організацій, зокрема Федерації профспілок Рівненської області.
 
Людина і праця
  Баланс інтересів Укрвуглепрофспілки
Баланс інтересів Укрвуглепрофспілки Основною і найрезультативнішою фор­мою соціального діалогу, що впли­ває на рівень та якість життя громадян, є укладання колективних договорів і угод, за допомогою яких урегульову­ються трудові, виробничі та соціально-економічні відносини, досягається ба­ланс інтересів між працівниками й роботодавцями. На виконання поста­нови Президії ФПУвід 11 грудня 2012 року «Про стан колективно-договірного регулювання та основні завдання кол­договірної роботи на 2013 рік» ФПУуза­гальнено досвід колективно-договірної роботи на прикладі обласних і галузе­вих профспілкових організацій, зокрема Професійної спілки працівників вугіль­ної промисловості України.
 
Людина і праця
  У пошуках гідного мінімуму
У пошуках гідного мінімуму Основна мета законодавчого встановлення мінімальної заробітної плати – забез­печення достатнього життєвого рівня, причому введення й підвищення рівня мі­німальної заробітної плати є більш продуктивним методом боротьби з бідністю, аніж різнопланові форми соціального забезпечення. Тож профспілки продовжу­ють боротьбу за те, щоб мінімальна зарплата забезпечувала розширене відтво­рення робочої сили, професійної працездатності та розвиток людського капіталу.
 
Людина і праця
  Ноу-хау по-знам’янськи, або Кожен має сідати в свої сани
Ноу-хау по-знам’янськи, або Кожен має сідати в свої сани Нині Кіровоградський об­ласний комітет профспіл­ки працівників держав­них установ вивчає досвід укладання і виконання кол­договорів у Знам’янському районі Кіровоградської області. Більшість з них і справді заслуговують на увагу й узагальнення до­свіду. Хоча є й пікантний приклад: у Знам’янському міськвиконкомі підписали колдоговір на новий тер­мін не дві, як вимагає за­конодавство, а три сторо­ни: міський голова, голова профкому і… голова ради трудового коллективу. Звіс­но, ця нетипова ситуація й викликала зацікавленість.
 
Людина і праця
  Участь профспілок у вдосконаленні виробничої політики
Участь профспілок у вдосконаленні виробничої політики ФПУ вбачає підтрим­ку та розвиток вітчиз­няного виробничого комплексу як осно­ву для забезпечення продуктивної зайня­тості за рахунок збе­реження та збільшен­ня кількості сучасних робочих місць, наро­щування продуктив­ності праці та забезпе­чення гідної її оплати, створення належних і безпечних умов пра­ці, тобто досягнення у цій сфері міжнарод­них стандартів.
 
Людина і праця
  Конкуренція без правил?
Конкуренція без правил? Рішенням Антимонопольного комітету України від 13 червня 2012 року 14 деревообробних підприємств – членів Асоціації «Меблідеревпром» оштрафова­но на 419 млн гривень за «ніби­то» порушення законодавства про захист економічної конку­ренції. Посадовці АМКзвинува­чують деревообробників у анти­конкурентних погоджених діях, які полягали у спотворенні ре­зультатів спеціалізованих аукці­онів із продажу необробленої деревини в 2011 році.
 
Людина і праця
  Забезпечити пенсійні права громадян
Забезпечити пенсійні права громадян Постановою Президії ФПУ від 23 грудня 2011 року визначено завдання для керів­ництва, членських організацій та первинних профспілкових організацій щодо проведен­ня заходів, які сприятимуть забезпеченню пенсійних прав громадян. З одного боку, вони спрямовані на наповнення бюджету Пенсійного фонду України, з іншого – спра­ведливе пенсійне забезпечення та поступо­ве зростання пенсійних виплат. Відповідно до завдань постанови керівництво, струк­турні підрозділи та членські організації про­вели певну роботу.
 
Людина і праця
  Безпека праці. Підготовка кваліфікованого захисту
Безпека праці. Підготовка кваліфікованого захисту З 26 листопада по 7 груд­ня 2012 року на базі ФПУ проходив двотижневий семінар-навчання для тех­нічних інспекторів та ін­ших представників член­ських організацій ФПУ з охорони праці. Учасни­ків семінару під час його відкриття привітав Голо­ва Федерації профспілок України Юрій Кулик.
 
Людина і праця
  Максимально зберегти людський потенціал
Максимально зберегти людський потенціал Київська обласна рада профе­сійних спілок є найбільшою масовою громадською орга­нізацією регіону, яка захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси працівни­ків. Одним з основних на­прямів її роботи є здійснення громадського контролю за до­держанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці, створенням на підприємствах безпечних та нешкідливих умов праці.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання