« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Культура безпеки в Україні
Культура безпеки в Україні У чому полягають проблеми впроваджен­ня концепції культури безпеки в Україні? Відповідь на це запитання шукали пред­ставники органів державної влади, гро­мадських об’єднань, профільних навчаль­них закладів та науково-дослідних уста­нов, промислових компаній, а також не­залежні експерти, присутні на круглому столі. Засідання відбулося 22 червня в кон­ференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень.
 
Людина і праця
  Чи потрібні профспілки на селі?
Чи потрібні профспілки на селі? На сторінках газети майже відсут­ні обмін думками та діалог лідерів галузевих і регіональних профспі­лок, у ході якого висловлювалися б думки та пропозиції з приводу існу­ючих у профспілковому русі проблем загалом та житті громади зокре­ма. У зв’язку з цим хочу висловити власну точку зору щодо участі гро­мади у розвитку профспілкового руху на селі.
 
Людина і праця
  У позитиві– збережене здоров’я працівників
У позитиві– збережене здоров’я працівників Питання привер­нення уваги ор­ганів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до ви­рішення проблем охорони праці, забезпечення конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умо­ви праці, надан­ня всебічної під­тримки потер­пілим на вироб­ництві працівни­кам і вшанування загиблих обговорювалися на Всеукраїнсь­кій селекторній нараді галузі зв’язку. Також були підбиті під­сумки проведен­ня заходів із наго­ди Всесвітнього дня охорони пра­ці у 2012 році.
 
Людина і праця
  Виробнича практика: платити чи не платити?
Виробнича практика: платити чи не платити? Виробнича практика готує май­бутніх спеціалістів до самостій­ного виконання обов’язків на пер­шій посаді, де вони працювати­муть. Внесок молодих спе­ціалістів у практичну діяльність підприємств, установ, організацій відповідної галузі прямо залежить від їхньої підготовленості до робо­ти, теоретичного кругозору й практичних навичок… Чимало питань щодо практики обговорю­валося 15 травня ц. р. під час фахо­вої дискусії «Виробнича практика: платити чи не платити?».
 
Людина і праця
  Законодавчі гарантії безпечної праці
Законодавчі гарантії безпечної праці Федерація профспілок України та її членські організації постійно працю­ють над посиленням законодавчих гарантій безпечної праці, забезпечують контроль за станом охорони праці на підприємствах.
 
Людина і праця
  Оплата праці: реалії та перспективи
Оплата праці: реалії та перспективи Днями у Будинку спілок відбу­лася Міжнародна конференція під назвою «Застосування норм Конвенцій МОП при ви­значенні розміру мінімальної заробітної плати». Захід мав на меті представити, обгово­рити та зіставити міжна­родний і національний досвід із питань практики розрахун­ку мінімальної заробітної плати. У рамках конференції відбулася презентація проф­спілкового проекту методики розрахунку відтворювального рівня оплати праці. Також ішлося про формування консо­лідованої позиції соціальних партнерів щодо політики ви­значення критеріїв і механіз­му розміру заробітної плати.
 
Людина і праця
  Порушені трудові права поновлено
Порушені трудові права поновлено На адресу Голови Федерації профспілок України Юрія Кулика, Київського обласного комітету профспілки працівників харчової та переробної про­мисловості України і первинної профспілкової організації ВАТ «Сали­вонківський цукровий завод» надійшла подяка від інженера-програміста заводу Петра Жмаченка за надану допомогу в обстоюванні трудових прав.
 
Людина і праця
  Оплата праці: чи є перспективи?
Оплата праці: чи є перспективи? 21 березня в Комітеті з питань соці­альної політики та праці Верховної Ради України відбувся круглий стіл на тему «Оплата праці: українські реалії та перспективи реформуван­ня». На заході були присутні народні депутати України, представники Адміністрації Президента та Кабі­нету Міністрів України, мініс­терств, інших органів державної вла­ди, роботодавців, науковців та ін. Від профспілкової сторони активну участь в обговоренні наболілих для пересічних українців питань взяли, зокрема, заступники Голови ФПУ Сергій Кондрюк і Григорій Осовий, го­лова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників державних установ Тетяна Нікітіна, інші пред­ставники членських організацій.
 
Людина і праця
  Куди податись із дипломом? Чому випускники вишів не можуть знайти роботу
Куди податись із дипломом?  Чому випускники вишів не можуть знайти роботу Протягом минуло­го тижня за учас­тю представників профспілок, держав­них установ, органі­зацій роботодавців, молодіжних неуря­дових організацій та інших зацікавле­них сторін відбуло­ся одразу кілька за­ходів, що стосува­лися проблем моло­діжної зайнятос­ті. Так, 21–22 берез­ня в Будинку спілок ФПУ спільно з Фон­дом ім. Фрідріха Еберта, Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи було прове­дено слухання на тему: «Молодіжна зайнятість: викли­ки та шляхи впли­ву профспілок».
 
Людина і праця
  Профспілки у боротьбі за порядок у сфері праці
Профспілки у боротьбі за порядок у сфері праці Днями у Будинку спілок відбувся круглий стіл на тему: «Проблемні питання здійс­нення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю, координації роботи з органами державного нагляду». У заході взяли участь представники профспілок, різноманітних організацій, відомств, установ тощо. Се­ред них, зокрема, Голова ФПУ Юрій Кулик, старший прокурор управління захисту прав і свобод Генеральної прокуратури Наталія Чайковська, начальник відділу ко­лективних договорів та угод Департаменту соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики Ірина Цибульник, голова Держпраці Андрій Черкасов, заступник голови Держгірпромнагляду Степан Дунас та ін.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання