« на головну 26.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1079)
12
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЧИ СПРАВДІ ОПЛАТА ПРАЦІ РОБОТОДАВЦЮ ВИГІДНО НЕ ПЛАТИТИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ?

ЧИ СПРАВДІ ОПЛАТА ПРАЦІ РОБОТОДАВЦЮ ВИГІДНО НЕ ПЛАТИТИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ?

Завжди переймався простим і водночас складним питанням: чому в Україні стало нормою не виплачувати заробітну плату?

Своєчасно розраховуватись із державою та страховими фондами, енерго- та газовими компанія­ми, банками – то святе, та й страшно, бо будуть задіяні механізми фінансового покарання. А пра­цівників та їхні потреби в гідному житті, та й узагалі право на виживання, залишають наостанок.

Невже це вигідно для бізнесу, коли зарплатний ресурс є найдешевшим?

З останнього судового процесу щодо невиплати зарплати працівникам одного з державних стратегічних підприємств, коли почав рахувати цифри, вийшла досить цікава, але при цьому абсурдна історія з позитивним фіналом.

ПРО ТУРБОТЛИВОГО РОБОТОДАВЦЯ

Працівнику цього підприємства забор­гували заробітну плату більш як за 6 міся­ців, сума не надто велика – 25 тис. грн. То лише елітарну касту вищого менеджмен­ту бідна держава ощасливила європей­ськими зарплатами (постанова КМУ № 859 та наказ Мінекономіки № 1024), щоб не крали та були ефективними управлін­цями. Їхні зарплати в десятки, а то й со­тні разів перевищують копійчані зарплати працівників, у даному ж випад­ку заробітна плата працівника ледь перевищує 4 тис. грн при фактичному прожитковому мінімумі у 3700 грн.

У розумної людини виникає запи­тання: чи може вважатися менедж­мент ефективним, коли працівники отримують мізерну заробітну плату, а ко­жен день їх життя – це боротьба за вижи­вання? В європейській країні такого не може бути, але в Україні саме так і є!

Працівник не захотів терпіти над собою знущання «ефективних» менеджерів й звільнився за власним бажанням згідно пункту 3 статті 38 Кодексу законів про пра­цю України. Даною нормою передбачено право працівника розірвати трудовий до­говір за власним бажанням, якщо робото­давець порушує законодавство про працю, умови колективного чи трудового догово­ру, при цьому він повинен виплатити пра­цівнику вихідну допомогу у розмірі 3-мі­сячного середнього заробітку (стаття 44 КЗпП України). У результаті роботодавець замість 25 тис. грн заборгованої заробітної плати зобов’язаний сплатити працівнику 40 тис. грн! Уже «наекономили» 15 тис. грн.

Звісно, роботодавець образився на тако­го непатріотичного працівника, який на підприємстві працює ще з профтехучили­ща, нагороджений грамотами, отримав ін­валідність, аж раптом взяв і відмовився працювати «за так» та ще й вирішив боро­тися за свої права.

Роботодавці в Україні дуже болісно «переживають» втрату трудового потен­ціалу, тому директор підприємства, щоб не втрачати контакт з працівником, бо ж інших розумних причин не було, вирішив не виплачувати працівникові жодної ко­пійки при звільненні. Тим само грубо по­рушивши частину 1 статті 116 КЗпП Укра­їни, якою зазначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що нале­жать йому від підприємства, провадиться в день звільнення.

Далі – більше. Довідку про заборгованість вирішили не давати, бо ж навіщо ганьбитися «папірцями» в період дерегуляції й електро­нного документообігу. Але український суд саме цей «папірець» вважає мало не єдиним доказом. Так принаймні думав роботодавець і пояснював працівникові його нікчемні шанси вирішення цього питання в суді.

Але, як написано у вічному творі: «Коли неправди біль стискає горло, по­рушений закон, до розпачу лиш крок, людина йде з надією у серці шукати за­хисту у профспілок» (гімн ФПУ).

ПРО ЧЕСНИЙ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СУД

Український суд – тема для окремої розповіді. З вересня 2017 року суддею висо­коповажного суду було використано, зда­ється, всі, в тому числі й не зовсім проце­суальні, можливості для затягування про­цесу: відмова приймати позов, особисте переконання суддею працівника відкли­кати позов, відпустки та лікарняні судді, втрата документів, або й непра­вомірні вимоги до працівника – розра­хувати податок із суми невиплаченої за­робітної плати. Звісно, проста людина ре­агує на цей абсурд зневірою у справедли­вості і чесності владних структур, бажан­ням «підрихтувати» обличчя правосуддю.

У результаті наполегливої роботи про­тягом 7 місяців, з допомогою Правової ін­спекції Профспілки металургів і гірників України все ж таки було досягнуто пози­тивного результату. Наприкінці березня 2018 року позов задоволено в повному об­сязі. Обличчя суду збережено!

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ

Тепер роботодавець, який вирішив «зекономити», порушуючи права праців­ника, замість 25 тис. грн сплатить йому 75 тис. грн і судовий збір.

Отакий він «високоефективний» укра­їнський менеджмент на підприємствах, де не платять зарплату. Фактично за 1 грн невиплаченої зарплати підприємство має додатково сплатити ще 3 грн. На жаль, це не єдиний приклад, та й не унікальний, а один із багатьох.

Висновок доволі простий: коли праців­ники готові боротися за свої права й переко­нані, що профспілка завжди допоможе, тоді роботодавець тричі подумає, чи порушува­ти йому трудове законодавство й не випла­чувати працівникам заробітну плату.

Богдан ОВЕРКОВСЬКИЙ,

правовий інспектор праці ЦК ПМГУ

 


ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ БУДІВЕЛЬНИКІВ

У приміщенні Миколаївської обласної уні­версальної наукової бібліотеки ім. О. Гми­рьова Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України провела круглий стіл «Робота бу­дівельників за кордоном. Умови праці для українців в країнах ЄС». Участь у заході взяли представники Миколаївського об­ласного центру зайнятості, відділення На­ціональної служби посередництва і прими­рення в Миколаївській області, Профспіл­ки будівельників з Києва, Миколаєва і Луцька, представники будівельних підпри­ємств, Миколаївського будівельного коле­джу КНУБА, експерти та ЗМІ Миколаєва.

Н а розгляд учасників круглого столу було представлено презентацію Профспілки пра­цівників будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України про стан ринку праці в Україні та Миколаївській області (будівельна галузь), умови працевлаштування українців за кор­доном, ключові сфери праці в країнах ЄС, які обира­ють українці, і порушення прав трудових мігрантів.

З даних питань відбулася жвава дискусія. Керівни­ки будівельних підприємств зазначили, що зна­чний розрив в оплаті праці в Україні і за кордоном спонукає вітчизняних будівельників до трудової міграції. Зважаючи на розмір погодинної заробіт­ної плати в Україні – 22,41 грн (станом на січень 2018 року) і мінімальної погодинної зарплати для неква­ліфікованої праці в країнах ЄС, яка складає від 2,32 євро (71 грн 28 коп.) до 19,92 євро (645 грн 40 коп.), ви­грає зарплата в країнах ЄС.

Представники обласного центру зайнятості та відді­лення НСПП у Миколаївській області в своїх виступах акцентували на питанні стану ринку праці та соціаль­но-трудових відносин на підприємствах регіону.

Учасники круглого столу проаналізували витоки цих проблем, а також обговорили аналітичну інфор­мацію щодо причин та наслідків трудової міграції.

Голова Профспілки працівників будівництва і про­мисловості будівельних матеріалів України, керів­ник проекту «Вплив трудової міграції українських працівників на ринки праці України і ЄС (на при­кладі будівельників)» Василь Андреєв приділив увагу питанням зарплати будівельників в Україні, відтоку будівельних кадрів за кордон, соціального діалогу для вирішення нагальних проблем трудо­вої міграції, дотримання трудових прав працівни­ків-мігрантів, а також впливу трудової міграції українців на ринки праці України і ЄС.

За інф. Профспілки працівників будівництва

і промбудматеріалів України

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

04.11.2020 22:11

27.10.2020 13:22

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання