« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

Відповідно до статті 259 Кодек­су законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та власного Статуту Федерація профспілок України здійснює громадський контроль за додержанням робо­тодавцями законодавства про працю, у тому числі прав грома­дян на об’єднання у профспіл­ки. З цією метою у ФПУ здій­снюється постійний моніторинг порушень профспілкових прав і проводиться відповідна робота щодо організації їх захисту.

В установленому порядку на під­ставі даних, наданих членськими організаціями ФПУ, факти пору­шень вносяться до Єдиного реє­стру порушень прав профспілок.

Протягом року членські організації ФПУ (всеукраїнські профспілки та облас­ні об’єднання профспілок) в установлено­му порядку повідомляють Федерацію про факти порушень профспілкових прав. До листа-повідомлення в обов’язковому по­рядку додається Картка реєстрації пору­шення прав профспілок за Формою ПФ-2, яка подається в оригіналі та підписується керівником членської організації.

Інформація про зазначені факти має надходити до членських організацій ФПУ безпосередньо від їх структурних ланок. У разі надходження інформації про порушення із ЗМІ та інших джерел, членські організації ФПУ мають уточни­ти її на своєму рівні та вжити невідклад­них заходів щодо їх усунення.

Факти порушень прав профспілок, які повідомляються членськими організаці­ями ФПУ, вносяться до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.

В окремих випадках, коли членськими організаціями ФПУ вичерпано всі заходи щодо усунення порушень профспілкових прав, на їхнє прохання залучається Екс­пертна група оперативного реагування ФПУ, створена в апараті Федерації згідно з розпорядженням від 05.02.2016 № 9.

Основна мета створення зазначеної екс­пертної групи – надання експертної, мето­дичної, консультативної підтримки член­ським організаціям ФПУ з належного реа­гування на факти порушення прав органі­зацій профспілок, зовнішнього протиправ­ного втручання у їхню діяльність, захисту від переслідувань профспілкових лідерів та активістів за профспілкову діяльність.

З метою створення належних умов для діяльності зазначеної групи прийнято по­станову Президії ФПУ від 22 червня 2016 року № П–2–18 «Про затвердження доку­ментів, які забез­печують робо­ту Експерт­ної групи оператив­ного реа­гування ФПУ».

Прези­дією ФПУ затвер­джено «По­рядок облі­ку та аналізу звернень член­ських організа­цій про факти пору­шень профспілкових прав, які потребують реагу­вання ФПУ» та «Порядок організації та сприяння членських організацій ФПУ у роботі Експертної групи оперативного ре­агування ФПУ».

Крім того, членські організації ФПУ щороку до 1 грудня подають до Федерації Інформацію про захист профспілкових прав членських організацій за формами ПФ-1, ПФ-2, які затверджені постановою Президії ФПУ від 11.12.2012 № П–15–4 «Про затвердження нормативних актів ФПУ з питань громадського контролю профспілок» (з наступними змінами).

Про порушення профспілкових прав щороку інформуються Міністерство соці­альної політики, Державна служба Укра­їни з питань праці та Уповноважений Вер­ховної Ради України з прав людини.

Членські організації ФПУ, їх структур­ні ланки також можуть інформувати про зазначені порушення місцеві органи вла­ди та вимагати від них вжиття відповід­них заходів реагування.

МІЖНАРОДНИЙ НАГЛЯДОВИЙ МЕХАНІЗМ

Про факти порушень конвенцій Міжна­родної організації праці №№ 87, 98 та 135 та інших ФПУ пові­домляє Міжна­родну конфе­дерацію пра­ці (МКП), яка збирає дані про порушен­ня прав профспі­лок у різ­них країнах світу понад 30 років.

Членські ор­ганізації ФПУ, у разі необхідності, мають право самостійно звертатися до МКП з інфор­мацією про факти порушень профспіл­кових прав роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Щороку узагальнені дані про пору­шення прав профспілок в Україні ФПУ вносить до спеціальної анкети встанов­леного зразка, яка направляється до Міжнародної конфедерації праці. Ця ан­кета призначена для збору інформації про порушення права на свободу об’єднання, права на ведення колектив­них переговорів і права на страйк. Вона призначена для профспілок усіх рівнів та організацій, що надають солідарну підтримку.

Надана в анкеті інформація включа­ється в Огляд і Глобальний індекс прав МКП, публікується на веб-сайті (survey. ituc-csi.org) і розглядається на Міжнарод­ній конференції праці щорічно в червні.

Крім того, Міжнародна конфедерація праці передає інформацію про порушення до органів, які функціонують в контроль­ному механізмі МОП, для вжиття ними за­ходів реагування у межах повноважень.

Департамент правового захисту

апарату ФПУ

 

РОБОТА У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

У яких випад­ках працівни­ків можуть за­лучати до ро­боти у вихід­ний і святко­вий дні, і як вона оплачу­ється?

В ідповідно до статті 71 Кодексу законів про пра­цю України робота у вихідні дні забороняєть­ся. Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки з дозволу виборно­го органу первинної профорганізації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються зако­нодавством і частиною другою цієї статті.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

– для відвернення або ліквідації наслідків стихійно­го лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і не­гайного усунення їх наслідків;

– для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормаль­ні життєві умови людей, призвести до загибелі або псування майна;

– для виконання невідкладних, наперед непередбаче­них робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

– для виконання невідкладних вантажно-розванта­жувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні про­вадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відповідно до статті 72 КЗпПУ робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, надан­ням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі.

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за нормами статті 107 Кодексу законів про працю України.

 

НЕЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ

До яких наслідків призводить нелегальна праця працівників?

Д ля працівників нелегальна зайнятість, ви­плата заробітної плати в «конвертах» при­ховує наступні загрози:

– позбавлення працівника гарантованого державою розміру заробітної плати (в тому числі роз­міру тарифної ставки або посадового окладу праців­ника, доплати, надбавки);

– втрата можливості користування державними га­рантіями відповідно до чинного законодавства, таки­ми як державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії;

– втрата трудового стажу при розрахунку розміру пенсії;

– відсутність внесків до фондів соціального страху­вання унеможливлює соціальний захист працівни­ків, тому такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасну та не нижче мінімальних гарантії оплату праці та безпеч­ні її умови.

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання