« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

РАНО ЗАСПОКОЇЛИСЬ?..

РАНО ЗАСПОКОЇЛИСЬ?..

Пандемію коронавірусу відсунула на задвірки повно-

масштабна війна в Україні. Люди хворіють. Моя коле-

га повторно втратила нюх, дошкуляє кашель, кілька

днів – висока температура. До лікарів не зверталася,

минулося без стаціонарного лікування, в лікарні була

у першу хвилю коронавірусу. Подібна інформація над-

ходить від інших людей. Про поточну ситуацію в цій

сфері розповіла інспекторка з питань охорони

здоров’я Об’єднання профспілок Львівщини Галина

Бистрова.

– Думаю, ми рано заспокоїлися,

– зазначає Галина Євгенівна. –

Вірус нікуди не зник, пандемія

не закінчилась, нові підвиди

«омікрону» продовжують поши-

рюватись, що сприяє новим хви-

лям захворювання на коронаві-

рус. В Європі захворюваність

зростає. У Львівській області

знижується. За даними ДУ

«Львівський обласний центр

контролю та профілактики хво-

рих МОЗ України», з 25 листопа-

да по 1 грудня 2022 року з-поміж

2370 досліджень на ковід виявле-

но 89 позитивних. За весь період

захворіли 324358 осіб, померли

6828. В Україні – 5,65 млн, помер-

ли 118 тис. Водночас стрімко

зростає захворюваність на грип

типу А та гострі респіраторні ін-

фекції. Якщо станом на 8 листо-

пада 2022 року було виявлено 40

хворих на грип, то протягом 3

тижнів захворюваність зросла в

11 разів і досягла 460 осіб. Із 28

листопада по 4 грудня 2022 року

зареєстровано 12903 випадки

ГРВІ (514,7 на 100 тис. населен-

ня), що на 18,6% вище епідеміч-

ного порогу. Саме тому наразі

актуальною є вакцинація проти

грипу А. Львівщина, наприклад,

отримала корейську вакцину

«Джі Сіфлю», після застосуван-

ня якої імунітет сформується за

7–14 днів. Не слід ігнорувати й

вакцинацію від коронавірусу.

– У соціальних мережах

з’явилась інформація про

штучно створену дуже агре-

сивну модифікацію коронаві-

русу, проти якої немає вакци-

ни...

– Не можу навести якоїсь кон-

кретики.

– Чому у нас не запроваджують

масковий режим? В Іспанії, на-

приклад, маски обов’язкові в

громадському транспорті, ін-

ших людних місцях.

– У нас карантинні заходи про-

довжуються, тому масковий ре-

жим теж зберігається. Прогнозу-

ється одночасна циркуляція ко-

ронавірусу та грипу, тому потрі-

бен надійний захист організму.

При симптомах захворювання:

кашлі, нежиті, задишці, підви-

щенні температури тіла, втомі,

болю у горлі, ломоті тіла не слід

займатися самолікуванням, а

звертатись до сімейного лікаря.

Варто зазначити: сімейні лікарі,

наприклад відокремлених під-

розділів «4-ї лікарні», «Лікарні

Князя Лева» 2-го ТМО, забезпе-

чені експрес-тестами для визна-

чення антигену коронавірусу,

гепатитів В, С, ВІЛ-інфекції,

пульсоксиметрами для вимірю-

вання рівня кисню в організмі,

масками для хворих на робочо-

му місці, тож можуть, за необ-

хідності, призначати безоплат-

но ПЛР, лабораторні, біохімічні

аналізи та інструментальні до-

слідження, щоб не допустити

важких ускладнень хвороби.

Словом, сімейні лікарі завжди

напоготові.

– Спеціалісти кажуть, що,

власне, ця ланка медицини

має працювати значно кра-

ще…

– Безперечно, на них припадає

велике навантаження: не сприя-

ють роботі вимкнення електро-

енергії, ніхто при цьому не від-

міняв електронні направлення,

які забирають багато часу й

енергії, лікарі працюють з ліх-

тариками, а генераторами полі-

клініки не забезпечені, певно, у

воєнний час це питання вирішу-

ється складно.

– На власному досвіді відчула,

що сімейний лікар – це осо-

бливий талант, наділений важ-

ливою складовою – людино-

любством. Такий лікар з усім

дає раду. Галино Євгенівно,

Дня захисту від ковіду ще не

встановили, а Всесвітній день

боротьби зі СНІДом відзнача-

ють 1 грудня. Тож традиційно

приділяється увага цій про-

блемі на різних рівнях влади і

системи охорони здоров’я.

– Так, і цього важкого воєнного

року у Львівській облдержадмі-

ністрації відбулося засідання

обласної ради з координації дій

у відповідь на поширення тубер-

кульозу, ВІЛ-інфекції та інших

соціально значущих хвороб, за

участю представників громад-

ських та благодійних організа-

цій, які допомагають медикам у

боротьбі з цим лихом.

– А показники не зашкалюють

за 9 місяців війни?

– Звісно, в умовах війни, еконо-

мічної та соціальної кризи в

Україні є загроза зростання осо-

бливо небезпечних захворю-

вань. Генеральний директор

КНП ЛОР «Львівський регіо-

нальний фтизіопульмонологіч-

ний клінічний лікувально-діа-

гностичний центр» Любомир

Рак надав інформацію про під-

сумки роботи фтизіатричної

служби Львівської області. Так,

за 9 місяців 2022 року виявлено

1232 свіжих випадки туберку-

льозу, з них 129 у ВПО. Серед 600

осіб, які звернулись за медич-

ною допомогою, у 60 виявлено

туберкульоз. На 1 жовтня 2022

року в закладах охорони

здоров’я перебуває 4171 ВІЛ-

позитивна особа, вперше діа-

гностовано 271 випадок ВІЛ ін-

фекції, у тому числі 82 в стадії

СНІДу.

ВІЛ-асоційований туберкульоз,

як легеневий, так і позалегене-

вий, складає 70,7% (при 77,8% за

2021 рік). Туберкульоз залиша-

ється провідною причиною

смерті серед ВІЛ-інфікованих

(70,6% за 9 місяців 2022 року,

64,7% за аналогічний період 2021

року та 38,5% у 2020 році). Тубер-

кульоз діагностується, на жаль,

у запущеній формі, в стадії де-

струкції, що не забезпечує ви-

живання хворого через відсут-

ність своєчасного лікування.

Справді, наголошується на не-

обхідності значного покращен-

ня роботи закладів первинної

медико-санітарної допомоги в

реалізації заходів протидії ту-

беркульозу, в першу чергу вчас-

ного діагностування, підвищен-

ня відповідальності сімейних

лікарів під час звернення хво-

рих за медичною допомогою та

їх повноцінного обстеження.

Завідувач амбулаторно-поліклі-

нічного відділення з лікування

ВІЛ-позитивних хворих на СНІД

Центру легеневого здоров’я Ан-

дрій Сороколіт акцентував на

покращенні тестування насе-

лення для своєчасного виявлен-

ня ВІЛ-інфекції/СНІДу. Хочу по-

дякувати пану Андрію за плідну

співпрацю з профспілками.

Якщо рівень охоплення тесту-

ванням ключових груп ризику

інфікування ВІЛ зріс на 40,6% і

склав 6741 особу, то охоплення

тестуванням загального насе-

лення зменшилось на 14%. За 9

місяців 2022 року обстежено

55011 при 63999 за той самий пе-

ріод 2021 року.

Погіршилась ситуація з дове-

денням виявлених за результа-

тами тестування ВІЛ-

позитивних осіб до медичного

спостереження в закладах охо-

рони здоров’я. Поширеність

ВІЛ-інфекції у Львівській облас-

ті – 169,8 випадку на 100 тис. на-

селення, а поширення СНІДу –

60,3 випадку. На жаль, 36,8%

ВІЛ-позитивних отримують діа-

гноз через звернення на пізній

стадії захворювання. Водночас

на 14,4% зросло охоплення хво-

рих антиретровірусною терапі-

єю, завдяки якій зменшилась

смертність від СНІДу. Центр ле-

геневого здоров’я забезпечений

швидкими тестами для вияв-

лення ВІЛ-інфекції, тест-

системами, а також забезпечує

надавачів АРТ-препаратами.

Пацієнти з тимчасово окупова-

них територій України можуть

отримати антиретровірусну те-

рапію за місцем свого фактично-

го перебування у Львівській об-

ласті.

– А які результати засідання в

обласній держадміністрації?

– Прийнято протокольне рішен-

ня щодо необхідності структур-

ним підрозділам ОВА, район-

ним держадміністраціям, міськвиконкомам

та територіальним

громадам забезпечити в межах

компетенції виконання заходів

з протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції відповідно до держав-

ної стратегії у сфері протидії

ВІЛ-інфекції СНІДу, туберку-

льозу та вірусним гепатитам на

період до 2030 року.

– Дякую за конструктивну

розмову.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК


Оскільки подолання епі-

демії ВІЛ-інфекції/СНІДу,

туберкульозу не є суто

медичною проблемою,<

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання