« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

Нещодавно у Женеві завер­шила роботу 110-та сесія Міжнародної конференції праці – загальне зібрання представників урядів, профспілок і роботодавців на глобальному рівні в рамках Міжнародної організації праці. Підсумки її роботи за напрямом безпеки праці прокоментував заступник Голови ФПУ Василь Андреєв.

– Слід зазначити, що конфе­ренція щорічно порушує най­більш проблемні питання у сфері праці і соціальних відносин. І цей рік був таким, який змінює на ба­гато десятиріч урядування у сфе­рі праці та надає поштовху для подальшого розвитку соціально­го діалогу.

– Що відбулося у 2022 році?

– Було ухвалено рішення про розширення лінійки засадничих принципів і прав, що зафіксовані починаючи з 1948 року й відобра­жені в Декларації МОП 1998 року. Які права і принципи існували до цього часу? Свобода об’єднання і колективні переговори – це пер­ше, викорінення усіх форм при­мусової праці – друге, заборона дитячої праці як однієї з найгір­ших форм праці – третє і недопу­щення дискримінації – четверте. У 2022 році цей перелік був розши­рений і охопив ще безпеку праці, що фактично є п’ятим основним системним принципом.

– Які можливості це відкри­ває?

– Незалежно від того, чи рати­фікувала країна – член МОП ту чи іншу конвенцію щодо безпеки праці, вона має звітувати про їх дотримання відповідно до плану МОП. А таких конвенцій дуже ба­гато, як галузевих, наприклад про безпеку праці у будівництві чи гірничодобувній промисло­вості, в АПК, судноплавстві тощо, так і наскрізних, напри­клад про право працівників на представництво і захист своїх прав через Інспекцію праці, про загальні принципи урядування у сфері безпеки праці. При цьому слід нагадати, що в Україні так і не ратифіковано Конвенцію МОП № 187 та багато інших, які відно­сяться до безпечної праці і здоро­вих умов на робочому місці. Від­тепер, починаючи з 2022 року, піс­ля голосування делегатів конфе­ренції цей п’ятий принцип – без­пека праці на робочому місці став засадничим, а окреслені пра­ва такими, що захищаються дер­жавами –членами МОП автома­тично.

– Який шлях було подолано для досягнення такого істо­ричного результату?

– Слід зазначити, що потрібно було 103 роки наполегливої праці, щоб ця подія стала реальністю. Із часу заснування МОП (1919), пройшовши відповідні етапи на цьому шляху у 1948 і 1998 роках, коли було зафіксовано і ще раз підтверджено вищезазначені чо­тири основних принципи захисту прав працівників. Це дозволило створити таку систему, коли їх дотримуються автоматично за фактом належності держави до членства в МОП. Навіть більше: всі держави, які претендують на членство в МОП – спеціалізова­ній агенції ООН з праці, деклару­ють свої зобов’язання дотримува­тись цих засадничих прав і прин­ципів.

– Який безпосередній внесок ФПУ у боротьбу за п’ятий принцип?

– ФПУ щорічно подає звіти щодо дотримання ратифікова­них і нератифікованих конвенцій МОП після аналогічного звіту держави разом з роботодавцями. Думка профспілок завжди ціка­вить МОП. Так, починаючи з 2020 року проводилась робота щодо закріплення безпеки праці серед основоположних принципів і норм. Останні 2 роки були при­свячені тому, що профспілки ра­зом із соціальними партнерами – роботодавцями й органами дер­жавної влади надсилали спільні декларації і заклики до МОП за­кріпити безпеку праці як засад­ниче право і принцип у сфері пра­ці. Як приклад, моя рідна проф­спілка ПРОФБУД разом з Буді­вельною палатою ще у 2020 році підписали спільну декларацію як заклик до МОП. Цю деклара­цію ми подали в Женеві до Між­народної конфедерації будівель­ників і деревообробників (BWI) за участю Голови ФПУ Григорія Осового, який був делегатом на Міжнародній конференції праці у 2020 році. У рамках BWI було зі­брано ще 460 таких декларацій із 128 країн світу, які офіційно й пу­блічно було передано генераль­ному директору МОП. Я переко­наний, що в інших міжнародних галузевих конфедераціях та фе­дераціях були такі ж декларації, що збиралися протягом цих 2 ро­ків. Заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін, який був делегатом від трудящих України в 2022 році, також підкреслив важливість цієї історичної події та проголо­сував разом з іншими делегата­ми за включення цього принципу до засадничих прав і принципів, які фактично встановлюють нову форму регулювання у сфері без­пеки праці на міжнародному рів­ні.

Це надзвичайно важливо тому, що ми так і не завершили узго­дження минулого року й будемо працювати в цьому році над зако­нопроєктом про безпеку праці і здоров’я на роботі в Україні. І пе­реговори з боку профспілкової сторони вже будуть базуватись на тому, що є низка зобов’язань нашої держави за міжнародними правовими нормами, яким саме чином має регулюватися безпека і гігієна праці на робочому місці. Тут існують ціла низка проблем, зокрема заборона інспекційних відвідувань, розслідування не­щасних випадків під час або піс­ля бойових дій, коли люди трав­муються і гинуть унаслідок дії вибухових пристроїв. Це і пробле­ма атестації робочих місць, коли фактично заборонено доступ до тих чи інших підприємств, і люди втрачають свої пільги і га­рантії, а також інші проблеми, які потребують першочергової уваги профспілкових організацій усіх рівнів – від ФПУ до первинок.

– Яких результатів можна очікувати?

– Я вважаю, ми зможемо отри­мати поліпшення умов праці для всіх українських працівників. Ми очікуємо скасування запровадже­ного регулювання у Законі Укра­їни «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного ста­ну» після перемоги України та по­вернення до нормального тристо­роннього формату визначення умов праці й заробітної плати та колективних переговорів на наці­ональному рівні.

РОЗМОВУ ВІВ ЮРІЙ РАБОТА

 

 

25.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання