« на головну 26.05.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1154)
28
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.

Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ГЕОРГІЙ ТРУХАНОВ: «ОСВІТЯНИ БУЛИ ПЕРШИМИ СКРІЗЬ, ОКРІМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

ГЕОРГІЙ ТРУХАНОВ: «ОСВІТЯНИ БУЛИ ПЕРШИМИ СКРІЗЬ, ОКРІМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

І нтерв’ю з головою Проф­спілки працівників освіти і науки України Георгієм Трухановим.

– Георгію Федоровичу, над якими викликами працює Профспілка пра­цівників освіти і науки України сьо­годні?

– Останні півтора року є надзвичайним викликом для сфери освіти. Тому важли­вим як для нашої профспілки, так і для єв­ропейських профспілок є питання збере­ження якості освіти у період пандемії та її відновлення після завершення кризи. Над цим працює увесь світ, працюємо і ми.

Пандемія внесла корективи в усі сфе­ри суспільного життя країни. Працівни­кам освіти довелося одними з перших опанувати нові форми роботи, методики онлайн викладання, тестувати нові плат­форми для проведення зустрічей з учня­ми та студентами.

У цей нелегкий час Профспілка пра­цівників освіти і науки України продо­вжувала свою діяльність, спрямовану на захист прав спілчан: опрацьовувала нор­мативні документи, вносила пропозиції та подавала зауваження до законодав­чих актів та проєктів законів, надавала роз’яснення та вела конструктивний діа­лог із соціальним партнером – профіль­ним міністерством задля поліпшення до­бробуту освітян, виходила на солідарні акції протесту, коли нас не чули.

Разом з тим, ми переконані, що соці­альний діалог – це реальний шлях до змін на краще. Профспілка вважає пере­говорний процес найбільш перспектив­ним видом соціального партнерства і до­кладає зусиль задля його розвитку. Саме тому було підписано нову Галузеву уго­ду між Міністерством освіти і науки України та Профспілкою працівників освіти і науки України на 2021–2025 роки.

Під час пандемії ми постійно працю­вали з нашими обласними профспілко­вими організаціями, обкоми – з первин­ками, а освітяни навчали і навчалися ра­зом зі своїми вихованцями. Були перши­ми скрізь, окрім заробітної плати. Так, Уряд робив кроки щодо її збільшення, мали підвищення у 2020-му, незначне – цього року. Але загалом заробітна плата освітян сьогодні не є такою, як того ви­магають законодавчі документи.

– Питання заробітної плати – за­вжди одне з ключових у освітян. Що очікувати їм у наступному році? Чи вистачатиме коштів, закладених у Держбюджеті–2022?

– Насамперед скажу, що частка на освіту в Державному бюджеті України на 2022 рік декларується на рівні 7% ВВП. Проте є низка проблемних аспек­тів, на яких ми наголошуємо уже зараз у зверненнях до народних депутатів, пар­ламенту, профільних комітетів Верхо­вної Ради України.

Так, проєктом Держбюджету передба­чається підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педа­гогічних та інших працівників бюджет­ної сфери, оплата праці яких здійснюєть­ся на основі ЄТС, лише на 3%.

Профспілка неодноразово наголошу­вала, що вже впродовж 4 років поспіль не реалізуються норми статті 61 Закону України «Про освіту», відповідно до яких посадовий оклад педпрацівника най­нижчої кваліфікаційної категорії має відповідати чотирьом прожитковим мі­німумам. А з 2023 року – трьом розмірам мінімальної заробітної плати.

Освітянська громадськість не сприй­має наміри влади заморозити рівень оплати праці працівників на основі ЄТС у 2022 році. Це підтверджується встанов­ленням розміру посадового окладу пра­цівника І тарифного розряду на рівні 2982 грн з 1 жовтня 2022 року, проти по­казника грудня 2021 року в розмірі 2893 грн, що означає збільшення посадових окладів працівників лише наприкінці року і лише на 3,1%. Це майже нічого, особливо на тлі запевнень про суттєве підвищення заробітної плати працівни­ків відповідних галузей економіки та у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

У своїх пропозиціях до Держбюдже­ту–2022 виборні органи Профспілки на­голошували, що формульний показник розрахункової наповнюваності класів спричинив недостатність обсягів освіт­ньої субвенції у 2021 році (у 388 місцевих бюджетах недофінансовано 2697 класів), і у 2022 році теж матимемо таку пробле­му. І у 627 місцевих бюджетах не буде до­статньо обсягів освітньої субвенції на 6177 класів. Лише у 53 бюджетах на 2022 рік видатки освітньої субвенції закладе­но на фактичну кількість класів.

Найбільше проблем у системі освіти від того, що галузь недофінансовують, а на працівниках галузі намагаються зеконо­мити. А вимог до вчителя сьогодні чима­ло. Педагоги, вихователі, викладачі закла­дів вищої та професійної освіти обурюють­ся, адже заробітна плата – це основне дже­рело доходу. Саме з нього вони платять податки, лікуються і навчають своїх дітей. Тому ми докладатимемо всіх зусиль, аби працю педагога було гідно оцінено!

– Згідно з наказом МОЗ № 2153 з 8 листопада ц.р. освітян і держслуж­бовців починають відсторонювати від роботи у зв’язку з відсутністю вакцинації. Профспілка закликала Уряд відтермінувати відсторонення на 1 місяць. Яка ситуація сьогодні?

– Питання обов’язкових профілактич­них щеплень від COVID-19 викликає ре­зонанс у суспільстві. Нині маємо дані від Міністерства освіти, що станом на 15 листопада щеплено 95,4% працівників закладів загальної середньої освіти.

Повторюю, Профспілка не погодила наказ МОЗ України № 2153 і вбачає за не­обхідне терміново внести зміни до цього наказу щодо перенесення термінів їх ре­алізації не раніше 8 грудня.

Разом з відстороненням від роботи усіх невакцинованих працівників, незалежно від професій та видів робіт, у закладах освіти склалася ситуація, що призвела до порушення освітнього процесу. Адже ба­гато шкіл залишилися без можливості об­слуговувати котельні, харчоблоки, охоро­няти будівлі та змушені терміново замі­нювати відсутніх педагогів.

Такі рішення поставили в дуже складні умови і директорів шкіл, керівників дитя­чих дошкільних закладів освіти, яких зму­сили одноосібно, без участі та підтримки органів управління освітою та місцевого самоврядування, приймати накази про відсторонення працівників без альтерна­тиви. Це збурило й самих освітян.

Профспілка у своїх зверненнях до Уря­ду, парламенту, у ЗМІ неодноразово під­креслювала, що здоров’я людини – це осо­биста зона відповідальності кожного гро­мадянина. І переконана, що в демократич­ній державі органи влади мають іти шля­хом просвітницької роботи, а не примусу. Цього вимагають і міжнародні інституції. Зокрема, Парламентська Асамблея Ради Європи закликала Європейський Союз утриматися від дискримінації громадян у зв’язку з тим, що вони не вакциновані.

Ми розуміємо і підтримуємо, що вак­цинація є єдиним способом подолання пандемії, але все має відбуватися ви­ключно у правовому полі. Порушити права та позбавити освітян доходу – це також не вихід із ситуації і не поліпшить епідеміологічну картину в країні.

Профспілка вважає, що найбільш до­цільним найближчим часом буде рішен­ня про відтермінування, щонайменше на місяць, відсторонення працівників від роботи. Адже для нас дуже важливо, щоб у клас зайшли здоровий учитель й здоро­ві учні, а права усіх учасників навчально­го процесу не було звужено чи порушено.

– 17 листопада – День студента. Сьогодні молодь потребує особливої уваги, адже студентські організації є активними учасниками профспілко­вого руху. Як сьогодні налагоджена робота із цими категоріями спілчан?

– Так, студентство завжди було тією новою силою, що здатна змінювати світ і суспільство довкола. Сьогодні у Проф­спілці освітян майже 500 тис. членів – це молоді люди, які здобувають освіту, або молоді працівники.

Пандемія оголила нові виклики, з яки­ми вони, напевне, впоралися найшвид­ше. Опанували нові методи навчання, підкорили дистанційку, посилили само­стійну роботу і залишаються соціально активними членами суспільства.

У складі ЦК Профспілки створена Рада молоді. Вона об’єднує представни­ків від кожної області та формує основні напрями роботи молодіжної політики в організації.

Наша молодь активна й готова брати на себе відповідальність. І от сьогодні, відстоюючи питання збереження кіль­кості стипендіатів, вона надсилає звер­нення до влади, організовує інформа­ційні кампанії, флешмоби у соціальних мережах. Також порушує питання пра­цевлаштування з дотриманням трудо­вих прав, першого робочого місця та са­мореалізації молодих людей у своїй країні.

Рада молоді постійно проводить на­вчання, семінари, тренінги, вебінари, дискусійні платформи, моніторить сус­пільну думку та працює над збережен­ням інтелектуального потенціалу нації.

Користуючись нагодою, хочу привіта­ти нашу молодь з їхнім святом – з Днем студента. Побажати міцного здоров’я, невичерпної жаги до знань, натхнення, позитиву та більше однодумців поруч.

Вірте у власні сили й сміливо рушайте до нових звершень!

РОЗМОВЛЯВ ЮРІЙ РАБОТА

19.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

09.04.2022 20:56

04.04.2022 22:03

27.03.2022 20:47

19.03.2022 12:24

19.03.2022 12:12

19.03.2022 12:11

28.01.2022 22:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання