« на головну 26.05.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1154)
28
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.

Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ ПИЛЬНО КОНТРОЛЮЮТЬ СИТУАЦІЮ З ЦІНАМИ І ТАРИФАМИ НА ЕНЕРГОНОСІЇ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ПОГІРШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ ПИЛЬНО КОНТРОЛЮЮТЬ СИТУАЦІЮ З ЦІНАМИ І ТАРИФАМИ НА ЕНЕРГОНОСІЇ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ПОГІРШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ»

О днією з гострих проблем, що зачіпає інтереси насе­лення України, є неузго­дженість політики дохо­дів з ціновою політикою в енергетичному секторі та сфері комунальних послуг. Після запро­вадження повномасштабних рин­ків електричної енергії та природ­ного газу відбувається значне під­вищення цін на енергоресурси та тарифів на комунальні послуги. Які кроки здійснюють профспіл­ки, щоб не допустити погіршення становища працівників у зв’язку з коливанням цін та тарифів? Із цим запитанням ми звернулися до Го­лови СПО об’єднань профспілок, Голови Федерації профспілок України Григорія Осового.

– Це дійсно суспільно важливе та чутливе для людей питання, – зазна­чив Григорій Осовий. – І профспілки пильно контролюють ситуацію з ці­нами та тарифами на енергоносії, щоб не допустити погіршення соці­ально - економічного захисту праців­ників та членів їх сімей. Це питання було й серед цілей, визначених Стра­тегією діяльності ФПУ на 2021–2026 роки, затвердженою на VIII з’їзді ФПУ. СПО об’єднань профспілок, Фе­дерація профспілок України в діалозі із соціальними партнерами в Уряді та роботодавцями постійно обговорю­ють його, вносять його в угоди на на­ціональному рівні. Зокрема, це стосу­ється проблем, пов’язаних із субсиді­ями, пільгами, заборгованістю з опла­ти житлово - комунальних послуг.

Профспілки, як представники на­йманих працівників, активно відстою­ють їх інтереси і в цьому питанні. Си­туація з цінами та тарифами на енер­гоносії неодноразово розглядалась на засіданнях СПО об’єднань профспі­лок, Ради та Президії ФПУ. Варто на­гадати постанову Президії ФПУ від 14 січня 2021 року «Про позицію Федера­ції професійних спілок України щодо неприпустимості підвищення цін на природний газ, тарифів на електроенергію та комунальні послуги в умо­вах пандемії та низького рівня доходів населення»» та протокольне рішення Ради ФПУ від 30 червня ц.р.

– А що конкретно передбачено цими рішеннями?

– Президія і Рада, проаналізував­ши ситуацію, дали конкретні дору­чення. Так, після розгляду зазначено­го питання на засіданні Ради ФПУ, було запропоновано Профспілці пра­цівників атомної енергетики та про­мисловості України, Профспілці пра­цівників газових господарств Украї­ни, Профспілці працівників енерге­тики та електротехнічної промисло­вості України, Профспілці працівни­ків нафтової і газової промисловості України визначитись із кандидатура­ми для обрання до Громадської ради при НКРЕКП та підготовки й подан­ня відповідних документів. Від СПО об’єднань профспілок теж делегу­ються представники для обстоюван­ня інтересів споживачів послуг.

Одночасно, з метою недопущен­ня нівелювання зростання серед­ньої заробітної плати ростом цін на природний газ, електроенергію та житлово-комунальних тарифів ФПУ було направлено листи до Прем’єр - міністра України Дмитра Шмигаля та Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з низ­кою відповідних пропозицій.

Однією з пропозицій профспілок є створення у державних сховищах національного резерву природного газу власного видобутку для мінімі­зації негативних впливів ринкових цінових піків на населення та суб’єктів господарювання, які нада­ють послуги громадянам з поста­чання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопоста­чання та водовідведення.

– А влада реагує на пропозиції профспілок, прислухається до них?

– Ось вам останній приклад, який свідчить, що непохитна та послідов­на позиція профспілок щодо стри­мання необґрунтованого росту цін та підтримка громадськості змуси­ла Уряд вжити відповідних кроків. Так, на засіданні Кабінету Міністрів України 11 серпня ц.р. прийнято рі­шення, за яким з 1 жовтня для насе­лення, що споживає електроенергії менш ніж 250 кВт/год на місяць, та­риф знизиться на 14% – до 1,44 грн. Одночасно компанія «Нафтогаз України» зафіксувала на весь опалю­вальний сезон ціну на газ у тарифно­му плані «Комфортний сезон» на рів­ні 7,96 грн/куб. м із ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Урядом було також враховано профспілкову пропозицію, яка по­лягає в тому, що при наданні жит­лової субсидії на період карантину збільшені у 2020 році на 50% соці­альні нормативи будуть і надалі ді­яти в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, де існують певні обмеження на пересування в транспорті, широко використову­ється дистанційна робота.

Але на нашу думку, такі заходи не вирішують проблеми. Необхідні більш ефективні підходи. Тому ро­бота в зазначеному напрямі триває. Є декілька шляхів стабілізації ситу­ації на енергетичному ринку. По-перше, це глибока модернізація ви­робництва і докорінне зменшення втрат, які потім у платіжках ляга­ють додатковим тягарем на спожи­вачів. Досить згадати, що втрати електроенергії в мережах сягають 10%, або 20 млрд грн. По-друге, збільшення видобутку газу АТ «Укргазвидобування», щоб обійтися без його імпорту за високими ціна­ми. По - третє, масштабне впрова­дження енергозбереження по всій системі споживання енергоресурсів і кожній домівці. І нарешті, висо­ким ринковим цінам на енергоносії мають відповідати високі європей­ські зарплати і пенсії.

– Григорію Васильовичу, відо­мо, що зараз, відповідно до Зако­ну України «Про місцеве само­врядування в Україні», біль­шість питань цін і тарифів, регу­ляції відносин між постачальни­ками та споживачами електроенергії, газу, житлово-комуналь­них послуг передаються на міс­ця. Як, на Вашу думку, мають ді­яти в цій ситуації територіальні об’єднання профспілок?

– Це питання особливо актуальне в зв’язку з наближенням опалюваль­ного сезону. На ринку комунальних послуг повноваження щодо встанов­лення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги (зокрема, на по­слуги з постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого во­допостачання та водовідведення) розподілені між НКРЕКП та органа­ми місцевого самоврядування. На сьогодні органи місцевого самовря­дування мають повноваження вста­новлювати тарифи для 1421 підпри­ємства сфери теплопостачання (98%) та 2495 підприємств сфери водопоста­чання та водовідведення (98%). Чин­не законодавство дозволяє профспіл­кам відповідного рівня та їх об’єднанням, що діють на території відповідної адміністративно - терито­ріальної одиниці, співпрацювати з місцевими органами. На цьому ми акцентуємо увагу обласних профоб’єднань, які є членськими ор­ганізаціями ФПУ.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра­їні», «члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування» і відповідно, «місцева ініціатива, вне­сена на розгляд ради у встановлено­му порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради». Крім того, відповідно до Зако­ну України «Про соціальний діалог в Україні» (статті 4 та 8), профспілки та органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністра­тивно-територіальної одиниці, мо­жуть взаємодіяти шляхом укладання колективних договорів і угод.

РОЗМОВЛЯВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

29.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

09.04.2022 20:56

04.04.2022 22:03

27.03.2022 20:47

19.03.2022 12:24

19.03.2022 12:12

19.03.2022 12:11

28.01.2022 22:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання