« на головну 26.05.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1154)
28
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.

Ексклюзивне інтерв’ю з головою Профспілки праців¬ників авіабудування та ма¬шинобудування України Яремою Жугаєвичем.


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «ПРОФСПІЛКА ЩОДНЯ ІНВЕСТУЄ СВІЙ ЧАС, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, ГРОШІ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЛЮДИ ПРАЦЮВАЛИ БЕЗПЕЧНІШЕ»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «ПРОФСПІЛКА ЩОДНЯ ІНВЕСТУЄ СВІЙ ЧАС, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, ГРОШІ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЛЮДИ ПРАЦЮВАЛИ БЕЗПЕЧНІШЕ»

ІНТЕРВ’Ю ІЗ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ГОЛОВОЮ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ ВАСИЛЕМ АНДРЕЄВИМ


– 8 серпня від­значається День буді­вельника – професійне свято, до якого має пряме відношення і галузева проф­спілка будівельників, яку Ви очолюєте. Скажіть, як мож­на охарактеризувати стан га­лузі на сьогодні?

– Будівництво не зупинялось навіть під час пандемії. І кіль­кість людей, які залучені до бу­дівництва в останні декілька років, зростає. Ми чітко відсте­жуємо цю тенденцію. Напри­клад, якщо минулоріч кіль­кість будівельників, за офіцій­ними даними, становила 158 тис. працівників, то цього року їх на декілька десятків тисяч більше. І тут потрібно згадати про кілька факторів. По-перше, відзначити позитивну роботу Державної служби України з питань праці, яка виявляє неза­декларовану працю і змушує роботодавців формалізувати трудові договори. І по-друге, ми спостерігаємо пожвавлення ринку та збільшення кількості робочих місць.

– Тоді одразу запитання: а от перехід до легальної оплати праці, як кажуть, в «білу», має якусь динаміку порівняно з минулими рока­ми, чи все залишається, як і раніше?

– Загальна статистика пока­зує скорочення неформальної зайнятості, зокрема і в будівни­цтві. У цілому в країні цей по­казник знизився з 30 до 25%, такі ж тенденції і в будівни­цтві. Питання в іншому: на­скільки офіційна статистика відповідає дійсності. Вважаю, що не зовсім відповідає. Тому що кількість зайнятих і кіль­кість працевлаштованих у на­шій країні різняться. А кіль­кість людей, у яких є офіційний трудовий договір, утричі мен­ше, ніж тих, які сказали, що вони працюють у будівництві під час опитування, яке прово­дилося за методикою Міжна­родної організації праці.

Ми бачимо, що кількість лю­дей, залучених до будівництва, збільшується і завдяки програ­мі «велике будівництво», завдя­ки проведенню робіт з віднов­лення аеропортів, будівництва і реконструкції мостів тощо, на що держава спрямувала більш ніж 90 млрд грн. Реалізація всіх цих публічних інфраструктур­них проєктів надає позитивної динаміки розвитку галузі.

Усе це сприяє також поліп­шенню умов і розміру оплати праці. Але є що й виправляти: проблему залучення до фінан­сованих з держбюджету робіт неформальних працівників. І за міжнародними стандартами, і на мою особисту думку, це не­припустиме явище, коли держа­ва фінансує зайнятість нефор­мальних працівників, за яких роботодавці не сплачують по­датків і внесків на соціальне страхування, вони не сплачу­ють податку з фізичних осіб із своєї зарплати.

– Скажіть, Профспілка має свою позицію щодо си­туації з неформальною за­йнятістю? Ви проводили якісь заходи?

– Останню кампанію ми про­водили разом з Держпраці з 1 липня по 1 серпня ц.р. Прово­дилась перевірка різних галу­зей на наявність незадекларо­ваної праці працівників на під­приємствах і в організаціях. Кожного дня інспектори та гро­мадські активісти виявляли де­сятки незадекларованих пра­цівників від галузей туризму і громадського харчування до бу­дівництва. Інспектування робо­тодавців проводиться для того, щоб скорочувати неформальну зайнятість у всіх регіонах і га­лузях України.

Нас також хвилює і ми кому­нікуємо з Держпраці з приводу залучення іноземної робочої сили до виконання робіт без оформлення договорів. Навіть у Києві є будівельні об’єкти, де робоча сила із Центральної Азії залучена на неформальних або напівформальних умовах до ро­боти в нашій галузі. Ми вивча­ли питання і щодо залучення китайських працівників до бу­дівництва доріг поблизу Жито­мира, і завжди дотримуємося принципу, що будь-який іно­земний громадянин має право працювати в нашій країні на однакових умовах з українськи­ми працівниками, мається на увазі задекларовано, отримува­ти не меншу заробітну плату, з належним захистом від небез­печних факторів виробництва. Тут мають бути однакові умови як для українців, так і для іно­земців. Можемо констатувати, що рівень неформальної зайня­тості, з якою ми боремося, до цьогорічного Дня будівельника скоротився.

– Ви згадали про інозем­них працівників в Україні, а яка ситуація з трудовою мі­грацією українських праців­ників? Ви маєте якусь дотич­ність до цієї проблеми?

– Багато точок дотику має Профспілка до питань трудової міграції. На жаль, її обсяги не скорочуються. Постійно, щодня кваліфіковані і некваліфікова­ні працівники виїжджають з України у пошуках кращої долі. Я вважаю, що це стратегічна за­гроза для економіки загалом і будівельної галузі зокрема.

Ми, звичайно, тримаємо кон­такт із членами профспілки, які виїжджають за кордон. І допома­гаємо тим із них, які зберігають членство в профспілці, вирішу­вати питання з виплатою робо­тодавцями заробітної плати, як це було в Польщі та інших краї­нах європейської спільноти. Ми співпрацюємо з ізраїльськими профспілками за міждержавною угодою з працевлаштування українських будівельників у державі Ізраїль на формальних, гідних умовах. У рамках міжна­родних об’єднань профспілок, через наш корпоративний сайт ми інформуємо наших працівни­ків щодо мінімальних гарантій в країнах ЄС із оплати плати, кількості годин, які належить відпрацьовувати кожного дня і кожного тижня, профспілок, які можуть допомогти на місці. Ми працюємо над тим, щоб людина, яка виїхала, не залишилася без допомоги профспілки і тієї дер­жави, де вона перебуває.

– Будівництво – це безпека праці. Як змінилася ситуація у 2021 році?

– Ми спостерігаємо скорочен­ня кількості людей, які загину­ли на виробництві, а також тих, хто отримав несмертельну трав­му. Це позитивний сигнал. Од­нак, з огляду на проблеми, які є у нас в країні і будівництві, зо­крема щодо обліку нещасних випадків і їх розслідування, нам відомо, що ця статистика не відповідає дійсності на 100%. Тому Профспілка ніколи не від­мовляється від участі у розслі­дуванні нещасних випадків, контактує із сім’єю постражда­лого, підтримує працівників – наших членів профспілки, яких несправедливо звинувачують у нещасних випадках, а не тих ме­неджерів, які мають створити та забезпечити дотримання без­печних умов праці для підряд­ників і субпідрядників. Тому в цьому є й позитивний сигнал, але є і зони докладання зусиль, куди Профспілка щодня інвес­тує свій час, людські ресурси, гроші для того, щоб люди пра­цювали безпечніше.

– Що б Ви побажали буді­вельникам напередодні їх професійного свята?

– Бажаю всім будівельникам і їх родинам міцного здоров’я, гідних заробітків, безпечної праці і веселого свята. А буді­вельники вміють святкувати.

РОЗМОВЛЯВ ЮРІЙ РАБОТА

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

09.04.2022 20:56

04.04.2022 22:03

27.03.2022 20:47

19.03.2022 12:24

19.03.2022 12:12

19.03.2022 12:11

28.01.2022 22:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання