« на головну 10.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

«Наш успіх – це стабільна робота і вигідні пропозиції для клієнтів»

«Наш успіх – це стабільна робота і вигідні пропозиції для клієнтів»

  Страхова компанія «АСКО ДС» – новий партнер Центру соці­альних послуг. У лю­тому Центр підписав угоду з «АСКО ДС», за якою власникам Соціального проф­спілкового квитка пропонуються спе­ціальні пільгові умо­ви страхування. Про спектр страхових послуг та дисконтні програми для членів профспілок ідеться в інтерв’ю з генераль­ним директором СК «АСКО ДС» Євге­ном Леонідовичем Матушевським.

– Є вгене Леоні­довичу, роз­кажіть, які страхові по­слуги надає компанія, в чому її унікальність?

– СК «АСКО ДС» надає широ­кий спектр страхових послуг, здатних забезпечити повний фі­нансовий захист у неприємних життєвих ситуаціях. Ми розроби­ли різні програми страхування, включаючи унікальні продукти, яких немає в інших компаніях. СК «АСКО ДС» страхує відпові­дальність, автомобілі, здоров’я та майно. Варто зазначити, що послуги страхової компанії по­ширюються як на фізичних осіб, так і на корпоративних клієнтів. У нас є як добровільні, так і обов’язкові види страхування.

Ми надаємо впевненість та компенсуємо збитки. Наш успіх – це стабільна робота і вигідні пропозиції для клієнтів. Серед наших привілеїв – швидке врегу­лювання випадків, виплати в по­вному обсязі в мінімальні термі­ни, фінансова стійкість та вико­нання всіх узятих зобов’язань.

Компанія чудово зарекоменду­вала себе на ринку страхових по­слуг у співвідношенні ціни та якості. Для клієнта, який потра­пив у біду, найголовніше – це ви­конання зобов’язань страхової компанії щодо виплати компенса­ції. Хочу зауважити, що ми займа­ємо перше місце і фактично поза конкуренцією за швидкістю вре­гулювання страхових випадків. За інформацією Моторного (тран­спортного) страхового бюро Укра­їни (єдиного об’єднання страхови­ків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників на­земних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам), за показником швидкості врегу­лювання страхових випадків ми майже вдвічі випереджаємо на­ших найближчих конкурентів.

Цьогоріч компанії виповню­ється 28 років. Ми – одна з найдо­свідченіших компаній на ринку страхових послуг України. Прак­тично незмінними за ці роки ли­шаються й власники компанії. Наша команда – це команда про­фесіоналів з 28-річним досвідом успішного управління. І це наш найголовніший капітал.

– Як оформити страховий поліс СК «АСКО ДС» власнику Соціального профспілкового квитка?

– Ми маємо розгалужену мере­жу філій по всій території Украї­ни: у Київській, Дніпропетров­ській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Тернопільській, Львівській, Волинській, Доне­цькій та Луганській областях. Та­кож можна замовити страховку онлайн на нашому сайті askods. com, у «Приват-24» або придбати електронний поліс ОСЦПВ.

А вже найближчим часом така опція з’явиться і на інтер­нет-платформі Центру соціаль­них послуг cesp.pro в особистому кабінеті власника Соціального профспілкового квитка.

– Які дисконтні програми доступні власникам Соціаль­ного профспілкового квитка?

– Наразі ми пропонуємо вигід­ну пропозицію для членів проф­спілок – 20% знижку на поліси обов’язкового страхування ци­вільно-правової відповідальнос­ті автовласників, а також поліси добровільного автострахування.

Автострахування включає в себе найрізноманітніші види за­хисту транспортних засобів, ван­тажів, пасажирів, водіїв та їх майнових інтересів. Купуючи по­ліс автоцивілки, водій страхує свою відповідальність перед тре­тіми особами. Виплата прово­диться не власнику ТЗ, а по­страждалим унаслідок ДТП.

При дотриманні певних умов дорожню пригоду можна офор­мити за допомогою європротоко­лу, в тому числі електронного. З 2016 року в Україні діє система прямого врегулювання, яка озна­чає, що у потерпілого є можли­вість звернутися за виплатою до свого страховика, а не в компа­нію винуватця ДТП. Наша стра­хова компанія є учасником уго­ди про пряме врегулювання.

А з 2018 року автовласники мо­жуть придбати автоцивілку в електронному вигляді. Вона ні­чим не відрізняється від звичай­ного паперового поліса, тут ді­ють ті ж правила страхування. На сьогодні максимальна стра­хова сума по майну становить 100 тис. грн, по європротоколу – 50 тис. грн, по життю та здоров’ю – 200 тис. грн.

Коли ж потрібно збільшити лі­міти відповідальності по майну в автоцивілці, укладається дого­вір добровільного автостраху­вання. Він продається разом з по­лісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідаль­ності автовласників як додатко­вий захист до нього. Завдяки до­бровільному страхуванню відпо­відальності можна збільшити максимальну страхову суму по майну до 500 тис. грн, що в ни­нішніх реаліях є важливим, оскільки машини та запчастини до них постійно дорожчають, а за автоцивілкою покриваються збитки в межах всього до 100 тис. грн. Тому, щоб не доплачувати за ремонт автомобіля постражда­лого власні кошти, водії відда­ють перевагу добровільному ав­тострахуванню.

Середній строк від моменту ДТП до отримання грошей за 2018 рік – 35 днів. І тут варто наго­лосити, що в середньому на рин­ку цей строк складає близько 90 днів. Тобто ми виконуємо свої зобов’язання дуже швидко, тра­пляються навіть випадки врегу­лювання за 2–3 дні.

– А як щодо інших видів страхових полісів, чи доступ­ні за ними знижки для членів профспілок?

– Хочу зазначити, що індиві­дуально підібрані вигідні пільго­ві пропозиції доступні також за всіма іншими видами страхових послуг. Зокрема, для фізичних осіб, що прагнуть захистити своє майно (квартиру або будинок) чи відповідальність перед третіми особами (сусідами), ми пропону­ємо кілька варіантів страхуван­ня житла, включаючи договір, де клієнт сам обирає для себе відпо­відні умови. Оформлення такого страхового поліса можливе й дистанційно, без огляду майна.

Доступний також вид особис­того страхування, об’єктом якого є інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю за­страхованої особи, – медичне страхування. Для членів проф­спілок – за програмою ВІП-рівня, індивідуально підібраною за екс­клюзивними цінами, нижче рин­кової вартості.

Для власників Соціального профспілкового квитка компанія розробила та пропонує унікальні програми медичного страхуван­ня за ексклюзивними цінами – від 1800 грн на рік і вище в залеж­ності від складу програми та на­бору опцій, з можливістю розби­ти вартість страховки на страхо­ві платежі та сплачувати їх що­місячно. Це чудова нагода подба­ти про власне здоров’я та убезпе­чити себе від непередбачених фі­нансових витрат.

У разі настання страхового ви­падку витрати застрахованої осо­би компенсує страхова компанія. Медична допомога організову­ється блискавично 24 години на добу, в близько 3 тис. медичних закладах по всій країні. У компа­нії є розвинена мережа лікарів- експертів, які контролювати­муть як правильність лікування, так і ставлення до застраховано­го у закладі охорони здоров’я.

СК «АСКО ДС» йде в ногу з ча­сом, тому у нас запроваджено таке ноу-хау, як «телемедицина». Людина, озвучивши свої скарги, одержує медикаменти. Практич­но в усіх аптеках міста, де є філія СК «АСКО ДС», застрахована особа може не гаючи часу одер­жати прописані медикаменти. Якщо ж нещасний випадок за­став зненацька, приміром у свят­кові або вихідні дні, то застрахо­ваний може придбати медика­менти за власні кошти, взявши в аптеці фіскальний чек. А потім з ним необхідно прийти до страхо­вої компанії, де він гарантовано одержить компенсацію за витра­чені кошти.

РОЗМОВЛЯЛА ОЛЕНА ОВЕРЧУК

16.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання