« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Голова Професійної спілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий роз­повідає «ПВ» про стан лісогосподарської галу­зі, її прибутковість та мораторій на експорт лісу- кругляку.

– Степане Йосиповичу, яка форма власності лісу сприятиме веден­ню раціональної госпо­дарської діяльності та екологічній складовій?

– Однозначно державна. Приватний власник має на меті насамперед отриман­ня прибутку. Тому еколо­гічна, природоохоронна, со­ціальні складові лісового господарства, які потребу­ють великих затрат, зали­шаються поза увагою.

– Чи потрібна децентралізація в лісовій галузі?

– Децентралізація в лісо­вому господарстві уже при­сутня. Адже ліси комуналь­ної власності перебувають у віданні місцевих та регіо­нальних органів державної влади. Разом з тим, стан цих лісів і господарювання в них є дуже далекими від ідеалу. Враховуючи, що Україна має чотири природ­но-кліматичних зони, в яких умови лісовирощуван­ня суттєво відрізняються, коли одні можуть отриму­вати прибуток від ведення лісового господарства, а інші не можуть проводити лісогосподарські заходи без бюджетних дотацій та ін­шої зовнішньої допомоги, децентралізація на сьогод­ні може завдати тільки шкоди.

– Чи сприятиме врегу­люванню ринку дере­вини мораторій на екс­порт необробленого круглого лісу?

– Звичайно, країна, яка торгує сировинними ресур­сами, не може досягти вели­кого економічного успіху. Разом з тим, спочатку по­трібно вжити певних сти­мулюючих заходів для роз­витку деревообробного, ме­блевого, паперового вироб­ництва в державі, а вже по­тім оголосити мораторій на всю деревину в круглому вигляді, особливо дрова, які наша промисловість поки не в змозі переробити, тому в лісогосподарських підприємствах накопичу­ються залишки певних ви­дів деревини, й вона підда­ється псуванню.

– Чи може українське лісове господарство бути прибутковим?

– А хто сказав, що лісове господарство в Україні не­прибуткове? За І півріччя в галузі отримано 256 млн грн чистого прибутку, до зведеного бюджету та соці­альних фондів сплачено 2 млрд 950 млн грн. На цьо­му фоні дивно виглядає по­зиція Кабінету Міністрів України, який уже четвер­тий рік не передбачає в бю­джеті жодної копійки на ве­дення лісогосподарських заходів, особливо в півден­ному та східному регіонах держави. Таке ставлення влади до галузі відкинуло лісове господарство на де­сятки років у розвитку і призвело до величезних втрат. Але це вже інше питання.

– Як Закон України від 10.07.2018 № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких зако­нів України щодо сти­мулювання утворення та діяльності сімейних фермерських госпо­дарств» позначиться на лісопромисловому сек­торі України?

– Лісове господарство України цей Закон просто знищить. Деякі підприєм­ства збанкрутують після пер­шого перерахування податку (якщо ще зможуть перерахо­вувати), інші через місяць- два, максимум три, залежно від розміру податку.

Лісопромисловий комп­лекс також очікують поді­бні процеси. Податки в лісо­вому господарстві зразу розкладаються на ціну си­ровини, а це потягне за со­бою зростання цін на виро­би з деревини. Підприєм­ства просто не зможуть кон­курувати на ринку, а в ре­зультаті постраждає спо­живач, тобто пересічний українець.

06.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання