« на головну 14.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС БУДУТЬ СПРИЯТИ УСПІШНОМУ ВИКОНАННЮ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС БУДУТЬ СПРИЯТИ УСПІШНОМУ ВИКОНАННЮ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»

15 листопада в м. Києві, у рамках 5-го засідання Платформи громадянського сус­пільства Україна – ЄС (ПГС) зустрілися представники громадянського суспільства України та ЄС, аби розглянути хід виконання Угоди про асоціацію, детально проаналізувати стан імплементації євроінтеграційних реформ у сфері науки і техноло­гій, а також державну політику України стосовно внутрішньо переміщених осіб. У заході взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий, який протягом року був Головою Української сторони ПГС Україна – ЄС. «ПВ» попросили Григорія Васильовича прокоментувати хід засі­дання та його підсумки, а також перспективи діяльності ПГС Україна – ЄС.

– Г ригорію Васильовичу, які основні завдання наразі стоять перед ПГС – органом двосто­роннього співробітництва між представниками громадськості України і відповідно Європейським соціально-економічним комітетом як органом, що представляє гро­мадськість країн ЄС?

– Основним завданням Платформи є забезпечення моніторингу за реаліза­цією заходів, які передбачені в Угоді Україна – ЄС. Ця Угода з 1 вересня п.р. уже вступила в дію. Тому завдання гро­мадянського суспільства не тільки ана­лізувати процеси, які відбуваються в рамках цієї Угоди, а й пропонувати Уряду, парламенту, іншим інституці­ям свої пропозиції щодо забезпечення своєчасного та якісного її виконання з метою наближення України та рівня життя її громадян до стандартів і умов життя європейців. Це стратегічне за­вдання, яке стимулює і нас, представ­ників профспілок (а з 15 членів Україн­ської сторони Платформи 4 – представ­ники профспілок).

– Які саме питання було винесе­но на обговорення на черговому засіданні?

– Засіданню Платформи, що відбу­лось 15 листопада, передувала диску­сія, у ході якої сторони обирали най­більш актуальні теми для розгляду. На мій погляд, на обговорення було внесе­но дуже цікаві та прагматичні питан­ня. Перш за все, стосовно державної по­літики України щодо внутрішньо пере­міщених осіб та забезпечення їх прав. З цього актуального питання було підго­товлено доповіді як українською, так і європейською сторонами. Відбулась гостра, гаряча дискусія, в якій взяли участь представники громадських ор­ганізацій, що представляли інтереси внутрішньо переміщених осіб.

Не менш актуальним було й друге питання, що обговорювалося під час за­сідання, – це запровадження євроінте­граційних реформ у галузі науки і тех­ніки в Україні. Доповідь з цього питан­ня з українського боку готували шість громадських організацій. До дискусії було запрошено представників Націо­нальної академії наук України, Мініс­терства освіти і науки, незалежних екс­пертів. Під час обговорення цього пи­тання окреслено чимало проблем, які існують у вітчизняній науці внаслідок обмеженості бюджетних коштів на фі­нансування науки.

Я взяв участь в обговоренні цих важ­ливих для українського суспільства пи­тань. Зокрема, говорячи про наукові дослідження, зазначив, що, справді, Єв­ропа відкриває широкі можливості для того, щоб вітчизняні наукові заклади брали активну співучасть у проектах, які фінансує ЄС. Але для цього наукові інституції повинні мати відповідні на­укові напрацювання, які можуть бути витребувані на конкурсах, що прово­дять у Євросоюзі.

З іншого боку, вітчизняне виробни­цтво сьогодні базується на технологіч­них укладах ще 3–4 рівнів, тоді як в єв­ропейських країнах це 6–7 рівні. Безпе­речно, для того, щоб економіка України була конкурентоспроможною, нам по­трібна глибинна модернізація виробни­цтва. Тому і внутрішній ринок іннова­цій теж відкриває для вітчизняної на­уки нові можливості. Однак сьогодні залишається проблемою те, як інтегру­вати науку у виробництво, щоб вони були взаємозацікавлені.

На вирішення цих проблем спрямо­вано низку важливих документів, се­ред яких Послання Президента Украї­ни до Верховної Ради України, Серед­ньостроковий план дій Уряду на 2017– 2020 роки.

За підсумками обговорення цих пи­тань було прийнято Спільну деклара­цію. Зокрема, згідно з текстом Деклара­ції, сторони вітають підписання Угоди між Україною і ЄС про участь України в програмі ЄС «Горизонт 2020» та Угоди між Урядом України та ЄС з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь Укра­їни у Програмі наукових досліджень та навчання Євроатом (2014–2018), а також початок співпраці за угодами з CERN, EuroFusion та JRC.

Сторони ПГС закликали НАН України вжити заходів щодо своєї мо­дернізації, дотримуючись рекоменда­цій Заключного звіту незалежного єв­ропейського аудиту національної сис­теми досліджень та інновацій Украї­ни. Вони також рекомендують зміни­ти принцип фінансування науково-до­слідних та дослідно-конструктор­ських робіт на більш широке конку­рентне фінансування на основі проек­тів. Члени ПГС вважають за доцільне створити спеціалізований фонд між­народної технічної допомоги Україні для інтеграції до Європейського до­слідницького простору. Було також зазначено, що у проекті Державного бюджету на 2018 рік не передбачено коштів на створення та роботу Націо­нального фонду досліджень.

– У Декларації є окремий розділ щодо державної політики України стосовно внутрішньо переміщених осіб у контексті імплементації Уго­ди про асоціацію. Про що в ньому йдеться?

– Члени ПГС, зокрема, підкреслю­ють, що ВПО повинні мати однакові права та умови життя, а також мати рівні можливості для участі в цивіль­них, політичних та культурних захо­дах, як і місцеве населення, важливість забезпечення рівного ставлення до ВПО щодо доступу до житла, зайнятос­ті та соціального забезпечення, зазна­чають, що обмеження руху цивільних осіб між зонами, які контролюються Урядом, та зонами, що не перебувають під контролем Уряду, повинні поступо­во скасовуватись, закликають до від­новлення громадянських прав ВПО, припинення порушення прав на вільне пересування та встановлення законно­го механізму перевірки місця прожи­вання таких громадян, відновлення права на пенсійне забезпечення неза­лежно від місця проживання та розши­рення переліку державних банків для отримання виплат.

– На Вашу думку, як вплинуть Рекомендації Платформи грома­дянського суспільства Україна – ЄС на виконання Угоди про асоціацію?

– Члени Платформи вітають набран­ня чинності в повному обсязі з 1 верес­ня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відзначають важли­вість реформ у сфері охорони здоров’я, освіти, енергоефективності, пенсійної системи та закликають українську вла­ду до рішучої та послідовної імплемен­тації цих та інших реформ в Україні, зокрема до прискорення судової рефор­ми, висловлюють свою беззаперечну підтримку суверенітету та територі­альної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Учасники засідання також вислови­ли підтримку важливим ініціативам та рішенням, спрямованим на підтримку нашої держави, зокрема ініціативі Ли­товського парламенту щодо підготов­ки «Плану Маршалла для України», а також прийнятих 15 листопада Євро­пейським парламентом Рекомендацій щодо політики Східного Партнерства ЄС у напрямі розширення для України можливостей та інструментів співпра­ці у цьому форматі. Представники гро­мадянського суспільства також пози­тивно оцінили затвердження Урядом України Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції та схвалення нового Плану заходів з виконання Уго­ди про асоціацію, але наголосили на не­достатньому рівні консультацій з гро­мадськістю на етапі підготовки цього важливого документа.

У зв’язку з цим, велика увага в ході засідання також приділялася посилен­ню впливу громадськості на формуван­ня політики при проведенні реформ в Україні та конкретним діям, через які громадянське суспільство може сприя­ти виконанню Угоди, насамперед через експертну допомогу державним струк­турам. У цьому контексті була коротко висвітлена нинішня діяльність УС ПГС, відповідні консультації з орга­нами державної влади та україн­ським парламентом, а також підго­товлений силами експертів Україн­ської сторони Платформи звіт з оцін­кою прогресу виконання Угоди про асоціацію за окремими сферами.

Впевнений, що Рекомендації Платформи громадянського суспіль­ства Україна – ЄС будуть сприяти успішному виконанню Угоди про асоціацію.

Олексій ПЕТРУНЯ

02.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання