« на головну 14.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (978)
29
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

3 жовтня 2017 року Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України щодо підвищення пенсій». Новий закон докорінним чином змінює структуру на­буття та використання пенсійних прав працівників. До пенсійних новацій у членів профспілок неоднозначне ставлення. З одного боку, є низка позитивних змін, з іншого – погіршуються існуючі пенсійні права працівників.

Власною думкою щодо змін у пенсійному законодавстві поділився Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

– Г ригорію Васильовичу, чи мож­на назвати нову пенсійну ре­форму найоптимальнішою для України? Чого варто очі­кувати від цього законодавчого рішення, як пенсійне нововведення вплине на до­бробут пересічної людини і чи відбудеться такий вплив узагалі?

– Потрібно зазначити, що питання пенсійно­го забезпечення є важливим напрямом діяль­ності профспілок. У період роботи за працівни­ків сплачуються страхові внески на соціальне страхування, в тому числі на пенсійне. Проф­спілки, відповідно до Закону України «Про про­фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законів у сфері соціального (пенсійного) стра­хування, є представниками застрахованих осіб, беруть участь в управлінні фондами соціально­го страхування, є членами правління Пенсійно­го фонду.

Станом на 1 січня 2017 року понад 400 тис. пенсіонерів продовжують перебувати в лавах профспілок. Тому ФПУ спрямовує свої зусилля на захист прав та інтересів застрахованих осіб і водночас виконує функцію громадського контролю за новітнім пенсійним забезпечен­ням людей.

Сьогодні пенсійна система в Україні пере­живає складний період: мінімальна пенсія вдвічі нижча реального прожиткового мініму­му, визначеного для осіб, які втратили працездатність, а середній розмір пенсії лише на 40% перевищує мінімальну пенсію. Пенсії у розмірі до фактичного прожиткового мініму­му отримують більше 80% пенсіонерів, що свідчить про те, що більшість з них живуть у бідності. Багато років Пенсійний фонд України є дефіцитним, щороку зростали дотації з дер­жавного бюджету.

Головна причина цього – надзвичайно склад­на демографічна ситуація та вкрай низький рі­вень зайнятості працездатного населення. В країні щороку зменшується чисельність насе­лення та кількість легально працюючих грома­дян. За даними статистики, на 12 млн пенсіоне­рів сьогодні припадають 10,5 млн працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок. Тобто, такого негативного співвідношення кіль­кості платників до кількості отримувачів немає в жодній країні. І це при тому, що активною ді­яльністю займаються понад 16 млн осіб.

За окремими даними, на сьогодні 4–5 млн осіб працюють без оформлення роботодавцем трудових відносин і без сплати ним єдиного со­ціального внеску, а отже, звужується база платників єдиного соціального внеску. Самі працівники здебільшого не можуть змінити ситуацію через необхідність утримання себе і свої сім’ї, до того ж, не зацікавлені у легаліза­ції сплати єдиного внеску, оскільки пенсійне забезпечення є вкрай низьким.

До 2014 року пенсії щорічно підвищувалися лише на 20% щодо темпів зростання середньої зарплати в Україні, а з 2014 року взагалі припи­нено індексацію пенсій та їх щорічне підви­щення. Як наслідок, утворився значний, май­же триразовий розрив у розмірах пенсій, при­значених у різні роки. Крім того, було введено оподаткування пенсій та обмеження їх випла­ти (до 15%) працюючим пенсіонерам.

Тому вирішення цих та інших проблем у пенсійному забезпеченні є вкрай важливим для нашого суспільства. І про це постійно наго­лошувала профспілкова сторона в своїх звер­неннях, заявах до Президента України, Верхо­вної Ради, Уряду, Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пен­сійного забезпечення, парламентських фракцій і груп, народних депутатів України, у вимогах під час всеукраїн­ських акцій профспілок.

Поданий Урядом 22 червня п. р. до Верховної Ради України законо­проект про пен­сійну реформу неодноразово розглядався у Федерації профспілок України. Було проведено ба­гато робочих зу­стрічей за участю представників мі­ністерств і відомств, народних депутатів України, наукових організа­цій, експертів, всеукраїнських профспілок. Кілька разів законопроект розгля­дався на засіданні Ради ФПУ та Спільного пред­ставницького органу об’єднань профспілок. Відповідні висновки надсилалися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Також від СПО об’єднань профспілок було надіслано пропозиції до Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення для врахування їх при доопрацюванні законопроекту до розгляду в другому читанні. Наші пропозиції внесено до парламенту через народних депутатів, з якими співпрацює Федерація профспілок України.

– Наразі чимало тривоги в населення ви­кликають новації пенсійного закону. Ви­хід на пенсію люди пов’язують із суттєвим падінням рівня свого життя. Чи принесуть зміни покращення?

– Новим законом про пенсійне забезпечення передбачається багато позитивних змін, на яких раніше наполягала Федерація профспі­лок України, зокрема підвищення пенсій, знят­тя обмежень при виплаті пенсій, удосконален­ня порядку обчислення заробітку та перера­хунку пенсій, звільнення Пенсійного фонду від невластивих (соціальних) виплат та ін.

Осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року до­зволить підтягнути пенсії значній частині пен­сіонерів. Уже давно чекають виплати пенсій у повному розмірі працюючі пенсіонери, і це пи­тання вирішується з 1 жовтня.

Низку профспілкових пропозицій було вра­ховано при доопрацюванні пенсійного законо­проекту до розгляду в другому читанні, а саме:

– потерпілим на виробництві і надалі при­значатимуть та виплачуватимуть дві виплати: пенсію по інвалідності (за втрати годувальни­ка) і щомісячну страхову виплату;

– збережено право на пенсію за віком на пільгових умовах жінкам, які працюють у сіль­ськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей;

– знімається граничний вік для призначення пенсій за вислугу років артистам театрально- концертних та інших ви­довищних закладів, під­приємств і колекти­вів. Їм пенсії призна­чатимуться за наяв­ності спеціального стажу незалежно від віку (до цього ці пенсії призначали­ся не раніше досяг­нення 55 років);

– збережено мож­ливість вийти на пен­сію на пільгових умовах жінкам, які були зайняті протягом повного сезону на ви­рощуванні, збиранні та післязби­ральній обробці тютюну, і на день набран­ня чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Додатково, при доопрацюванні законопроекту у Верховній Раді України прийнято рішення про застосування при перерахунку пенсій з 1 жовтня ц. р. мінімальної пенсії на рівні 1452 грн замість 1373 грн. Важливо, що таке осучаснення пенсій планується проводити в кілька етапів: у 2017 році з урахуванням середньої зарплати в країні 3764 грн, а в 2019 році перерахувати виходячи із серед­ньої зарплати більше 5000 грн, і таким чином за 3 роки вирівняти розміри пенсій для тих, хто вий­шов на пенсію раніше, й тих, хто виходитиме в майбутньому. З 2021 року пенсії для всіх пенсіоне­рів зростатимуть з урахуванням двох факторів: темпів зростання середньої зарплати та інфляції, проте не менш ніж на 50% від росту середньої зарплати та 50% індексу споживчих цін.

До позитиву також можна зарахувати пропо­зицію Уряду прив’язати розмір пенсії до страхо­вого стажу та забезпечити нарахування пенсій залежно від кількості років страхового стажу працівника та розміру сплачених ним внесків до Пенсійного фонду. Маєш більший стаж – отри­муєш більшу пенсію. І це є справедливим, адже в Україні нині склалася ситуація, коли ті, хто має невеликий стаж роботи (15 років), і ті, хто має великий стаж (35–40), отримують майже од­накову пенсію, що викликає у людей невдово­лення. На нашу думку, саме за таким принци­пом відновлюється соціальна справедливість при призначенні пенсій. З іншого боку, це стиму­люватиме виведення трудових відносин з тіні.

– Чи всі пропозиції профспілок були вра­ховані при опрацюванні зазначеного доку­мента?

– На жаль, ні. У профспілок була низка сут­тєвих претензій до розробників закону, на усу­ненні яких наполягала Федерація профспілок України. Профспілки не підтримували знижен­ня коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 (оскільки, відповідно до положень Конвенції МОП № 102, ратифікованої Україною у 2016 році, при стажу роботи 30 років пенсія не може бути менше 40% заробітку), збільшення трива­лості стажу до 35 років для призначення пен­сій, скасування пенсій за вислугу років та ін.

– Які кроки слід зробити для забезпечен­ня балансу позицій профспілок і Уряду щодо соціального захисту людей праці?

– Після підписання та опублікування при­йнятого закону він буде детально опрацьований з наданням фахових висновків та коментарів щодо внесених змін. Крім того, на основі такого аналізу будуть готуватися відповідні пропози­ції щодо удосконалення пенсійного законодав­ства, поліпшення умов і рівня пенсійного забез­печення, напрацьовуватися план дій із реаліза­ції цих пропозицій. Зокрема, зараз буде розро­блятися Генеральна угода на новий строк, і там обов’язково має бути низка пропозицій щодо вирішення проблемних пенсійних питань.

Крім того, ФПУ вимагатиме від Уряду вжит­тя дієвих заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України, зокрема через збільшення чисельнос­ті легально працюючих громадян і зростання оплати праці. Це буде впливовим аргументом для зростання рівня пенсійного забезпечення.

При проведенні пенсійної реформи необхід­но знайти рівновагу у забезпеченні соціальної справедливості, що дозволить врахувати інтер­еси пенсіонерів, які отримують пенсію сьогод­ні та тих, хто отримуватиме її у майбутньому.

Проблему гідного пенсійного забезпечення може бути вирішено шляхом кардинального збільшення та розширення ринку зайнятості, створення нових робочих місць, максимально­го залучення до праці всього наявного в країні трудового потенціалу, подальшого економіч­ного зростання, істотного підвищення заробіт­ної плати.

Розмовляла Тетяна РУБАН, «ПВ»

16.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання