« на головну 08.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Розмова з Генеральним секретарем Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) Шаран БАРРОУ

Розмова з Генеральним секретарем Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) Шаран БАРРОУ

У 2015 році міжнародний профспілковий рух зіткнеться з низкою викликів

Шаран Барроу, Ге­неральний секретар Міжнародної конфе­дерації профспілок (МКП), ділиться влас­ними поглядами на майбутні труднощі, пов’язані, зокрема, з правом на страйк і глобальними ланцю­гами постачань, що будуть обговорюва­тися в МОП у цьому й наступному роках.

– Озираючись на 2014 рік, яки­ми були основні досягнення міжнародного профспілкового руху і в яких напрямках варто поліпшити роботу?

– Глобальне економічне се­редовище залишається вель­ми ворожим до трудящих. Гло­бальна економіка все ще не в порядку, рівень безробіття пе­ревищує показники, що спосте­рігалися до глобальної фінан­сової кризи, а мільйони трудя­щих залишаються без роботи та соціального захисту. Все біль­ше й більше країн звужують де­мократичний простір, а рівень довіри до урядів та інститутів нижче, ніж будь-коли в новіт­ній історії.

У такій ситуації Конгрес МКП в Берліні прагнув запро­понувати профспілковому руху інструменти подолання цих труднощів. Конгрес, що прохо­див інноваційно й інтерактив­но, затвердив плани роботи за трьома основними напрямка­ми: профспілкове зростання; стійкі робочі місця, стабільний дохід і соціальний захист; реа­лізація прав.

Ріст профспілок критично важливий, якщо ми збираємо­ся переформувати світову дій­сність і забезпечити соціальну та економічну справедливість. Академія з органайзингу МКП, навчивши на кінець року понад 500 осіб, є основним елементом підтримки стратегії зростання. Нині ми спостерігаємо, як ви­пускники Академії, серед яких багато молоді і жінок, беруть на себе роботу із залучення но­вих членів у всіх регіонах, за­стосовуючи знання та навички, які Академія допомогла їм роз­винути. Органайзинг є основою всього того, що робить МКП, і в 2014 році багато зусиль було до­кладено для вбудовування ці­лей і стратегій з органайзингу в заходи з нашими членськими організаціями, глобальними профспілковими федераціями за всіма параметрами нашої ро­боти.

Щодо стійких робочих місць, стабільного доходу і соціаль­ного захисту, то торік нам уда­лося досягти реальних успіхів, хоча попереду нас чекає вели­ка робота. Ми бачимо визнання наших вимог у міжнародних процесах, таких як Цілі сталого розвитку ООН після 2015 року, і вибудували міцні союзи з ін­шими організаціями, націлени­ми на досягнення економічної справедливості та сталого роз­витку.

Ключовою частиною цієї ді­яльності стала інтенсифікація діяльності з організації в проф­спілку трудящих у неформаль­ній економіці та формалізація їх зайнятості. Це величезне за­вдання, але ми також розуміє­мо, що самі трудящі прагнуть вступити у профспілки задля за­хисту гідності та прав на роботі, і ми допомагаємо їм у цьому.

Ми також досягли успіхів у питаннях створення стійких робочих місць. Зміна кліма­ту – величезна проблема для всієї планети. Ми все ще пови­нні заручитися підтримкою і зобов’язаннями з боку достат­ньої кількості урядів, але інте­грація нашої політики справед­ливого перетворення і створен­ня робочих місць при переході до низьковуглецевої економіки все ж відбувається.

Реалізація прав – це постій­ний виклик профспілковому руху протягом всієї його істо­рії. Ми сформували «список особливого контролю» – список пріоритетних країн, де загрози трудящим і їхнім правам осо­бливо сильні. Це дозволяє нам концентрувати нашу солідар­ність там, де це найбільш на­гально, але і вести кампанії на захист прав повсюдно.

Ми інтенсифікували нашу юридичну роботу і в 2014 році почали формувати глобальну мережу юристів, готових захи­щати права на робочому місці. Публікація нашого Глобально­го індексу також чинить додат­ковий тиск на просування ре­форм у низці країн. Ми також домоглися успіху в просуван­ні прав та об’єднанні у проф­спілку домашніх працівників, і сьогодні набирає обертів наша кампанія «Розраховуйте на нас!» (Count us in!), націлена на зростання представництва жі­нок у профспілках і на ринку праці.

Наша кампанія проти сучас­ного рабства викликала резо­нанс у всьому світі, зокрема в зв’язку із скандалом щодо сис­теми «кафала» в країнах Пер­ської затоки і в Катарі, де про­ходитиме Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Правителі Катару все ще не зробили необ­хідних кроків щодо дотримання фундаментальних прав трудя­щих, не зробила належних кро­ків і ФІФА, але ми будемо про­довжувати тиск, і він буде тіль­ки посилюватися. Позитивно те, що Міжнародний олімпійський комітет зайняв позицію ліде­ра з реалізації прав трудящих у ході підготовки і в рамках спор­тивних заходів, зобов’язавши міста, що подають заявки на проведення Олімпійських ігор, продемонструвати можливості забезпечення дотримання тру­дових прав.

Одним з ключових досягнень 2014 року стало створення но­вої субрегіональної структури в арабських країнах – Арабської конфедерації профспілок. У дій­сно демократичних профспілок в регіоні, який рясніє порушен­нями прав трудящих, тепер є своя власна структура, яка вод­ночас підтримує їх участь в іс­нуючих регіональних організа­ціях МКП в Африці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У кінцевому рахунку, нашу політику роблять успішною дії наших членських організацій, глобальних профспілкових фе­дерацій та профспілкових ак­тивістів, і я б хотіла віддати на­лежне відданості та рішучості величезної кількості людей у кожному куточку світу в праг­ненні досягти рівності і спра­ведливості для трудящих.

– Вас було переобрано Гене­ральним секретарем МКП. Які ваші завдання на цій позиції?

– Ми виділили три пріори­тетних напрямки діяльності, сформульованих на нашому Конгресі та засіданні Генераль­ної ради в грудні.

Перший – глобальні ланцю­ги постачань, гідний мінімаль­ний розмір оплати праці та формалізація неформальної ро­боти. Співпрацюючи з глобаль­ними профспілковими федера­ціями і нашими членами, ми домагаємося законів про гідну мінімальну оплату праці та за­кликаємо глобальні бренди до відповідальності за цим пара­метром.

Другий – викорінення раб­ства та примусової праці. Цен­тральним завданням тут є кам­панія щодо Катару і припинен­ня системи «кафала», а також реалізація Протоколу МОП з примусової праці в глобально­му масштабі.

Третій – кліматична справед­ливість та промислова транс­формація, де ми просуваємо амбітну угоду з клімату на са­міті ООН у Парижі із справед­ливими заходами при переході та підтримкою переговорного процесу з роботодавцями для переходу на траєкторію низь­ковуглецевої економіки із ста­більними і гідними робочими місцями.

Підготовча робота, яку ми провели за останні кілька ро­ків щодо прав жінок, міграції, молодіжної зайнятості, прав трудящих, розвитку та інших основних проблем, буде й нада­лі розвиватися в рамках нашої стратегічної концепції. Ми та­кож плануємо посилити нашу роботу з охорони праці. Це ам­бітний план, який може бути реалізований за умови залучен­ня і підтримки профспілкових активістів на регіональному та національному рівнях.

Департамент міжнародної роботи ФПУ

06.02.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання