« на головну 08.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Розмова з головою Миколаївської обласної Ради профспілок Юрієм ТОЛМАЧОВИМ

Розмова з головою Миколаївської обласної Ради профспілок Юрієм ТОЛМАЧОВИМ

Головне завдання профспілок – ефективно захищати людину праці

 – Юрію Петровичу, одне з гасел не­давньої попереджувальної акції про­тесту під стінами Кабінету Міністрів України в рамках дій за гідну працю та боротьби з бідністю – «Зупинити соціальну агресію!». На Ваш погляд, якими можуть і повинні бути подаль­ші дії профспілкових організацій? Як діють нині профспілки області?

– Ми живемо й працюємо в непро­стий час: руйнуються старі стереоти­пи, відбувається перезавантаження влади, а на сході країни тривають во­єнні дії. Нині профспілкам особливо складно послідовно й цілеспрямовано здійснювати соціальний захист трудя­щих, а тому ми повинні бути як ніколи консолідованими, здатними на ефек­тивний соціальний діалог з владою та роботодавцями. Ухвалення Радою ФПУ проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій та винесення його на широке обговорення було своє­часним. Від галузевих профорганіза­цій нашої області надійшло понад 50 зауважень і конкретних пропозицій до всіх розділів проекту. Сподіваємося, що їх буде враховано при затвердженні остаточного варіанту Стратегії.

Щодо нинішніх соціально-економічних реалій, то вони вкрай складні як для людини праці, яка змушена вкотре затягувати пасок, так і для профспілок. Адже влада продовжує жорсткий на­ступ на права найманих працівників. Державна «соціальна політика» фак­тично антисоціальна: значно підвище­но ціни й тарифи на газ, житлово-комунальні, транспортні послуги, про­дукти харчування, товари першої необ­хідності – й це за одночасного заморо­жування мінімальної заробітної плати, пенсій, поширення безробіття! За таких умов пріоритетні завдання профспілок підносяться до справді результативно­го захисту трудових прав працівників. Одним з головних наших інструментів і в упередженні, і в протистоянні утиску цих прав є якнайзмістовніше наповне­ння колективних договорів підпри­ємств, установ та організацій. Це за­вдання особливо актуалізується нині, напередодні кампанії з укладення но­вих або перегляду чинних колективних договорів на наступний рік.

З огляду на загальну економічну си­туацію, зокрема й у нашій області, зу­силля профспілок у процесі колдоговір­ної кампанії концентруватимемо пере­дусім на, так би мовити, «утриманні по­зицій» – збереженні рівня охоплення колдоговорами та недопущенні необ­ґрунтованого погіршення передбаче­них ними умов, звуження соціальних пакетів. На сьогодні в області 97,2% пер­винних профспілкових організацій, за винятком малочисельних, на своїх під­приємствах укладають колективні до­говори, дією яких охоплено майже 135 тис. осіб, а це 99,9% від усіх працюючих членів профспілок. До речі, надзвичай­но активізує колективно-договірні від­носини в області вже традиційне щоріч­не підписання та публікація, за нашою ініціативою, відповідних тристоронніх листів-звернень облпрофради, облдержадміністрації та обласної організації роботодавців до керівників підпри­ємств і голів первинок. Водночас під­сумки минулорічної колдоговірної кам­панії засвідчили наявність тривожних сигналів: якщо витрати підприємств на охорону праці вдалося утримати на рів­ні попереднього року – в середньому 0,65% від фонду оплати праці, то ситуа­ція з виплатою коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу робо­ту в розмірах не менше 0,3% фонду оплати праці на госпрозрахункових під­приємствах погіршилась. У цілому ж ці кошти отримала лише кожна п’ята пер­винка. З огляду на визначені ФПУ на­гальні завдання профспілок у колдого­вірній роботі, облпрофрада нині продо­вжує оновлювати методичні рекомен­дації щодо порядку розроблення, укла­дення та виконання колдоговорів.

Останнім часом масштабного харак­теру набуває так звана «оптимізація чи­сельності працівників», простіше кажу­чи, їх скорочення. В нашій області зна­чне скорочення робочих місць відбува­ється сьогодні на підприємствах ДП «Миколаївський облавтодор» та ПАТ «Черноморський суднобудівний завод». За цих умов неоціненним є внесення до колдоговорів конкретних заходів щодо недопущення безпідставного звільнен­ня працівників, а також гарантій та до­даткових виплат звільнюваним. До прикладу, на ПАТ «Укртелеком», завдя­ки домовленостям профспілки з адміні­страцією, в разі звільнень людей через зміни в організації праці практикують­ся короткострокові акції з виплатами вихідної допомоги у розмірі від 2 до 6 посадових окладів, залежно від стажу роботи у товаристві. Колдоговір цього підприємства передбачає також підви­щену вихідну допомогу при звільненні особи передпенсійного віку або в зв’язку з виходом на пенсію.Закріплення та­ких позицій у локальному нормативно­му акті підприємства дає можливість мінімізувати негативні соціальні на­слідки звільнень, а в разі необхідності – використати широкий спектр засобів відстоювання прав працівників, аж до трудових спорів. У цьому, зокрема, й по­лягає ефективна робота профспілки. При цьому не слід забувати, що з при­йняттям змістовного, наповненого кол­договору роль профспілки не завершу­ється – для повноцінної захищеності працівників необхідний системний контроль виконання всіх узгоджених приписів. На жаль, цим часто нехтують з різних причин. Тому хочеться окремо відзначити зразкове в цьому плані Ми­колаївське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна», де сторони щомісяця звіту­ють на загальних зборах про виконання умов колдоговору, який щороку онов­люється. Запровадження аналогічної практики на всіх підприємствах, у всіх організаціях, мабуть, не завжди органі­заційно можливе, однак Закон України «Про колективні договори і угоди» ви­магає щорічного звітування сторін про виконання колективного договору, отже, уникати цієї роботи неприпусти­мо. Сказане, безперечно, передбачає підвищення професіоналізму проф­спілкових працівників, зокрема їхньої юридичної грамотності. Ще 2008 року ми разом з відділенням НСПП у Мико­лаївській області започаткували робо­ту Громадського університету право­вих знань. На засідання запрошуються представники потенційно конфлікто­генних підприємств і профспілковий актив області. Фахівці облпрофради, НСПП, Департаменту соціального за­хисту населення, обласного центру за­йнятості висвітлюють питання трудо­вого законодавства, ілюструють прак­тичні ситуації й роз’яснюють слухачам університету, як захистити найманих працівників у разі порушення їх трудо­вих прав. І практика переконує, що наша активна спільна робота з відді­ленням НСПП у Миколаївській області є справді результативною.

– А щодо кадрової політики, вихован­ня зміни як здійснюється робота з мо­лоддю?

– Молодим приділяємо велику увагу, передусім як старші, адже їм доводить­ся вирішувати чимало складних соці­альних проблем: труднощі з отриман­ням першого робочого місця, незабезпе­ченість житлом, мізерна зарплата. Ми не повинні лишати молоду людину сам на сам з непростими житейськими пи­таннями. Торік з метою реально допо­могти нашій молоді уклали Угоду про співпрацю між облпрофрадою та регіо­нальним управлінням Державної спеці­алізованої фінансової установи «Дер­жавний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Серед профспілковців області моло­дих майже 60 тисяч – третина загаль­ної кількості членів профспілок. Це ве­лика сила. Саме тому обласна рада профспілок постійно підтримує будь-які молодіжні ініціативи. Так, недавно на базі спортивно-оздоровчого табору «Корабел» успішно відбулася V (юві­лейна) Всеукраїнська школа студент­ського профспілкового лідера, що зі­брала понад 120 студентських профлі­дерів із 16 регіонів України. Співорга­нізатори цього масштабного заходу – первинна профспілкова організація студентів та Студентська республіка Національного університету корабле­будування ім. Адмірала Макарова.

Роботу з молоддю в нас координує обласна молодіжна рада, очолює яку голова студентського профкому згада­ного вишу, член Молодіжної ради ФПУ Дар’я Лазарева. На розширеному засі­данні ради недавно відбулася дуже ці­кава й палка дискусія-тренінг «Бажані якості профспілкового лідера». Й слід сказати, що члени ради, серед яких і студенти, і працююча молодь, мають чимало цікавих ідей, проектів і планів.

– Якими є дії облпрофради стосовно додержання охорони праці?

– Сьогодні нас дуже турбує все, пов’язане з охороною праці, а саме створен­ня належних умов, навчання працівни­ків, зайнятих на роботах підвищеної не­безпеки, медогляди, забезпечення засо­бами індивідуального захисту. Річ у тім, що напрацьовані раніше методи роботи практично не використовуються, а но­вих не запропоновано. Державні органи нагляду за охороною праці всупереч конвенціям МОП позбавлені права пере­віряти стан умов праці на підприєм­ствах. На жаль, наявність травматизму, в тому числі із смертельними наслідка­ми, несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці та бага­то іншого переконують: роботодавця не­обхідно постійно контролювати щодо виконання ним вимог законодавства про охорону праці. А сьогодні тільки профспілки здатні здійснювати такий громадський контроль. Це суперважли­во ще й тому, що незрозуміло, коли й якими силами запрацює інтегрована Державна служба з питань праці. Адже досвідчені працівники територіального управління Держгірпромнагляду звіль­няються... Тому обласне профоб’єднання, галузеві профспілки розраховують на активізацію роботи представників профспілок із питань охорони праці, об­раних на підприємствах. До слова, на офіційному сайті облпрофради постійно оновлюється інформація щодо життєво важливих для наших спілчан питань. На сьогодні сайт відвідали близько 80 тис. користувачів. Тут представлені всі обласні профспілкові організації, а на головній сторінці постійно висвітлю­ються найприкметніші події у профспіл­ковому житті. Ми вважаємо, що органі­зація на сучасному рівні інформаційно­го забезпечення спілчан сприяє усвідом­ленню суспільно-корисної діяльності профспілок, заохочує членів профспіл­ки до активної роботи в профорганізації, формує позитивний імідж профспілок.

07.11.2014


Тетяна МОРГУН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання