« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ТРУДЯЩИХ

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ТРУДЯЩИХ

ЄКП та TUCA, які представляють 45 млн працівників у Європі та 55 млн працівників в Аме­риці відповідно, ві­тають тісніше парт­нерство між наши­ми континентами.

Сьогодні, як ніколи раніше, ми стверджуємо, що це оновлене партнер­ство має ґрунтуватися на спільних цілях, включа­ючи прагнення до миру, захист демократії та прав людини, а також пе­рерозподіл багатства і рівність.

Тісніша співпраця і торгівля між нашими ре­гіонами повинна при­звести до створення якіс­них робочих місць на благо наших працівників і наших суспільств. Тор­говельні та інвестиційні відносини між нашими двома регіонами не пови­нні відтворювати міжна­родний розподіл праці, який залишає країни LAC у ролі видобувачів сировини та виробників з низькою доданою вартіс­тю для постачання до ЄС.

Хоча безпека енерго­постачання дійсно має вирішальне значення для екологічного перехо­ду обох сторін, особливу увагу слід приділяти працівникам і місцевим громадам у ланцюжку енергопостачання, в тому числі у видобувних галузях.

Історія відносин між Європою та Латинською Америкою і Карибським басейном характеризу­ється міграційними по­токами між обома регіо­нами. Визнання прав мі­грантів є фундаменталь­ною вимогою профспіл­кового руху. Міграційна політика та політика притулку не повинна криміналізувати мігран­тів. Ми вимагаємо, щоб міграційна політика та політика притулку ґрун­тувалася на солідарнос­ті, відповідальності, за­стосуванні міжнародних законів, стандартів і кон­венцій та повній повазі до прав людини.

Соціально-економічне становище працівників у найвіддаленіших регіо­нах ЄС, в Латинській Америці та Карибському басейні також є критич­ним, а застосування соці­ального законодавства ЄС там також може бути піддане сумніву. Інтере­си працівників цих регіо­нів мають бути враховані ЄС, в тому числі в рамках партнерства ЄС – CELAC . Посилення співпраці між LAC і найвіддаленішими регіонами ЄС, як запро­поновано в новому поряд­ку денному відносин між ЄС і Латинською Амери­кою та Карибським ба­сейном, опублікованому 7 червня 2023 року, має чітко привести до поліп­шення умов життя і пра­ці всіх працівників у LAC , а також в найвідда­леніших регіонах ЄС.

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ТОРГІВЛЮ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИ СОЦІАЛЬНІ УМОВИ

Повага до прав проф­спілок, як вони визначе­ні МОП, має першорядне значення. Йдеться не про те, щоб один регіон нав’язував свою соціаль­ну модель іншому, а про спільне дотримання узгоджених міжнарод­них стандартів.

Таким чином, торго­вельне партнерство по­винно містити обов’язкові та виконувані умови щодо міжнародних тру­дових стандартів і ство­рювати середовище, в якому свобода об’єднання може бути реалізова­на без страху та репре­сій, де визнається роль профспілок, яке сприяє соціальному діалогу і де соціальні партнери мо­жуть вести переговори на автономних засадах.

Це ознаки сталого роз­витку, який підтриму­ють наші організації та їхні члени. Будь-яка тор­говельна угода повинна сприяти розвитку регіо­ну Латинської Америки та Карибського басейну.

Також важливо визна­чити обов’язкові гло­бальні правила, що ви­значають відповідаль­ність транснаціональ­них компаній по всьому виробничому ланцюжку. Ми закликаємо уряди просунутися в перегово­рах щодо обов’язкового договору про транснаці­ональні корпорації і пра­ва людини в рамках Ради ООН з прав люди­ни; а також обидва регіо­ни підготуватися до імп­лементації Директиви ЄС про належну перевір­ку корпоративної стій­кості та національного законодавства, що гаран­тує дотримання прав лю­дини в транснаціональ­них бізнес-операціях.

Ми рішуче засуджує­мо блокаду, яка накла­дає нелюдські обмежен­ня на кубинське суспіль­ство, і включення країни до списку країн-спонсо­рів тероризму. Кубин­ський народ потребує со­лідарності.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ І ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК Є ВАЖЛИВИМИ

У світлі цього ми гли­боко шкодуємо, що профспілкам не було на­дано можливості обмі­нятися думками з ліде­рами на саміті EU - CELAC 2023 року. Ми ви­магаємо, щоб у майбут­ньому, а також за під­сумками цього саміту, профспілки були краще і структурованіше інте­гровані в діалог між на­шими регіонами.

Така участь, а також справжнє врахування ін­тересів трудящих є кри­тично важливими для підвищення суспільного сприйняття торговель­них угод і пом’якшення їхніх потенційних нега­тивних наслідків. Це оновлене партнерство повинно привести до більш процвітаючих і справедливих сус­пільств і включати соці­альні заходи для під­тримки працівників у секторах, які програють. Ми вимагаємо розвитку державних, універсаль­них, всеосяжних, недис­кримінаційних і спра­ведливо фінансованих систем соціального за­хисту з адекватними ви­платами там, де вони ще не існують.

Угоди про асоціацію досі зосереджувалися на комерційній складовій, а майбутні угоди ризику­ють навіть повністю від­окремити їх від ширшої політичної складової. Передбачені в них меха­нізми моніторингу та контролю не беруть до уваги соціальні наслід­ки та дотримання прав людини. Протягом пері­одів реалізації цих угод ми спостерігали серйоз­ні порушення прав лю­дини і трудових прав у Мексиці, Гватемалі, Ко­лумбії та Перу без ефек­тивних механізмів ви­правлення ситуації в рамках цих угод.

Багаті природні ре­сурси регіону Латин­ської Америки і Кариб­ського басейну не мо­жуть бути простою валю­тою комерційного і фі­нансового обміну. Вне­сок регіону в їх збере­ження повинен також слугувати сталому роз­витку, який ставить за­йнятість і гідну працю в центр уваги, за участю громад, населення і пра­цівників у побудові мо­делі справедливого пере­ходу до чистого енерге­тичного балансу і служи­ти інтересам багатьох, а не обраних.

ПОВАЖАТИ І ЗАЛУЧАТИ ФОРУМ ПРАЦІ

Працівники по обидва боки Атлантичного оке­ану солідарні один з од­ним, засуджуючи мову ненависті, націоналізм, війни та розбіжності. Ми ставимо на перше місце захист інтересів трудя­щих, незалежно від уря­дів. З цієї причини у 2020 році ми створили Форум праці: для посилення участі профспілок у від­носинах між ЄС та CELAC , як платформу для діалогу з Європей­ською Комісією та уряда­ми країн CELAC .

Форум сприяє підви­щенню інтересу та спро­можності профспілко­вих діячів до процесів ре­гіональної інтеграції, со­ціального діалогу, ген­дерної рівності, міграції та інших питань. Форум також оцінює вплив тор­говельних угод на трудо­ві відносини, зайнятість і соціальні права, і осо­бливо на дотримання конвенцій МОП.

Ми прагнемо відроди­ти цей Форум і закликає­мо уряди ЄС та країн CELAC визнати його ле­гітимним і представ­ницьким актором у цьо­му партнерстві, а також брати участь у підготов­ці та проведенні наступ­них зустрічей ЄС та CELAC .

Сьогоднішні геополі­тичні виклики вимага­ють структурної відпові­ді, побудованої за учас­тю трудящих і для них. Ми віримо, що бірегіо­нальні відносини мо­жуть сприяти досягнен­ню цієї мети, і закликає­мо уряди країн ЄС і CELAC прислухатися до трудящих і визначити пріоритети їхніх потреб.

Ми прагнемо відроди­ти цей Форум і закликає­мо уряди ЄС та країн CELAC визнати його ле­гітимним і представ­ницьким актором у цьо­му партнерстві, а також брати участь у підготов­ці та проведенні наступ­них зустрічей ЄС та CELAC .

Сьогоднішні геополі­тичні виклики вимага­ють структурної відпові­ді, побудованої за учас­тю трудящих і для них. Ми віримо, що бірегіо­нальні відносини мо­жуть сприяти досягнен­ню цієї мети, і закликає­мо уряди країн ЄС і CELAC прислухатися до трудящих і визначити пріоритети їхніх потреб.

ПЕРЕКЛАД – ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

 

ІНДЕКС « B - READY

18.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання