« на головну 29.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У Х З’ЇЗДІ ВСЕПОЛЬСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У Х З’ЇЗДІ ВСЕПОЛЬСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

Х з’їзд Всепольського об’єднання

профспілок (ВОП), у якому взяли

участь 300 делегатів із семи га-

лузей та численні гості, завершив

свою роботу. На запрошення ВОП

у роботі з’їзду взяла участь де-

легація Федерації профспілок

України, яку очолив Голова ФПУ

Григорій Осовий.

З’їзд проходив у містечку Ожаров під

Варшавою у представницькому Конфе-

ренц-готельному центрі. Було презенто-

вано багато роздаткових матеріалів Ін-

спекцією праці, Пенсійним фондом,

OPZZ тощо.

У результаті змістовних обговорень

з’їзд прийняв зміни до Статуту, найваж-

ливішими з яких є:

• положення щодо забезпечення рівно-

го ставлення до чоловіків і жінок у сфері

зайнятості. Обґрунтування цих змін свід-

чить про те, що в Польщі існують великі

відмінності у ставленні до жінок і чоло-

віків на ринку праці, зокрема щодо вина-

городи за працю. Тому слід продовжува-

ти широкі та всебічні зусилля із забезпе-

чення повної рівності між чоловіками та

жінками;

• положення щодо додаткових умов,

які дозволяють призупиняти членство

або виключати з ВОП організації, які па-

плюжать добре ім’я ВОП або діють йому

на шкоду;

• положення щодо продовження термі-

ну повноважень органів ВОП до 5 років.

Представляючи проєкт цих змін, Статут-

ний комітет визнав доцільним продо-

вження строку повноважень органів ВОП

до 5 років, зокрема внаслідок тривалості

проходження окремих етапів та вибор-

чих процесів у ВОП. Водночас зазначало-

ся, що запровадження п’ятирічного тер-

міну повноважень – також з метою підви-

щення ефективності – все частіше прак-

тикується у багатьох профспілкових ор-

ганізаціях.

На завершення з’їзд прийняв Програ-

му та Стратегію діяльності ВОП на 2022–

2027 роки, які мають на меті зміцнити і

консолідувати профспілковий рух, підви-

щити дієвість правозахисної роботи і ре-

зультативність соціального діалогу для

покращання життя спілчан.

Голова ФПУ Григорій Осовий привітав

новообраного очільника ВОП Пьотра

Островського, вшанував і вручив Подяку

ФПУ Анджею Радзіковському, який зали-

шив посаду голови, набравши на виборах

трохи менше голосів, ніж його заступник

Пьотр Островський (112 проти 135).

Варто зазначити, що досвід ВОП на

шляху до євроінтеграції має важливе

значення для ФПУ, яка нещодавно стала

членською організацією Європейської

конфедерації профспілок і разом з грома-

дянським суспільством має підтвердити

спроможність країни набути членства в

ЄС.

У кулуарах з’їзду Голова ФПУ Григо-

рій Осовий і голова Львівського

об’єднання профспілок Роман Дацько

провели низку зустрічей з очільниками

галузевих профспілок і об’єднань воє-

водств з питань розвитку двосторонніх

відносин із спорідненими членськими

організаціями ФПУ.

Також відбулися перемовини з делега-

ціями профспілок Іспанії, Франції, Нор-

вегії, Болгарії, представництвом Центру

солідарності в Україні, Молдові і Білору-

сі, під час яких було поінформовано про

ситуацію на ринку праці й забезпечення

прав працівників та профспілок, надано

коментарі щодо поточних подій. Сторони

підтвердили непохитність продовження

співпраці в гуманітарній сфері та солі-

дарну підтримку.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

АПАРАТУ ФПУ

 

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ:

«НАМ ВДАЛОСЯ ПОРУШИТИ УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НА

ВИСОКОМУ МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ»

12–13 грудня відбувся звітно- виборчий конгрес Конфедерації профспілок Грузії, який був юві­лейним. Цього року виповнюєть­ся 30 років з моменту його ство­рення.

Конгрес був поєднаний з конференцією профспілкових лідерів високого рівня: представників МОП, американських профспілок та профоб’єднань, донорсь­ких об’єднань з Норвегії, Німеччини та інших країн, забезпечивши дуже широ­ке представництво.

Під час конгресу відбулась відверта розмова про виклики, що постали перед усім світом і Конфедерацією профспілок Грузії. Заступник голови ФПУ Василь Андреєв, який представляв профспілки України, отримав можливість виступити з вітальним сло­вом одразу після МОП. Коли голова гру­зинського об’єднання профспілок Іраклій Петріашвілі представляв його як представника ФПУ, зал охопили гарячі оплески, відчувалося особливе ставлення учасників до України й українських профспілок. Ця приємна атмосфера супроводжувала весь час ро­боти. До Василя Андреєва звернулись представники будівельників та енерге­тики, які заявили, що цілою бригадою поїдуть як волонтери до Херсона й ра­зом з українськими енергетиками бу­дуть відновлювати пошкоджені високовольтні лінії.

Слід зазначити, що й перед Грузією по­стали непрості виклики у зв’язку із санкціями проти росії, підвищенням цін на енергоносії, які, до речі, в Грузії є одними з найдешевших, пришвидши­лись інфляційні процеси. Ці виклики стосуються і територіальної цілісності Грузії, 21% території якої окуповано росією через створення нею так званих незалежних республік Абхазія і Південна Осетія, масової міграції російських громадян (приблизно 100 тис.), які після оголошення мобілізації приїхали до Грузії.

У своєму виступі на конгресі Василь Андреєв передав вітання від ФПУ і КВПУ (від неї представництва не було), розповів, що відбувається в Україні під час воєнного стану, подякував за гуманітарну допомогу, яку надавала через МКП Конфедерація профспілок Грузії, за слова підтримки, які отрима­ли в найважчі перші дні військової агресії. Грузія знає, що це таке, там до­бре пам’ятають вторгнення росії у 2008 році, яке можна сприймати як розігрів російської імперії у своїх війнах проти сусідів.

Під час конференції, яка відбулась після обрання керівних органів, учасни­ки привітали Іраклія Петріашвілі з об­ранням на наступний термін, а також його заступників – двох жінок і двох чоловіків, яких обрали з дотриманням гендерної рівності профспілкового представництва. Програмним докумен­том, прийнятим конгресом, стала Стратегія діяльності Конфедерації профспілок Грузії, яка в тому числі зосереджує свою увагу на проведенні законодавчих змін трудового законо­давства, яке в Грузії є досить реакційним як щодо робітників, так і профспілок. Василь Андреєв зазначив, що багато зусиль грузинські профспілки докладають до представ­ництва людей у сфері безпеки і гігієни праці й на великих промислових підприємствах, і в дорожньому будівництві, яке наразі ведеться, і в торгівлі, і в формальній зайнятості.

На конференції було порушено питання судового переслідування лідерів Білоруського конгресу демократичних профспілок, відсутності доступу до них і 36 інших заарештованих профспілкових активістів, ув’язнених режимом Олександра Лукашенка в Білорусі. У залі, де проходила конференція, було розгорнуто банер із зображенням лідера БДКП Олександра Ярошука.

Також було обговорено виклики, характерні для загальної профспілкової діяльності і в регіональному форматі, зокрема напрями подальшого розвитку профспілкового руху. Чи стануть профспілки сильнішими, чи вони з ча­сом маргіналізуються під впливом антипрофспілкового законодавства, яке приймається в багатьох країнах, у тому числі в Молдові, Грузії і Україні, де діють угоди про асоціацію. Слід зазна­чити, що навіть у розвинутих європейських країнах є розмивання прав профспілок. Окрема дискусія сто­сувалась важливих питань війни і миру та пов’язаних з цим проблем у сферах зайнятості, доходів, змін, які відбуваються в економіках різних країн.

Завершились конгрес і конференція ух­валенням відповідних документів та рішень.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

БІЛОРУСЬ: МКП ЗАСУДЖУЄ ПОЛІТИЧНІ СУДОВІ

ПРОЦЕСИ ПРОТИ ЛІДЕРІВ БКДП

Міжнародна конфедерація профспілок

засудила політичні судові процеси про-

ти лідерів Білоруського конгресу демо-

кратичних профспілок і зажадала до-

ступу до профспілкових активістів,

ув’язнених режимом Лукашенка в

Білорусі.

Конгрес МКП засудив репресії, що здійснюються режимом Лу-

кашенка проти народу Білорусі та вільного і незалежного

профспілкового руху країни, і зобов’язався проводити кампа-

нію за звільнення всіх ув’язнених профспілкових діячів та за-

хисників демократії в Білорусі. Раніше у листопаді Адміні-

стративна рада Міжнародної організації праці на спеціаль-

ному засіданні висловила жаль з приводу ув’язнень, неодно-

разового нехтування стандартами МОП з боку Білорусі та за-

кликала застосувати найсуворіші заходи в рамках мандату

МОП для забезпечення поваги до свободи об’єднань в країні.

Генеральний секретар МКП Лука Вісентіні заявив: «Світ не по-

винен стояти осторонь. Усі уряди та міжнародні організації

зобов’язані використовувати свій вплив, щоб вимагати звіль-

нення всіх ув’язнених активістів».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання