« на головну 13.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ПОПІКЛУЄМОСЬ ПРО СФЕРУ ПІКЛУВАННЯ!

ПОПІКЛУЄМОСЬ ПРО СФЕРУ ПІКЛУВАННЯ!

29 жовтня відзнача­тиметься Всесвіт­ній день дій «Час інвестувати в сфе­ру піклування про людей».

Пандемія COVID-19 оголила руйнівні наслідки десятиліть не­достатнього фінансування систе­ми суспільної охорони здоров’я та піклування про людей. Мільйони медпрацівників та працівників сфери піклування лишились без доступу до засобів індивідуально­го захисту, існуючі й раніше наці­ональна та глобальна структурна нерівність, дискримінація за стат­тю, класом, а часто й етнічними та національними ознаками, про­явились та поглибились.

Необхідність адекватних та якісних інвестицій у сферу сус­пільного здоров’я та піклування є нагальною як ніколи. Тож закли­каємо профспілки всіх країн долу­читися 29 жовтня до Всесвітнього дня дій, присвяченого сфері піклу­вання, та закликати свої уряди ін­вестувати в цю сферу. Це означає розширення інвестицій в суспіль­ну охорону здоров’я, включаючи психічне здоров’я, піклування про дітей, дошкільну освіту, догляд за людьми похилого віку тощо; забез­печення гідної оплати та належ­них умов праці для працівників цих сфер, включно з домашніми працівниками, та піклування на дому; справедливість та відсут­ність дискримінації при наймі, збереженні робочого місця, до­ступність належної освіти для пра­цівників цих категорій; забезпе­чення прав на свободу об’єднання та ведення колективних перегово­рів; фінансування універсального соціального захисту, доступного для всіх працівників цієї категорії, включно з працівниками нефор­мальної економіки; забезпечення доступності охорони здоров’я та піклування для всіх категорій на­селення, включно з мігрантами та біженцями.

Що ж із цього приводу можуть зробити профспілки в своїх краї­нах? Ми вважаємо, що це може бути звернення з відкритим лис­том до свого уряду із викладен­ням основних вимог; започатку­вання петицій у співпраці із союз­никами з громадянського суспіль­ства; проведення віртуальних за­ходів та інформаційних кампаній із закликами інвестувати у сферу піклування; органайзингова кам­панія щодо залучення працівни­ків сфери піклування до проф­спілкового членства; організація прес-конференцій, публікації в со­ціальних мережах на відповідну тематику; прояви солідарності всіх галузей із працівниками сфе­ри піклування.

МКП готова надати відповідні матеріали, які членські організа­ції можуть використовувати в сво­їх діях, присвячених цій даті, й очі­кує на активну участь та підтрим­ку з боку членських організацій.

ШАРАН БАРРОУ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР МКП


Кількість вкрай бідних людей зросте на 150 млн через COVID-19


Світовий банк (СБ) стверджує, що кількість людей у стані крайньої бід ­ності в 2020 році збільшиться вперше за 20 років на тлі пандемії COVID-19, яка посилила наслідки військових конфліктів і зміни клімату.

За визначенням СБ, у стані крайньої бідності перебувають люди, що жи­вуть менш ніж на 1,9 дол. США на день. Кількість таких людей цього року, як очікується, становитиме від 9,1 до 9,4% населення світу, що відпо­відає рівню 2017 року (9,2%). У разі відсутності пандемії коронавірусу рі­вень крайньої бідності у світі в поточ­ному році склав би 7,9%.

«Через пандемії і глобальні рецесії по­над 1,4% світового населення опинить­ся в стані крайньої бідності, – зазна­чає президент групи СБ Девід Мал­пасс. – Аби повернути ситуацію до скорочення бідності, державам потріб-

но підготуватися до економічних змін після пандемії COVID-19, забезпечив­ши рух капіталу, трудових ресурсів та інновацій у нові напрями бізнесу».

Близько 82% украй бідних людей меш­катимуть у країнах із середнім дохо­дом. Пандемія коронавірусу, що поси­лить наслідки військових конфліктів і змін клімату, зробить недосяжною мету щодо усунення бідності в світі до 2030 року без прийняття швидких і всеохоплюючих заходів, йдеться в огляді організації. За оцінками СБ, у 2030 році глобальний рівень бідності становитиме близько 7%.

 


БЕЗ ПРОФСПІЛОК НЕ БУДЕ УЧАСТІ В ТЕНДЕРАХ

Є вропейська конфеде­рація профспілок (ЄКП) підтримує іні­ціативу ЄС щодо припинення експлу­атації та забезпечення достат­ніх заробітків працівникам для гідного життя. Але нове законодавство не повинно за­зіхати на існуючі національні системи колективно-договір­ного регулювання, які вже приносять добрі результати.

На наш погляд, ЄС слід звернути з хибного шляху конкуренції у вигляді експлу­ататорських низьких заробіт­них плат і обрати єдино пра­вильний шлях колективно-до­говірного регулювання. Для цього потрібно ліквідувати «соціальний демпінг», за яко­го держави змагаються за низьку заробітну плату і на­лаштовують одних працівни­ків проти інших у жахливій «гонитві на виживання».

Держави із слабкою систе­мою колективно-договірного регулювання повинні розро­бити національні плани дій щодо збільшення числа пра­цівників, на які поширюється дія колективних угод. Ці пла­ни мають містити такі заходи, як забезпечення прав профспі­лок та фінансування підтрим­ки соціального діалогу.

Правила державних заку­півель мають зробити визна­ння права на створення проф­спілок і ведення колективних переговорів однією з умов для компаній, що беруть участь у тендерах на отри­мання державних контрак­тів. Роботодавці повинні бути юридично зобов’язаними ви­знавати профспілки і вести з ними переговори.

У державах, які застосову­ють мінімальну заробітну плату, її ставки настільки низькі, що працівники пере­бувають на межі бідності. Справедлива загальнонаціо­нальна законодавчо встанов­лена мінімальна ставка заро­бітної плати має складати не менше 60% медіанної зарпла­ти і 50% середньої зарплати.

Водночас, у 9 з 11 країн з найменшою часткою праців­ників, які отримують низьку заробітну плату, понад 70% людей отримують ставки, що встановлюються профспілка­ми. З іншого боку, 76 млн тру­дящих країн ЄС (39%) охопле­ні колективними угодами.

Підтримка ЄКП директиви Єврокомісії можлива за умо­ви дотримання шести вимог:

• залучення соціальних партнерів;

• поріг пристойності, ниж­че якого законодавчо встанов­лена мінімальна зарплата не повинна виплачуватися;

• припинення відрахувань і утримань із законодавчо встановленої мінімальної за­робітної плати;

• гарантування права на ведення колективних перего­ворів з національними плана­ми дій щодо збільшення чис­ла працівників, охоплених ко­лективними угодами;

• включення положення про соціальний прогрес для запобігання хибного тлума­чення судами;

• утримання від нанесен­ня шкоди ефективним систе­мам колективно-договірного регулювання, зокрема, жодна держава-член не має бути зобов’язаною, прямо або опо­середковано, впроваджувати законодавчо встановлену мі­німальну заробітну плату.

ЕСТЕР ЛІНЧ, ЗАСТУПНИК ГЕНСЕКРЕТАРЯ ЄКП

 

МВФ І СВІТОВИЙ БАНК ПОВИННІ ПІДТРИМАТИ ЕКОНОМІКИ ТА ЛЮДЕЙ

Понад 500 авторитетних органі­зацій і вчених з 87 країн висту­пили із заявою, в якій заклика­ли МВФ припинити подальше просування політики жорсткої економії в країнах.

У заяві, зокрема, зазначається: «Попри власні заяви про поси­лення нерівності, в останні міся­ці МВФ почав блокувати нові довгострокові кредитні програ­ми для країн і висунув умови жорсткої економії та фінансової консолідації. Такі дії лише поси­люють бідність та нерівність і підривають реалізацію еконо­мічних та соціальних прав. Це означає згортання інвестицій в охорону здоров’я, освіту, втрату зароблених пенсій та соціально­го захисту, заморожування зарплат у державному секторі. Від таких дій страждають на­самперед найбідніші, а крім цього, бюджетна консолідація не сприяє відновленню економі­ки та створенню нових робочих місць. Замість такої політики потрібно дати урядам час та гнучкість для досягнення стало­го та справедливого відновлен­ня з метою не скорочення, а на­рощування соціальних видатків. Для цього слід просувати ре­формування податкової систе­ми для збільшення питомої ваги податків на багатство та над­прибутки, боротьбу з ухиленням від оподаткування, оптимізацією податків та незаконними фінансовими потоками.

04.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання