« на головну 16.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

Права трудящих в Україні мають бути надійно захищені

Права трудящих в Україні мають бути надійно захищені

У ці дні в Женеві проходить 107-ма

сесія вищого керівного фору-

му Міжнародної організації праці

(МОП) – Міжнародної конферен-

ції праці (МКП), що має визначити

загальні напрямки політики МОП.

Щ орічно на сесію «всесвітньо-

го парламенту праці» збира-

ються більше 5 тис. делега-

тів від урядів, працівників

та роботодавців із 187 дер-

жав-членів МОП. У конференції також бере

участь офіційна тристороння делегація Украї-

ни, до складу якої входять представники Уряду,

організацій роботодавців та профспілок.

На відкритті 103-ї сесії Міжнародної конфе-

ренції праці генеральний директор МОП Гай

Райдер закликав до справедливої політики мі-

грації і посилення заходів проти примусової

праці та до створення якісних робочих місць.

Від трудящих усього світу на відкритті кон-

ференції виступив голова Групи трудящих Люк

Кортебек. Після цього почалося обговорення

доповідей генерального директора МОП.

6 червня перед делегатами конференції ви-

ступив Голова Федерації профспілок України

Григорій Осовий. У своєму виступі профспілко-

вий лідер зазначив, що ситуація в країні все ще

залишається досить складною. Позначається

багаж невирішених проблем, що накопичували-

ся роками, й безперервні військові дії на сході із

збереження цілісності країни. Тільки через при-

скорення зростання національної економіки і

відновлення миру може бути дана відповідь на

численні виклики, що постали перед суспіль-

ством. Уряд реалізує план реформ на 2018 рік,

що має привести до зростання ВВП на 3,4%.

Деяке поліпшення в економіці й активізація

колективно-договірної роботи сприяли збільшен-

ню мінімальної заробітної плати та реальному

зростанню середньої зарплати по країні. Однак

мінімальна заробітна все ще нижча за фактич-

ний прожитковий мінімум. Відсутній відчутний

прогрес і в погашенні боргів із зарплати, яку

вчасно не отримують понад 100 тис. працівників.

У зв’язку з цим він висловив здивування рішен-

ням Адмінради МОП, яка закрила процедуру роз-

гляду подання українських профспілок з цього пи-

тання. Григорій Осовий зазначив, що в основному

через низьку зарплату за останні 3 роки на заробіт-

ки в інші країни з України були змушені виїхати 4

млн людей. Близько 600 тис. виїхали назавжди.

За його словами, проблема відтоку і нестачі

кадрів стала набувати на тлі природного спаду

населення характер загрози національній безпе-

ці та стримуючого фактора для розвитку еконо-

міки і гідного соціального забезпечення. Непри-

пустимо й те, коли різниця між зарплатою квалі-

фікованого працівника і топ-менеджера на дер-

жавних підприємствах різниться в сотні разів.

Очільник ФПУ закликав Уряд України та ро-

ботодавців докласти зусиль, щоб скоротити роз-

рив в оплаті праці чоловіків і жінок. Середньо-

місячна зарплата жінок в Україні складає лише

80% зарплати чоловіків, хоча частка працюю-

чих жінок, які мають вищу освіту, значно пере-

вищує відповідний показник для чоловіків.

Григорій Осовий наголосив на тому, що проф-

спілки запропонували Уряду і роботодавцям

провести загальнонаціональну дискусію з пи-

тань заробітної плати, подолання бідності та

гендерного розриву, адже праця в Україні, як

ніде, недооцінюється. Країна перебуває на остан-

ньому місці в Європі за рівнем заробітних плат.

Голова ФПУ нагадав, що численні ініціативи

профспілок наштовхуються на жорстку політи-

ку, насамперед Міжнародного валютного фонду,

який опікується головним чином поверненням

боргів Україною. У наступні 4 роки нашій країні

необхідно повернути 27 млрд дол. США. Це нега-

тивно позначається на проведенні переговорів

щодо укладення нової Генеральної угоди між

Урядом, профспілками і роботодавцями.

За словами профспілкового очільника, в

країні почастішали випадки порушення прав

профспілок. Практично нереальним стало про-

ведення страйків і справедливе вирішення тру-

дових спорів. Порушуються базові принципи

соціального діалогу. У профспілкових органі-

зацій вилучаються профспілкові будівлі та на-

вчальні центри, і це при наявності документів,

які підтверджують їх право власності, що під-

риває діяльність профспілок.

Григорій Осовий повідомив, що профспілки

провели у зв’язку з цим низку акцій протесту,

звернулися до Уряду і парламенту, та попере-

див: якщо не буде прийнято справедливе рі-

шення, ФПУ буде змушена звернутися до Вер-

ховного комісара ООН з прав людини і Євро-

пейського суду з прав людини.

Голова ФПУ наголосив, що профспілкам не

вперше доводиться добиватися справедливості

в міжнародних організаціях. Так, завдяки роз-

гляду Комітетом по нормах стану справ з реа-

лізацією в Україні конвенцій МОП № 81 і № 129

про інспекцію праці вдалося зняти заборону на

доступ інспекторів до робочих місць і прове-

дення перевірок щодо дотримання законодав-

ства про працю і його охорону.

Він також висловив надію, що МОП і надалі

надаватиме технічну підтримку Україні в під-

вищенні ефективності соціального діалогу, по-

ліпшенні соціального забезпечення, реформу-

ванні трудового законодавства та його гармо-

нізації із загальновизнаними міжнародними

правовими нормами.

Напередодні виступу Голови ФПУ на міжна-

родній конференції за повторною скаргою ФПУ у

зв’язку із затягуванням законодавчого врегулю-

вання та повільною реакцією Уряду України на

рекомендації Комітету по нормах стан справ з ре-

алізацією в Україні конвенцій МОП № 81 і

№ 129 про інспекцію праці був розглянутий вдруге,

і вдруге було прийнято відповідні рекомендації.

Під час роботи конференції Голова ФПУ мав

низку зустрічей з відповідальними працівника-

ми МОП, юристами МБП, співробітниками

Бюро діяльності трудящих, керівниками націо-

нальних профцентрів Азербайджану, Грузії, Ні-

меччини, Фонду ім. Ф. Еберта. Досягнуто попе-

редніх домовленостей про прибуття до України

фахівців МОП у зв’язку з неправомірними дія-

ми органів влади щодо відчуження майна проф-

спілок, проведення конференції з питань соці-

ального захисту працівників України тощо.

Міжнародна конференція праці продовжить

свою роботу включно до 8 червня.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ

ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ __

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання