« на головну 23.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРАВО ВЛАСНОСТІ І ЇЇ ЗАХИСТ ЗАКОНОМ НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИВІЛЕЄМ ЛИШЕ ДЛЯ ОЛІГАРХІЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВИ, А Й МАЄ СТОСУВАТИСЯ БУДЬ-ЯКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ГРОМАДЯНИНА»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРАВО ВЛАСНОСТІ І ЇЇ ЗАХИСТ ЗАКОНОМ НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИВІЛЕЄМ ЛИШЕ ДЛЯ ОЛІГАРХІЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВИ, А Й МАЄ СТОСУВАТИСЯ БУДЬ-ЯКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ГРОМАДЯНИНА»

6 березня Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий взяв участь у 12-му засі­данні Виконавчого комітету Пан’європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок (ПЄРР), що відбу­лася у приміщенні Європей­ського економічно-соціального комітету у Брюсселі.

У часники засідання заслухали звіт про діяльність ПЄРР у 2017 році. Основни­ми заходами минулого року були: Літ­ня школа ПЄРР у Стокгольмі, на якій основна увага приділялася кампаніям за підви­щення заробітної плати, ланцюгам постачань і ситуації з профспілковими правами в регіоні; п’ята молодіжна конференція ПЄРР; два засі­дання Жіночого комітету. Загалом було прове­дено понад 20 регіональних і субрегіональних тематичних заходів, а також близько 20 заходів на національному рівні в країнах Центральної та Східної Європи.

Представники ФПУ взяли участь у більшос­ті регіональних та субрегіональних заходів, отримуючи з перших рук інформацію про су­часні тенденції у профспілковому русі та обмі­нюючись досвідом роботи з колегами з інших країн. В Україні у 2017 році було проведено два заходи за підтримки ПЄРР: експертний семі­нар у Києві з реформування системи охорони здоров’я у контексті реалізації Угоди про асо­ціацію Україна – ЄС та всеукраїнський семінар спеціалістів членських організацій ФПУ, від­повідальних за організаційну роботу. Виконав­чий комітет затвердив пріоритети на 2018 рік: заробітна плата, мир і демократія в Європі.

Члени Виконкому обговорили хід підготов­ки до IV Всесвітнього конгресу МКП, що відбу­деться 2–7 грудня 2018 року у Копенгагені (Да­нія). Було представлено проект основної заяви Конгресу та пропоновані поправки до Статуту МКП. У проекті заяви, зокрема, зазначається, що завданням всього світового профспілкового руху має бути об’єднання працівників у проф­спілки з метою нарощування сил і впливу пра­цівників. Профспілковий рух має мобілізувати свої сили для зміни правил світової економіки. Член­ські організації запрошуються вносити свої пропозиції до вказаних до­кументів до 15 квітня ц. р.

Під час обго­ворення ситуації з правами трудя­щих та працівників у регіоні очільник ФПУ поінформував колег про посилення наступу на права українських профспілок з боку органів державної влади, які виганяють представників профспілок на вулицю з приміщень, що перебу­вали у законному володінні профспілок десятки років, обслуговувалися та підтримувалися ними в належному стані, а в більшості випадків були й збудовані за їхні кошти. Зокрема, він зазначив, що Президією ФПУ висунуто вимоги до влади щодо скасування розпоряджень про передачу профспілкових об’єктів до державної власності та закріплення на законодавчому рівні за проф­спілками право власності на майно, яке перебу­ває у їх віданні. Григорій Осовий закликав чле­нів Виконавчого комітету підтримати дії ФПУ.

Також Голова ФПУ двічі виступив у дебатах на засіданні Виконавчого комітету Пан’європейської регіональної ради, в якому брали участь і представники органів ЄС. У своїх висту­пах він позитивно оцінив роботу, проведену ПЄРР, жіночим та молодіжним комітетами у звітному 2017 році. Зокрема, він підкреслив, що дуже корисним був обмін практиками дій проф­спілок з питань підвищення зарплат, який від­бувся у вересні у Швеції в рамках Літньої школи ПЄРР: «Федерація профспілок України в ході ко­лективних переговорів з урядовою стороною до­моглася підвищення мінімальної зарплати у 2 рази. З відновленням економічного зростання після 2 років (2014–2015) падіння почала динаміч­но зростати середня зарплата. Однак її рівень все ще найнижчий серед країн Європи.

Зараз профспілки ведуть переговори з Уря­дом і об’єднаннями роботодавців щодо укладен­ня нової Генеральної угоди на 3-річний пері­од. Ми поставили ам­бітні цілі: добитися підвищення серед­ньої зарплати вдвічі – до 500 євро та викоріни­ти бідність серед працівників.

Поряд з цим треба підвищувати гарантований міні­мум зарплати, націо­нальні соціальні стандар­ти до рівня, встановленого Конвенцією МОП № 102 та Європей­ською соціальною хартією.

Разом з тим, ми бачимо загрози – це великий, майже 70-мільярдний державний борг та жор­стка позиція МВФ щодо повернення йому боргу розміром понад 22 млрд дол. США у період 2018– 2020 років. Це серйозний фактор стримування зростання доходів населення, адже на кожного громадянина вже й так припадає біля 2 тис. до­ларів боргу.

Ми розраховуємо на підтримку МОП, за участю якої в Україні реалізується Програма гідної праці і має бути вибудувано модель га­рантованого доходу для всіх.

Ще одна спільна проблема – масове порушен­ня прав працівників, а останнім часом і прав профспілок: посилення податкового тиску, вимог до реєстрації профспілок, фінансового контролю держави за членськими внесками. Нарешті, по­збавлення профспілок їхньої матеріальної бази, необхідної для виконання правозахисної роботи, що ми спостерігаємо в Україні. Усе це вимагає консолідації і рішучої протидії профспілок.

Ми посилюємо спротив таким діям всереди­ні країни. Звичайно, очікуємо жорсткої позиції органів ЄС, які реалізують Угоду про асоціацію з Україною, адже право власності і її захист за­коном в моїй країні не може бути привілеєм лише для олігархічного бізнесу та держави, а й має стосуватися будь-якої громадської органі­зації чи громадянина».

Департамент міжнародних зв’язків ФПУ

КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Феде­рації профспілок України:

«ФПУ неодноразово інформувала МКП і ПЄРР про ситуацію і пору­шення прав профспілок на влас­ність, брутальне втручання суддів, органів дер­жавної влади, бізнес-груп в автономію профспі­лок. Ми вдячні колегам за солідарну підтримку, яку ви надавали і надаєте в рішеннях засідання».

16.03.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання