« на головну 25.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

Що таке МАФ?

Що таке МАФ?

 Які споруди нале­жать до малих архітектурних форм? Яким зако­нодавством ре­гулюється розміщення МА­Фів на території міста?

Юрій АЛЕКСАНДРОВ, м. Євпаторія

Поняття «малі архітектурні форми і тимча­сові споруди для проваджен­ня підприємницької діяль­ності» визначено статтею 28 Закону України «Про регулювання містобудів­ної діяльності».

1. Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміж­ного чи іншого призна­чення, що використову­ється для покращення ес­тетичного вигляду гро­мадських місць і міських об’єктів, організації про­стору та доповнює компо­зицію будинків, будівель, їх комплексів.

До малих архітектур­них форм належать:

1) альтанки, павільйо­ни, навіси;

2) паркові арки (арка­ди) і колони (колонади);

3) вуличні вази, вазони і амфори;

4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

5) монументальна, деко­ративна та ігрова скуль­птура;

6) вуличні меблі (лав­ки, лави, столи);

7) садово-паркове ос-вітлення, ліхтарі;

8) сходи, балюстради;

9) паркові містки;

10) обладнання дитячих ігрових майданчиків;

11) павільйони зупинок громадського транспорту;

12) огорожі, ворота, ґрати;

13) меморіальні спору­ди (надгробки, стели, обе­ліски тощо);

14) рекламні та інфор­маційні стенди, дошки, вивіски;

15) інші об’єкти, визна­чені законодавством.

2. Тимчасова споруда торговельного, побутово­го, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприєм­ницької діяльності – одно­поверхова споруда, що ви­готовляється з полегшених конструкцій з урахуван­ням основних вимог до споруд, визначених тех­нічним регламентом буді­вельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без облашту­вання фундаменту.

Тимчасова споруда для здійснення підприєм­ницької діяльності може мати закрите приміщен­ня для тимчасового пере­бування людей (павіль­йон площею не більше 30 кв. м по зовнішньому кон­туру) або не мати такого приміщення.

3. Розміщення малих архітектурних форм здій­снюється відповідно до Закону України «Про бла­гоустрій населених пунк­тів».

 

 Договір дарування як предмет спору

 Батько оформив договір дарування (будинку) на сина. У яких випадках його мо­жуть оскаржити інші члени сім’ї (діти, онуки)?

Галина ДОЦЕНКО, м. Славутич, Київська обл.

 У Цивільному кодексі України визначено наступні підстави припинення договору дару­вання: відмова однієї зі сторін; розірвання договору дарування; недійсність дого­вору.

Підставою недійсності дого­вору є недодержання в мо­мент укладення договору сто­роною (сторонами) таких ви­мог:

• волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

• договір має бути спрямова­ний на реальне настання пра­вових наслідків, що обумов­лені ним.

Договір, що вчиняється бать­ками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, не­повнолітніх чи непрацездат­них дітей.

Договір є недійсним, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний право­чин): у разі недодержання ви­моги закону про нотаріальне посвідчення договору; укла­дення договору дарування від імені неповнолітнього без згоди органу опіки та піклу­вання.

Також договір є недійсним у разі недотримання письмової форми; вчинення під впливом помилки; обману; насильства; під впливом тяжкої обставини тощо. В цих випадках недійс­ність встановлюється судом.

У разі розірвання договору дарування дарувальникові повертається дарунок у на­турі, а якщо це неможливо, то компенсація його вартості. На вимоги про скасування договору дарування застосо­вується позовна давність в один рік.

 

 Відпустка за особливі умови праці

 Чи має працівник право на одер­жання додаткової відпустки за особливий характер праці, якщо він виконує свою роботу за комп’ютером?

Василь КОНОНЧУК, м. Суми

 Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про від­пустки» існує два види щоріч­них додаткових відпусток за особливий характер праці, які надаються окремим кате­горіям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інте­лектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і гео­логічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабі­нетом Міністрів України, а та­кож працівникам з ненормо­ваним робочим днем – три­валістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених кол­договором, угодою. При цьому згідно із ст. 10 згаданого Зако­ну додаткова відпустка на­дається тільки за однією під­ставою, обраною працівни­ком.

Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, що дає право на щорічну до­даткову відпустку за особли­вий характер праці, затверд­женим постановою КМУ від 17.11.97 № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 № 679 із змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2004 № 1674), передба­чено, що всім працівникам, які працюють на електронно-об­числювальних та обчислю­вальних машинах, до яких на­лежить і ПК, і яким тривалість відпустки не визначена інши­ми актами законодавства, на­дається право на одержання додаткової відпустки за особ­ливий характер праці три­валістю до 4 календарних днів.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про від­пустки» конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором за­лежно від часу зайнятості пра­цівника в цих умовах. У розра­хунок часу, що дає право пра­цівнику на таку відпустку, за­раховуються дні, коли він фак­тично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини трива­лості робочого дня, встанов­леного для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

 Варто знати

 Працівник має право на отримання додаткової від­пустки тільки за однією підставою: або за ненор­мований робочий день – тривалістю до 7 календар­них днів, або за особли­вий характер праці (робо­та за комп’ютером) – три­валістю до 4 календарних днів на рік. Якщо праців­никові вже встановлено додаткову відпустку за не­нормований робочий день, права на її отриман­ня за роботу на комп’ютері він не має.

 Департамент правового захисту апарату ФПУ

 Сторінку підготувала Тетяна РУБАН, «ПВ»

03.05.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання