« на головну 04.10.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1176)
22
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ?

ЯК ВПО НАБУТИ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ?

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і сво­бод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без грома­дянства, яка перебуває на тери­торії України на законних підста­вах та має право на постійне проживання в Україні, яку зму­сили залишити або покинути своє місце проживання у ре­зультаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та над­звичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Для отримання статусу ВПО необ­хідно звернутися із заявою до відпо­відних органів, а саме до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, або до центру надання адміністра­тивних послуг, або в структурні під­розділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміні­страцій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та отримати довідку про взяття на облік ВПО.

ВПО мають право як на працевла­штування, так і на отримання допомо­ги по безробіттю у випадку відсутнос­ті можливості працевлаштуватися, адже відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», статусу безробітного може набути особа пра­цездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших пе­редбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до робо­ти. Проте, часто у ВПО відсутні відпо­відні документи, необхідні для по­дальшого працевлаштування або отримання статусу безробітного.

Зазвичай під час звільнення праців­ника з роботи КЗпП України передба­чено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звіль­нення видати працівникові копію на­казу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у КЗпП України, а також на вимогу працівника внести належні за­писи про звільнення до трудової книж­ки, що зберігається у працівника. Про­те, під час бойових дій таке практично неможливо.

Отже, згідно із Законом України про внутрішньо переміщених осіб, така особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтвер­джують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди тру­дової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства. Внутрішньо переміще­на особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження ро­боти (іншого виду зайнятості) за попе­реднім місцем проживання для набут­тя статусу безробітного й отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим дер­жавним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотарі­ально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надісла­на роботодавцю рекомендованим лис­том (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної оди­ниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цьому Законі, така за­ява подається до відповідного район­ного, міськрайонного, міського, район­ного у місті центру зайнятості за міс­цем проживання внутрішньо перемі­щеної особи.

Взята на облік внутрішньо перемі­щена особа, яка не має документів, не­обхідних для надання статусу безро­бітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за зви­чайної процедури. До отримання доку­ментів та відомостей про періоди тру­дової діяльності, заробітну плату (до­хід), страховий стаж допомога по без­робіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановлено­му законодавством на випадок безро­біття.

 

ДИСТАНЦІЙНЕ ПОДАННЯ ЗАЯВ – ЗА ДОПОМОГОЮ КЕП

Державна служба України з питань праці повідомляє, що заяви щодо прийняття на роботу, звільнення або переведення на іншу роботу тощо можна подати дистанційно за умови підтвердження факту осо­бистого написання заяви шляхом використання електронного цифро­вого підпису, шляхом поштового відправлення, іншим погодженим із роботодавцем засобом.

Д о відома, згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований електронний підпис – це вдосконалений елек­тронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (далі – КЕП). Отримати КЕП можна онлайн або офлайн.

Отже, власники ID -карток або закордонних біометричних паспортів отримати КЕП мо­жуть онлайн у додатку «Дія. Підпис» (Дія ID) за власним бажанням. «Дія.Підпис» (Дія ID) – це віддалений КЕП, який створюється за до­помогою додатку «Дія» без особистої присутності осіб за допомогою технології PhotoID «Дія.Підпис». PhotoID – технологія розпізнавання обличчя особи шляхом порівняння фотозображення особи.

Для отримання КЕП офлайн необхідно звер­нутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК) згідно з переліком та заповнити реєстраційну форму, надати паспортні дані та реєстраційний но­мер облікової картки платника податків. КЕП отримується особисто з паспортом гро­мадянина України або іншими документа­ми, які унеможливлюють виникнення сумнівів щодо особи – відповідно до законо­давства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують грома­дянство України чи спеціальний статус осо­би.

При зверненні за отриманням КЕП до Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, ПриватБанку його можна отримати безоплатно. Інші надавачі довірчих послуг оформлюють елек­тронний підпис відповідно до власних тарифів. Кваліфіковані довірчі послуги, пов’язані з використанням віддаленого КЕП «Дія.Підпис» (Дія ID), надаються підписувачам безоплатно. Строк дії КЕП складає до 2 років із моменту його формуван­ня. Електронний ключ до підпису доцільно зберігати на змінному носії (наприклад, на флешці).

 

СТОРІНКУ ПІДГОТОВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

02.10.2022 12:45

02.10.2022 12:44

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання