« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

НА ШЛЯХУ ДО ЛІКВІДАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

НА ШЛЯХУ ДО ЛІКВІДАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Для значної частини українців зарплатні питання дуже болючі. Є працівники, які відчувають тягар зар­платних боргів періодично чи кілька місяців поспіль, а для когось цей фінансовий жах тягнеться рока­ми. В Україні не вирішується питання повернення затриманої заробітної плати працівникам та невпинно зростає об­сяг зарплатних боргів. Проблему загострює війна.

Невиплата зарплати – злочин, порушення гаран­тій та вимог Конституції й законів України, міжна­родного та європейського законодавства, експлуата­ція працівника та прире­чення його та його сім’ї на бідність.

«Право заробляти собі на життя є невід’ємним від права на саме жит­тя, оскільки останнє є реальним лише тоді, коли матеріально забезпечене.» (Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2008 року № 2-рп/2008).

Невчасно виплачена зарплата також несе за­грозу і для держави, і для роботодавця: зменшують­ся надходження до бю­джетів (місцевих, держав­ного) та Пенсійного фон­ду; уповільнюється розви­ток регіонів та відбува­ється недофінансування видатків соціального ха­рактеру; скорочується ви­робництво внаслідок зни­ження платоспроможнос­ті населення та зростають витрати роботодавців, зо­крема на виплату ком­пенсацій та штрафів; зни­жується мотивація пра­цівників до праці, а під­приємства втрачають кваліфікованих праців­ників; загострюються конфлікти в колективах та в регіонах.

Впродовж десятиріч профспілкові організації всіх рівнів спрямовують свої зусилля на забезпе­чення своєчасної та в по­вному обсязі виплати зарплати та вживають всіх незаборонених зако­нодавством інструментів для повернення працівни­кам заборгованої заробіт­ної плати. Для цього проф­спілки:

• контролюють виконан­н я ро б о т о д а в ц ем зобов’язань, передбачених колдоговорами, галузеви­ми та Генеральною угода­ми;

• вимагають від влади та роботодавців прийнят­тя ефективних рішень щодо вирішення пробле­ми;

• спонукають боржни­ків до дієвих кроків з пога­шення зарплатних боргів;

• вступають у колектив­ні трудові спори (конфлік­ти) та виходять на акції протестів і мітинги;

• допомагають поверну­ти зароблене через суд;

• співпрацюють з Дер­жавною службою України з питань праці, Національ­ною службою посередни­цтва і примирення, народ­ними депутатами, міжна­родними організаціями;

• ініціюють внесення змін до законодавства тощо.

Найбільш незахище­ними у разі неви­плати зарплати за­лишаються працівники підприємства-банкрута, які у разі недостатності ліквідаційного майна (попри встановлення законодав­ством першочерговості ви­плати зарплати) не отримають заробленого, оскільки у цьому випадку заборгованість вва­жатиметься погашеною без фактичної її виплати (ч. 7 ст. 64 Кодексу України з проце­дур банкрутства).

Панацеєю в даному ви­падку могла б стати ви­плата компенсації зарпла­ти працівникам підпри­ємств-банкрутів з коштів, накопичених у заздале­гідь створеній гарантійній установі. Це посилило б їх захист та наблизило б за­конодавство України до європейського, адже ство­рення Гарантійної устано­ви задля задоволення гро­шових вимог найманих працівників у разі непла­тоспроможності робото­давця передбачено Євро­пейською соціальною хар­тією (переглянутою), Кон­венцією МОП №173, Дирек­тивою 2008/94/Є C .

Через зростання зарп­латних боргів профспілки неодноразово зверталися до Міжнародної організа­ції праці з проханням зобов’язати уряд України вжити невідкладних захо­дів для їх погашення та сприяти створенню вище­зазначеної гарантійної установи. Також проф­спілки ініціювали пошук шляхів вирішення пробле­ми повернення зарплат­них боргів в рамках Про­грами гідної праці МОП для України та Проєктів МОП з питань оплати пра­ці.

Відзначимо, що впро­довж 2019–2021 років екс­перти МОП підготували «Дорожню карту з вирі­шення проблем заборгова­ності із заробітної плати в Україні» та надали деталь­ну інформацію про діяль­ність фондів гарантуван­ня заробітної плати в ін­ших країнах.

Протягом майже двох десятиріч за наполяган­ням профспілок соціальні партнери розробляють та обговорюють зміни до за­конодавства щодо поси­лення захисту працівника на своєчасне отримання заробітної плати та ство­рення гарантійної устано­ви задля задоволення гро­шових вимог найманих працівників у разі непла­тоспроможності робото­давця.

Найбільшого консенсу­су з цього питання було досягнуто наприкінці 2021 року, коли Мінекономіки за активної участі проф­спілок та роботодавців підготовило низку законо­проєктів, які мали врегу­лювати питання посилен­ня захисту працівника на своєчасне отримання зарплати та створення зга­даної гарантійної устано­ви. Проте підготовлені за­конопроєкти не розгляну­ті урядом, незважаючи на наполягання профспілок пришвидшити їх внесення до парламенту.

Війна поглибила про­блему заборгованості з ви­плати заробітної плати.

Внаслідок величезного удару по економіці Украї­ни чимало підприємств змушені припинити або скоротити свою діяль­ність, що перешкоджає ви­платі працівникам раніше утвореної зарплатної за­боргованості та генерує створення нової.

Оцінити реальні розмі­ри наявних зарплатних боргів не дозволяє відсут­ність офіційних статис­тичних даних: у період дії воєнного стану Держстат припинив оприлюднення інформації щодо заборго­ваності із заробітної пла­ти, не оновлюється реєстр боржників на сайті Дер­жпраці.

Станом на 1 лютого 2022 року 129,5 тис. працівників актив­них підприємств не виплачено заробітну плату на суму 3,1 млрд грн (за даними Держстату).

Стрімке збільшення об­сягу невиплаченої праців­никам зарплати призво­дить до суттєвого збіднін­ня населення, зростання міграційних настроїв се­ред працівників та усклад­нюватиме розрахунки під­приємств і відновлення їх діяльності у післявоєнний час, що негативно вплине на темпи відновлення української економіки. Тому сьогодні особливо актуальним є внесення змін до законодавства, які забезпечать належний за­хист права працівника на своєчасне отримання ви­нагороди за працю, гаран­тують йому першочергове отримання зарплати та адекватної грошової ком­пенсації збитків, понесе­них ним внаслідок пору­шення строків її виплати, а також забезпечать задо­волення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця.

Профспілки ініціювали «реанімацію» підготовлених про­тягом тривалого періоду профспілкових пропозицій щодо внесення змін до законодавства, а та­кож раніше узгоджених з соціальними партнерами компромісних правок до законів, які включені до законопроєкту, внесеного до Верховної Ради України 19 липня 2023 року групою народних депутатів за реєстр. №9510.

Законопроєктом №9510, зокрема, передбачено:

1) Зобов’язати робото­давця у разі затримки зарплати виплатити пра­цівнику не тільки компен­сацію, яка передбачена За­коном України «Про ком­пенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», а й пеню, розмір якої на кож­ному підприємстві закрі­плюватимуть у колдогово­рі, але не нижче за обліко­ву ставку Нацбанку Украї­ни.

2) При затримці зарпла­ти на 15 діб і більше пра­цівники матимуть право тимчасово відмовитися від виконання своїх трудо­вих обов’язків. Роботода­вець не зможе за це пока­рати працівника та випла­чуватиме йому компенса­цію не нижче мінімальної зарплати.

3) Якщо роботодавець об’єктивно виявиться не­платоспроможним, то держава гарантуватиме працівникам виплату компенсації у розмірі трьох середніх зарплат, розмір якої розраховува­тиметься на підставі на­рахувань за 12 місяців, що передують місяцю, в яко­му було розпочато проце­дуру банкрутства. Водно­час, максимальний роз­мір компенсації не може перевищувати 12 міні­мальних зарплат.

4) Включати до Держав­ного реєстру загальнообов’язкового держав­ного соціального страху­вання період, за який пра­цівнику виплачено вище­зазначену компенсацію заробітної плати, та вра­хувати його при обчислен­ні страхового стажу для призначення пенсій та страхових допомог за ра­хунок коштів соціального страхування.

5) Функції з виплати працівнику компенсації заборгованої зарплати у випадку неплатоспромож­ності роботодавця поклас­ти на Держпраці.

Прийняття законопроєкту №9510 зробить економічно невигідним для роботодавця затримувати зарплату, ство­рить умови для скорочення обсягів наявної заборгованості з виплати заробітної плати, підвищить рівень економічного захисту працівника у випадку її за­тримки, забезпечить створен­ня механізму компенсації зарплати при неплатоспроможності робото­давця.

На глибоке переко­нання профспілок, не може бути жодних ви­правдань порушенню конституційного права працівників на своєчас­не отримання винагоро­ди за працю. Заробітна плата є приватною влас­ністю працівника, а її затримка має розціню­ватися лише як при­власнення або умисне заволодіння чужим майном.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

29.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання