« на головну 04.10.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1176)
22
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПІДСТУПНИЙ УДАР У СПИНУ ТРУДЯЩИМ

ПІДСТУПНИЙ УДАР У СПИНУ ТРУДЯЩИМ

19 липня ц.р. український пар­ламент схвалив законопроєкт № 5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері ма­лого і середнього підприємни­цтва та зменшення адміністра­тивного навантаження на під­приємницьку діяльність», який позбавляє працівників україн­ських підприємств одного з основоположних прав – права на трудовий захист та колек­тивні переговори.

Тим самим законодавча влада з подачі групи депутатів відверто проігнорувала інтереси своїх виборців, порушила взяті державою Україна зобов’язання, передбачені Конвенцією Міжна­родної організації праці № 98 про застосування принципів права на організацію та на ведення колективних переговорів. Федерація профспілок України, всі українські профспілки рішуче засу­джують такі дії парламентаріїв, що практично знищують результат багаторічного тристорон­нього соціального діалогу – здобуті трудящими, збалансовані в інтересах держави, працівників і бізнесу трудові права. Народними депутатами брутально проігноровано висновки українських і міжнародних вчених, провідних експертів з трудового права, категоричні застереження Між­народної організації праці, Міжнародної та Єв­ропейської конфедерацій профспілок щодо не­відповідності зазначеного законопроєкту прин­ципам і нормам європейського законодавства, конвенціям МОП. Наслідки такого парламент­ського рішення нескладно спрогнозувати: масо­ве порушення прав працюючих, їх безконтрольні звільнення, зростаюче безробіття та вимушений від’їзд найбільш кваліфікованих і економічно активних працівників з України. Під загрозою опиняться кадрове забезпечення реформ, розви­ток економіки і подальші євроінтеграційні кро­ки Української держави, буде підірвано спро­можність набуття членства України в ЄС.

Схвалення цього законопроєкту викликало несприйняття не лише українців, а й небайдужої громадськості провідних європейських країн. Активісти почали збирати підписи на підтримку позиції профспілок України і проти нав’язаного псевдореформаторами антитрудового закону, з метою його ветування Президентом України. Привертається увага їх власних урядів до необ­хідності реагування на цинічні дії української влади проти трудящих. Як реагування, протест і прояв міжнародної солідарності з трудящими України скасовано офіційний візит генерального директора Міжнародної організації праці Гая Райдера до України, який планувався на початок серпня і міг відкрити нові можливості співпраці з цією впливовою міжурядовою організацією.

Ми вважаємо підступним ударом в спину трудящим те, що ініціатори законопроєкту для досягнення своїх цілей умисно вибрали період воєнного стану, коли працюючі члени професій­них спілок унаслідок тимчасових законодавчих обмежень не можуть вдатися до страйків або ак­тивних вуличних протестних дій. Як верх циніз­му автори публічно позиціонують відверті анти­трудові норми законопроєкту як нібито покра­щення умов праці. Насправді їх запровадження відкидає рівень трудового захисту працівників до безправного XIX сторіччя, і всі мають про це знати.

Федерація профспілок України закликає Пре­зидента Володимира Зеленського, як Гаранта до­держання прав громадянина, прийняти консти­туційне рішення, захистити права працівників – мільйонів своїх виборців, годувальників і за­хисників всього народу України, почути їх дум­ку та накласти вето на цей підступний закон. На­родні депутати, які ініціювали його внесення до парламенту і лобіювали прийняття, обов’язково мають понести політичну відповідальність.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

ПРОФСПІЛКИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРИВОДУ ВЕТУВАННЯ АНТИТРУДОВОГО ЗАКОНУ

З огляду на те, що по­дальша імплементація закону № 5371 несе реальні загрози дискримінації фунда­ментального права лю­дини на працю, чим порушується стаття 24 Конституції України, ке­руючись пунктом 30 статті 106 Конституції України, 26 липня ц.р. до Глави держави від Спільного представ­ницького органу репре­зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні звернулися Голова СПО, голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Конфедерації вільних профспілок України Ми­хайло Волинець, голова Федерації профспілок транспортників України Олексій Семерунь, голо­ва Об’єднання всеукраїнських авто­номних профспілок Валерій Добровольсь­кий, голова Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність» Анатолій Они­щук.

Від імені 5 млн членів профспілок вони закликали Президента Володимира Зе­ленського, як Гаранта дотри­мання Конституції, захисти­ти трудові права і гарантії громадян України, скори­ставшись правом вето щодо прийнятого Верховною Ра­дою Закону України «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів щодо спро­щення регулювання трудо­вих відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного наванта­ження на підприємницьку діяльність» (законопроєкт № 5371) як такого, що не відповідає статті 24 Конституції та євроінтеграційному курсу нашої держави.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

МКП ТА ЄКП СОЛІДАРНІ З ПРОФСПІЛКАМИ УКРАЇНИ

Керівники Міжнародної конфедерації профспілок та Європейської конфедерації профспілок звернулись до Президента України Володимира Зеленського щодо ветування законопроєкту № 5371.

У своєму спільному зверненні генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Барроу і генеральний се­кретар ЄКП та ПЄРР Лука Вісентіні вислови­ли здивування з приводу того, що Рада прого­лосувала за декілька законопроєктів, розро­блених членами правлячої партії, найжахливішим з яких є законопроєкт № 5371 «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середньо­го підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», який дискримінує працівників організацій з чисельністю менше 250 осіб та позбавляє їх трудового захисту, включаючи колективні трудові права.

Підкресливши, що законопроєкт у разі підписання:

виключить значну частину української робочої сили зі сфери застосування загально­го трудового законодавства (Трудового ко­дексу) шляхом встановлення паралельного та менш захисного режиму для працівників, зайнятих на малих та середніх підприємствах, тобто підприємствах із чисельністю менше 250 працівників;

дозволить індивідуальні переговори щодо невід’ємних та невідчужуваних трудових прав, захищених Конституцією України й міжнародними договорами, що ратифіковані Україною та є частиною національного тру­дового законодавства;

дозволить сторонам трудового договору шляхом індивідуальних переговорів відступати від основних трудових норм, встановлених законодавством;

запровадить інститут припинення трудо­вих відносин з волі роботодавця та допуска­тиме односторонню зміну роботодавцем істотних умов трудового договору, що порушує міжнародні трудові норми та супе­речить загальним принципам європейського права та практики;

суттєво послабить захисну роль трудового законодавства щодо МСП.

Керівники МКП та ЄКП звернули увагу Пре­зидента України, що положення такого зако­ну знищать колективні права, які є основою соціальної моделі Європейського Союзу, а також суперечитимуть його законодавству, в тому числі принципам недопущення дискримінації та соціального діалогу. Лідери міжнародного та європейського профспілкового руху в своєму листі заклика­ли українського Президента накласти вето на цей законопроєкт та забезпечити належні процеси щодо комплексного перегляду тру­дового законодавства в рамках процесу відновлення, за повноцінною участю пред­ставницьких профспілок та цілковитою по­вагою до національного соціального діалогу й міжнародних зобов’язань України. Вони висловили готовність зробити свій експер­тний внесок у цей процес.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

02.09.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

02.10.2022 12:45

02.10.2022 12:44

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання