« на головну 05.10.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1176)
22
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ФПУ РІШУЧЕ ЗАСУДЖУЄ СПРОБИ ПРОТИПРАВНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ВЛАСНОСТІ ПРОФСПІЛОК

ФПУ РІШУЧЕ ЗАСУДЖУЄ СПРОБИ ПРОТИПРАВНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ВЛАСНОСТІ ПРОФСПІЛОК

Заява ФПУ щодо намагань протиправної конфіскації власності Федерації профспілок України.

Як стало відомо, Комітет Вер­ховної Ради України з питань економічного розвитку, користу­ючись введенням в Україні режи­му воєнного стану, який заборо­няє будь-які публічні акції, реа­німував законопроєкти «Про пра­вовий режим майна загальносо­юзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» № 6420 від 10 грудня 2021 року та «Про мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колиш­нього Союзу РСР» № 6421 від 10 грудня 2021 року. Члени Коміте­ту їх підтримали та направили на розгляд парламенту.

Про це у ЗМІ поінформував го­лова цього Комітету Дмитро На­талуха, який публічно озвучив свою думку щодо невизначеності правового статусу майна проф­спілок, яке, як він вважає, має на­лежати державі, а профспілки користуються ним незаконно.

Слід зауважити, що ці законо­проєкти були зареєстровані у Верховній Раді ще в грудні 2021 року та не були включені до Пла­ну законопроєктної роботи Вер­ховної Ради України на 2022 рік, затвердженого постановою Вер­ховної Ради України від 15 люто­го 2022 року № 2036-ІХ. Характер­ним є й те, що для врегулювання питання, якого стосуються пода­ні проєкти, до Верховної Ради України подавалося декілька аналогічних за змістом проєктів (зокрема, в 2002 та 2016 роках), проте жодного рішення щодо них не було прийнято.

Ми вважаємо, що законопро­єктам №№ 6420, 6421 дали хід у відповідь на принципову пози­цію профспілок, які протидіють прийняттю низки законопроєк­тів з питань трудових відносин, які звужують права працівників, що підтверджено в тому числі міжнародними експертами. Згід­но з правовим висновком голов­ного науково-експертного управ­ління апарату ВР, законопроєкт № 6420 потребує значного доопра­цювання.

Громадськість обурена тим, що в умовах війни, коли голо­вним завданням парламенту є за­конодавче забезпечення реаліза­ції та захисту національних ін­тересів, зокрема у сферах безпе­ки й оборони, економіки, соці­ального захисту громадян Укра­їни, народні депутати звертають­ся до унормування права влас­ності, що є неактуальним та не­мотивованим кроком.

Особливо цинічним є те, що запропоновані зміни форми власності пропонується проголо­сувати пакетом та у турборежи­мі, що є неприйнятним та ніяк не узгоджується з нещодавно набу­тим статусом України як країни- кандидата в члени ЄС, де право власності є непорушним, а кон­фіскація неможлива. Ця безглуз­да ініціатива народних обранців викликає непорозуміння як у членів профспілок, так і у тисяч громадян України, які саме зараз перебувають у профспілкових са­наторіях, де вони знайшли для себе прихисток.

Важливо наголосити, що ФПУ з перших днів російської агресії долучилася до зміцнення оборо­ноздатності країни. Профспілко­вими організаціями усіх рівнів на допомогу Збройним Силам України та Силам територіаль­ної оборони вже перераховано де­сятки мільйонів гривень, спілча­ни зі зброєю в руках боронять рідну країну та активно прово­дять волонтерську діяльність.

За рішенням ФПУ створено штаб з гуманітарної допомоги членам профспілок, профспілко­вим організаціям та внутрішньо переміщеним особам. За під­тримки Міжнародної та Євро­пейської конфедерацій профспі­лок, європейських національних профцентрів, Міжнародної орга­нізації праці для задоволення по­треб біженців та ВПО з початку війни залучено 16 профспілкових санаторіїв, 8 туристичних об’єктів, близько 10 об’єктів галу­зевих профспілок та територі­альних профоб’єднань, які за цей період надали тимчасовий або постійний прихисток близько 300 тис. вимушених переселенців. Сьогодні на профспілкових об’єктах мешкають понад 6 тис. осіб, переважна більшість яких – жінки з дітьми, члени сімей військовослужбовців, а також особи похилого віку та з обмеже­ними можливостями.

Мільйони членів профспілок, яких об’єднує Федерація проф­спілок України, а також сотні ти­сяч українців, які отримують що­денну конкретну допомогу на профспілкових об’єктах, сподіва­ються на підтримку Міжнарод­ної організації праці, міжнарод­них профоб’єднань та вжиття усіх заходів, щоб відкликати за­значені законопроєкти, які су­перечать нормам Конституції України, Цивільного кодексу України та Конвенції про захист прав людини й основоположних прав і свобод.

Ми закликаємо Голову Верхо­вної Ради, представників усіх де­путатських фракцій та груп зня­ти з розгляду законопроєкти №№ 6420, 6421 як неактуальні й такі, що потребують значного доопрацювання.

15 ЛИПНЯ 2022 РОКУ

 

259 НАРДЕПІВ ВИРІШИЛИ «ТРОХИ» ДИСКРИМІНУВАТИ ТРУДОВІ ПРАВА МІЛЬЙОНІВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

 

З урахуванням поправ­ки, внесеної головою профільного комітету ВРУ Галиною Третьяко­вою до законопроєкту № 5371 «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів щодо спрощення регулюван­ня трудових відносин у сфері малого і серед­нього підприємництва та зменшення адміні­стративного наванта­ження на підприєм­ницьку діяльність» щодо його дії у період воєнного стану, закон було ухвалено. Таким чином, народні обранці закрили очі на звужен­ня трудових прав міль­йонів працівників.

Ухвалений закон дискримінує працівників підприємств з чисельністю менше 250 осіб та позбавляє їх трудового захисту, включа­ючи колективні трудові пра­ва. ФПУ солідарно з іншими профоб’єднаннями активно протидіяла просуванню цьо­го антитрудового законопроєкту протягом 2 років. Звернення СПО профспілок до авторів законопроєкту, народних депутатів, парламентських фракцій і груп, застереження Міжнародної і Європейської конфедерацій профспілок щодо його невідповідності принципам і нормам європейського законодав­ства, конвенціям МОП, вис­новкам науковців, експертно­го середовища – все це було проігноровано в сесійній залі парламенту. Без перебільшення, це виглядає як черговий експеримент над працівниками в умовах війни, наслідки якого не­складно спрогнозувати: масо­ве порушення трудових прав та подальший від’їзд найбільш кваліфікованої економічно активної частини працівників з України.

Можливо, ті, хто голосував, сподіваються на заміщення українських працівників іноземцями, оскільки нещодавно було прийнято закон, який широко відкриває двері для іноземної робочої сили. Вочевидь цей проєкт, який ще задовго до початку війни от­римав негативні експертні виснов­ки, зокрема від МОП, група народ­них депутатів реанімували та про­тягнули в парламенті, скористав­шись забороною проведення профспілками колективних протест­них дій під час воєнного стану. Тепер слово за Президентом – Гарантом Конституції України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

07.08.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

02.10.2022 12:45

02.10.2022 12:44

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання