« на головну 22.01.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1138)
23
Грудень
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

БЕЗЗАКОННЯМ НАЗВАЛИ ДІЇ УРЯДУ ЧЛЕНИ РАДИ ФПУ

БЕЗЗАКОННЯМ НАЗВАЛИ ДІЇ УРЯДУ ЧЛЕНИ РАДИ ФПУ

З авдання Федерації проф­спілок України на 2022 рік щодо посилення за­хисту економічних, тру­дових і соціальних прав та інтересів спілчан обговорили члени Ради ФПУ на засіданні 16 грудня в м. Києві.

У доповіді з цього актуального пи­тання зазначалось, що в поточному році соціально-економічна ситуація в Україні характеризувалася надпо­вільним відновленням економіки, за­високим рівнем інфляції, збережен­ням показників тінізації економіки тощо. Ринок праці зазнав негативного впливу через структурні зміни в еко­номіці, процеси приватизації, рефор­му адміністративно-територіального устрою, тривалу пандемію коронаві­русу та введення режиму обов’язкової вакцинації для окремих категорій працівників. Наслідком цих процесів стали подальше притінення та скоро­чення діяльності підприємств, при­скорення автоматизації бізнес-проце­сів та ліквідація робочих місць, а та­кож підвищення рівня безробіття.

У таких умовах профспілки всіх рівнів борються за посилення захис­ту економічних, трудових і соціаль­них прав та інтересів своїх членів. Зокрема, 7 жовтня, у Всесвітній день дій за гідну працю, у м. Києві було проведено Всеукраїнську попе­реджувальну акцію протесту проф­спілок проти просування владою за­конодавчих ініціатив, які звужують трудові права працівників, позбав­ляють їх права на гідну і безпечну працю, нівелюють правозахисну функцію профспілок. У постанові з цього питання Рада визнала, що ФПУ, її членські організації своєю щоденною діяльністю і за підтрим­ки міжнародного профспілкового руху роблять вагомий внесок у вирі­шення соціально-економічних про­блем держави, створення умов для гідної праці та соціальний захист працівників і членів їхніх сімей.

Голові ФПУ, Голові СПО об’єднань профспілок Григорію Осовому, чле­нам СПО об’єднань профспілок від ФПУ доручено ініціювати розгляд пи­тання подальшої взаємодії з іншими всеукраїнськими профоб’єднаннями щодо солідарних дій і методів бороть­би з просуванням антитрудових та антипрофспілкових законодавчих ініціатив влади. А також продовжити роботу з народними депутатами, Уря­дом та роботодавцями щодо недопу­щення прийняття Верховною Радою України законодавчих пропозицій, якими передбачено зміну методоло­гії розрахунку прожиткового мініму­му, що призведе до зниження соці­ального захисту населення.

На засіданні було обговорено й ухвалено низку постанов: про вико­нання заходів з реалізації Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін», про технічні прав­ки до Статуту ФПУ, бюджетні пи­тання та ін.

Гостре обговорення викликала си­туація в майновому комплексі через ухвалення Урядом на своєму засідан­ні 9 грудня ц.р. законопроєктів «Про мораторій на відчуження майна за­гальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» та «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР», якими фактично пропо­нується вилучення майнових об’єктів, які на законних підставах належать профспілкам. Це стосуєть­ся як офісних приміщень профспілок, так і санаторіїв, об’єктів соціально- культурного і спортивного призна­чення, якими протягом десятиліть користуються члени профспілок, ве­терани праці, чорнобильці та інші ка­тегорії громадян. Члени Ради рішуче засудили такі намагання Уряду та на­звали це беззаконням.

17 грудня Рада ФПУ продовжила розгляд цього питання та напрацю­вала заходи протидії намаганням влади провести експропріацію влас­ності профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ШАХТАРІ ВИЙШЛИ НА ПРОТЕСТ

16 грудня під будів­лею Вер­ховної Ради України відбулась мир­на акція протесту шах­тарів з усіх регіонів у зв’язку з критичною ситуацією, що скла­лась на державних вуг­ледобувних підприєм­ствах через невиплату заробітної плати й існу­ючу заборгованість.

Станом на 14 грудня за­гальний обсяг заборгова­ності становив понад 1,8 млрд грн, що перевищує відповідний показник усіх минулих років. Шах­тарі вимагали негайного погашення зарплатних боргів до кінця поточного року. Для цього Верховній Раді України необхідно прийняти законопроєкт № 5891-1 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо погашення заборгованос­ті та виплати поточної за­робітної плати працівни­кам державних вугледо­бувних підприємств), яким передбачається до­даткове виділення 1 млрд грн на виплату заробітної плати працівникам дер­жавних вугледобувних підприємств та погашен­ня існуючої заборгованос­ті до кінця поточного року.

Під час мітингу висту­пили учасники акції про­тесту, в тому числі голо­ва Укрвуглепрофспілки Андрій Зимін, який наго­лосив на необхідності термінового погашення зарплатних боргів перед шахтарями.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

  • ДО ТЕМИ

У зв’язку з критичною ситуацією, що скла­лась у вугільній галузі через невиплату зарпла­ти працівникам державних вугледобувних під­приємств, голова Профспілки працівників ву­гільної промисловості України Андрій Зимін направив відповідне звернення до Прем’єр- міністра України Дениса Шмигаля. У звернен­ні, зокрема, зазначається, що неприйняття на позачерговій сесії 16 грудня законопроєкту № 5891-1 щодо змін до бюджету в повному обсязі та в цілому (прийнятий за основу) позбавило можливості отримати частину заборгованої ви­нагороди за працю та залишило багатотисячну шахтарську громаду та членів їх сімей без засо­бів існування. Особливо це відчутно напередод­ні великих свят.

Андрій Зимін також наголосив, що наразі на вугільних шахтах склалася вкрай вибухонебез­печна соціальна ситуація. У шахтарських міс­тах вже почалися некеровані акції протесту, такі ж акції з великою ймовірністю можуть від­бутися найближчим часом у м. Києві. «Просимо Вас, шановний пане Прем’єр-міністре, негайно втрутитися в ситуацію та знайти шляхи її вирі­шення», – йдеться у зверненні.

 


ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛКОВЦІВ У ВІЛЬНЮСІ

20 грудня відбулась зустріч делегації україн­ських профспілковців, представників ФПУ та КВПУ, з працівниками Посольства України в Литовській Республіці.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Гри­горій Осовий наголосив на важливості ролі проф­спілок у вирішенні проблем працівників-мігрантів, зокрема можливостях проводити інформаційну ро­боту, надавати консультаційні послуги та правову допомогу через співпрацю профспілок обох країн.

Голова Профспілки будівельників України Ва­силь Андреєв зупинився на практичних кейсах надання допомоги українським працівникам-мі­грантам, зайнятим у будівельній галузі Литви.

Консул України у Литовській Республіці Олек­сандр Науменко розповів про щоденну роботу з надання допомоги громадянам України. Так, до консульства щодня звертаються 20–25 людей, переважно з питань праці, в основному це водії та будівельники. Загалом на консульському обліку перебувають близько 50 тис. громадян України.

Сторони домовилися співпрацювати та обмі­нюватися інформацією, яка допоможе по­кращити становище українських працівників- мігрантів у Литві.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

24.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

24.12.2021 22:44

24.12.2021 22:43

10.12.2021 23:47

10.12.2021 23:39

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання