« на головну 06.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата





Статті Тема номера

БРИТАНСЬКІ «ТЕМНИКИ», АБО ЯК УРЯД ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ СПОНСОРУЄ ГЕНОЦИД ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ

БРИТАНСЬКІ «ТЕМНИКИ», АБО ЯК УРЯД ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ СПОНСОРУЄ ГЕНОЦИД ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ

Н а британській веб-сторінці OpenDemocracy та офіційно­му сайті Європейської феде­рації профспілок громадсько­го обслуговування (ЄФПГО) розміщено документи, які переконли­во засвідчили, що уряд Великобрита­нії підтримує антипрофспілкову тру­дову реформу в Україні, що можна сприйняти не тільки як дії, спрямовані проти законних прав та інтересів укра­їнських працівників, а й проти політи­ки Європейського Союзу.

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН»


Про що саме йдеться? Як можна зрозу­міти з документа, комунікаційний план щодо просування переваг змін до трудо­вого законодавства в Україні, розробле­ний за кошти проєкту UK Aid , пов’язаного з британським урядом, має на меті нада­ти певний алгоритм протидій настроям в українському суспільстві проти проштов­хування антитрудових, антисоціальних, антипрофспілкових законопроєктів. План спрямований на переконання пра­цівників, суспільства, що запропонована українською владою трудова реформа містить виключно позитиви і не несе за­грози ні працівникам, ні профспілкам. Британські фахівці провели аналіз того, які оцінки наразі даються такій реформі, та виявили, що більшість їх є негативни­ми, й відповідну роль тут відіграли проф­спілки. Тож вони рекомендують урядов­цям, яким чином нейтралізувати цей не­гатив, прямо надаючи настанови, так би мовити «темники», як має діяти влада.

Зазначимо, що дві третини цього доку­мента присвячено планам лобіювання роз­робленого урядом України законопроєкту № 5388 про дерегуляцію трудових відно­син. У плані містяться рекомендації щодо проведення «зустрічей не під запис» між журналістами, блогерами та представни­ками Міністерства економіки України. За­для створення уявлення про широку гро­мадську підтримку пропонується, щоб «емоційні меседжі, які не відповідають тону комунікації Міністерства», озвучува­лися «третіми особами». Розробники пря­мо визнають, що ухвалення проєкту № 5388 нашкодить профспілкам: «Єдині, хто щось втрачає, – профспілки, величезні повноваження яких дещо зменшуються».

РЕАКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

Таке нав’язування антитрудових та ан­типрофспілкових законопроєктів, безумовно, викликало стурбованість як у вітчизняних, так і європейських профспілок. Так, генеральний секретар ЄФПГО Ян Віллем Гудріан звернувся до Верховного представника Європейського Союзу з пи­тань закордонних справ і політики безпе­ки Жозепа Борреля з листом, у якому, зо­крема, зазначається: «Нещодавно ми отримали презентацію про те, яким чи­ном українська влада може спростувати аргументи профспілок проти реформи трудового законодавства, що нині обгово­рюється. Ми дуже стурбовані цим. Проси­мо Вас звернутися до Уряду України з проханням надати пояснення, чому він прагне підірвати зусилля МОП та Євро­пейської комісії щодо залучення профспі­лок до процесу реформування Трудового кодексу, вирішення існуючих проблем та забезпечення дотримання в країні кон­венцій МОП, Європейської соціальної хартії та Хартії основних прав ЄС».

«Ми також стурбовані тим, що уряд Ве­ликобританії втягнений у спроби підірва­ти роботу Європейського Союзу в Україні, намагаючись наблизити країну до своєї моделі ринку праці, а не до моделі Євро­пейського Союзу. Просимо ваші служби детальніше розслідувати це та повідоми­ти нас про вжиті заходи для протидії цьо­му. Це дещо більше, ніж просто фінансу­вання консультаційних послуг. Ви знаєте про нашу стурбованість тим, що сприй­няття угоди про вільну торгівлю як ін­струменту покращення становища пра­цівників у країні та забезпечення їхніх прав підривається трудовими реформа­ми, які позбавляють підтримки співпраці такого типу як в Україні, так і в країнах ЄС. Фінансована урядом Великобританії консультаційна робота посилює це. З не­терпінням очікуємо на ваші коментарі та дії», – наголошується в листі.

Слід зазначити, що тривалий час укра­їнські профспілки протистоять спробам провести неоліберальну реформу трудо­вого та профспілкового законодавства, яка значно послабить права працівників та профспілок. Спецдоповідач ООН з пи­тання про право на свободу мирних зі­брань та асоціації, Комітет з економіч­них, соціальних і культурних прав ООН, Європейська комісія, експерти МОП, між­народні профоб’єднання надали свої кри­тичні зауваження до запропонованих українським урядом та представниками провладної більшості законопроєктів.

З метою покращення дотримання Україною основних міжнародних трудо­вих норм уряд Канади публічно фінан­сує реалізацію в Україні Проєкту МОП «Права у світі праці», Європейський Союз – Проєкту МОП «На шляху до без­печної, здорової та задекларованої праці в Україні», Уряд Данії – Проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створен­ня робочих місць в Україні».

На противагу цьому, за рахунок плат­ників податків Великобританії, її консер­вативний уряд, який, як відомо, має чима­лий досвід протистояння профспілкам, консультує представників української провладної більшості, як надягти «галь­мівну сорочку» на українські профспілки й отримати для цього підтримку населен­ня, а також як видати міжнародні трудові стандарти за бюрократичні процедури. Bullets

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова Федерації профспілок України Гри­горій Осовий уже надіслав генеральному секретарю Британського конгресу тред-юніонів Френсіс О’Грейді лист, де висло­вив стурбованість українських профспі­лок щодо участі Великобританії у просу­ванні змін до законодавства України у сфері праці, спрямованих на лібераліза­цію та дерегуляцію трудових відносин.

Профспілковий лідер, зокрема, наго­лосив: «Послаблення прав працівників та профспілок прямо заборонено Консти­туцією України, статтею 296 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, стороною якої Великобританія була до 2020 року, та статтею 282 Угоди про політичне спів­робітництво, вільну торгівлю і стратегіч­не партнерство між Україною та Сполу­ченим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка набрала чинності 31.12.2020: «Жодна сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень охо­рони навколишнього середовища чи пра­ці, передбачений в її законодавстві, з ме­тою покращення торгівлі або інвестицій шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування такої відмови чи част­кового відступу від своїх законів, підза­конних актів або стандартів».

Фінансування пропаганди антипроф­спілкових та антиробітничих законопро­єктів прямо суперечить главі 21 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та главі 20 Угоди про політичне співзабез­печення гідних умов праці, політики за­йнятості, безпеки й гігієни праці, соці­ального діалогу, соціального захисту, соціального залучення».

ПРОФСПІЛКИ ПОВИННІ АДЕКВАТНО РЕАГУВАТИ НА ЗАГРОЗИ

Варто зазначити, що нав’язування лібе­ральних підходів до реформування зако­нодавства про працю триває в Україні з по­чатку 2000-х років. З відносно останніх прикладів можна навести той, коли анало­гічним чином за спонсорування американ­ської урядової агенції USAID здійснювала­ся підготовка ще одного подібного законо­проєкту з дерегуляції трудових відносин № 5371, розробленого ГО «Офіс простих рі­шень» під керівництвом Михаїла Саакаш­вілі та поданого до ВРУ групою народних депутатів від «Слуги народу».

Але те, що відбувається зараз, просто безпрецедентно щодо своєї безпринцип­ності, агресивності та нахабності. Тому українському суспільству, профспілкам, які є головними захисниками законних прав та інтересів людей праці, потрібно активно й ефективно реагувати на цю та аналогічні загрози, якими б вони не були – внутрішніми чи зовнішніми. Перш за все, треба об’єднати зусилля у протидії цим загрозам, створювати свою концеп­цію та план дій щодо недопущення та­ких змін у законодавстві, які завдають шкоди правам працівників та профспі­лок. Більш рішуче вимагати припинити спроби лібералізувати трудове законо­давство. При цьому профспілки можуть та повинні використовувати для цього весь арсенал заходів, який у них є: від со­ціального діалогу до масових акцій про­тесту. Тільки так можна зупинити по­тужний наступ на законні права людини праці, права профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспілок,

Голова Федерації профспілок України:

«Ц я залаштункова діяльність, яка стала пу­блічно відомою, підтверджує те, про що Фе­дерація профспілок України неодноразово заявляла, а саме що Україна давно включилася у так звану «гонитву на дно» з метою залучення інвестицій за рахунок максимальної лібералізації трудового та соці­ального законодавства. Через фінансування пропаган­ди та прийняття антипрофспілкових і антиробітничих законопроєктів підриваються зусилля ООН, МОП, Євро­пейської комісії, урядів Канади, Данії, спрямовані на на­лагодження консультацій та діалогу між соціальними партнерами й Урядом України з питань трудових ре­форм. Ми розцінюємо ці дії як пряме зовнішнє втручан­ня у регулювання соціально-трудових відносин в Украї­ні, нав’язування шаблону неоліберального характеру, що притаманний для англосаксонської моделі. Але ми, уклавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, хочемо йти шляхом набуття європейських підходів і стандартів у регулюванні трудових відносин і соціальній політиці».

19.11.2021



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання