« на головну 21.01.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1086)
24
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПРАЦІВНИКИ ВИМАГАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

ПРАЦІВНИКИ ВИМАГАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

М айже 90 профспіл­кових лідерів, які представляють працівників най­більшої трансна­ціональної сталеливарної та гірничодобувної компанії ArcelorMittal, обговорили останні події в компанії на зустрічі глобальної проф­спілкової мережі, що відбу­лася 3–4 листопада в режимі онлайн.

Зустріч пройшла на тлі дру­гої хвилі пандемії COVID-19, що викликала економічну кризу, яка завдала потужного удару по сталеливарній та гірничодобув­ній промисловості.

Учасники зустрічі наголошу­вали, що ArcelorMittal, як і інші компанії галузі, під час пандемії прагне прискорити процес змін шляхом скорочення робочих місць і погіршення умов праці. Компанія віддає перевагу дис­танційній роботі та прискорює процеси цифровізації та автома­тизації. Ці, не обов’язково нега­тивні, зміни відбуваються без консультацій з представниками робітників і можуть призвести до подальшого погіршення умов праці. Директор IndustriALL з питань машинобудування, чор­ної і кольорової металургії Мат­тіас Хартвіч зазначив: «Ця криза ще раз показує нестійкість ни­нішньої економіки, що породжує нерівність, жертвами якої ста­ють робітники».

До розмови долучився дирек­тор по персоналу групи ArcelorMittal Барт Віллі. Він розповів про перспективи і стратегії ком­панії. Профспілкові лідери по­ставили Віллі низку питань, ви­словили свою думку та критич­ні зауваження, що стосуються, зокрема, якості трудових відно­син та соціального діалогу в компанії.

Виступаючі підкреслили, що від часу останньої зустрічі гло­бальної профспілкової мережі, що відбулася в квітні 2019 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, соці­альний діалог у компанії погір­шився, натомість він має бути вулицею з двостороннім рухом, де є доступ до повної, прозорої та своєчасної інформації про стан активів компанії, а також потрібно консультуватися з профспілками, особливо з таких питань, як майбутня стратегія зростання та інвестиції.

Після підсумкових комента­рів та обміну думками з керівни­цтвом учасники зустрічі прийня­ли декларацію. Визнаючи зусил­ля компанії у вирішенні проблем у сфері охорони здоров’я і безпе­ки, особливо під час кризи, ви­кликаної COVID-19, профспілкові лідери висловили надію на по­ліпшення співпраці, зміцнення взаємодії та діалогу між керівни­цтвом і профспілками. Особливу увагу було приділено активізації діяльності Спільного глобально­го комітету ArcelorMittal з охоро­ни праці та техніки безпеки, що був сформований у рамках гло­бальної угоди, досягнутої між профспілками і керівництвом компанії в 2007 році.

Профспілкова мережа під­твердила свою наполегливу ви­могу щодо укладення глобаль­ної рамкової угоди з керівни­цтвом ArcelorMittal, де був би пункт про підтримку компані­єю діяльності глобального профспілкового комітету, на­дання йому належної інформа­ції та проведення консультацій з актуальних питань.

Заступник генерального се­кретаря IndustriALL Кемаль Оз­кан зазначив: «Наші членські профспілки через проведену ArcelorMittal реструктуризацію змушені були вступити в низку трудових спорів, у тому числі з приводу закриття об’єктів і ско­рочення робочих місць. Глобаль­на профспілкова мережа розча­рована погіршенням якості тру­дових відносин з ArcelorMittal. Ми закликаємо компанію негай­но вирішити існуючі на сьогодні проблеми в діалозі з нашими членськими профспілками і про­демонструвати більш стійку прихильність юридично оформ­леному соціальному діалогу на глобальному рівні».

ПРЕС-ЦЕНТР ПМГУ

 

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

У рамках програми «Людяність та вза­ємодопомога» спільної ініціати­ви Міжнародного фонду «Відродження» і Представництва Європей­ського Союзу в Україні де­партамент правового за­хисту та департамент охо­рони праці апарату Федера­ції профспілок України спільно з Міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) розпочали реаліза­цію проєкту «Захист трудо­вих прав працівників під час епідемії коронавірусу».

11 листопада п.р. депар­тамент правового захисту і департамент охорони пра­ці апарату ФПУ, а також ко­манда LHSI провели першу установчу зустріч для узго­дження технічних питань проєкту, графіка виконан­ня поточних завдань та не­обхідної зовнішньої екс­пертизи. Під час обговорен­ня було визначено, що екс­перти проєкту вивчати­муть типові випадки пору­шення прав працівників або дискримінації на робо­чому місці, пов’язані з епі­демією коронавірусу. Спільними зусиллями буде розроблено посібник із захисту трудових прав працівників під час епіде­мії, що міститиме, зокре­ма, правові питання й реко­мендації щодо основних дій профспілок для забез­печення безпеки працівни­ків на робочих місцях та за­побігання виникненню і поширенню коронавірус­ної хвороби COVID-19.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ,

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

27.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання