« на головну 20.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ЩИТ І МЕЧ ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ЩИТ І МЕЧ ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

К иївська обласна рада профспілок спільно з ФПУ провела круглий стіл «Про дії соціаль­них партнерів щодо збереження робочих місць і тру­дових гарантій працівників в умовах кризи ринку праці, спричиненої світовою пандемією COVID - 19».

Захід відбувся в рамках від­значення Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародно­го дня боротьби з бідністю. У ньому взяли участь керівники членських організацій Київ­ської облпрофради, члени пре­зидії облпрофради, ветерани профспілкового руху, соціальні партнери, представники влади й організацій роботодавців.

Перед учасниками виступив почесний голова Київської облпрофради Валентин Кононенко, який 40 років пропрацював у Ки­ївській обласній раді профспі­лок і 20 років очолював це тери­торіальне профспілкове об’єднання.

За багаторічну роботу Вален­тина Федоровича нагороджено Почесною грамотою ФПУ, яку йому вручив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

Модератором дискусії висту­пила фахівець департаменту з питань економічного розвитку апарату ФПУ Анна Пугачова.

У своєму виступі голова Київ­ської облпрофради Лідія Хар­ченко зазначила, що 7 жовтня вже втринадцяте відзначається Всесвітній день дій за гідну пра­цю, а 17 жовтня – Міжнародний день боротьби з бідністю. Тра­диційно сотні тисяч профакти­вістів у всьому світі беруть участь у заходах, присвячених цим датам. Вони мають на меті привернути увагу урядів країн до того, що в центрі політики, яку вони проводять, має бути трудова людина і створення гід­них умов її праці.

Цього року зазначені заходи відбуваються в умовах еконо­мічної кризи, викликаної пан­демією COVID - 19, і Міжнародна конфедерація профспілок ви­значила їх основну тему: «Но­вий соціальний договір для від­новлення та потенціалу проти­дії».

На засіданні йшлося й про по­шук шляхів створення гідних умов праці для українських працівників. Так, звертаючись до присутніх, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий наголо­сив: «Громадяни України пови­нні мати конституційне право на працю, а не виїжджати за кордон у пошуках кращих заро­бітків. Профспілки представля­ють та захищають людину пра­ці, тому наша робота є правоза­хисною. Профспілка – це щит і меч для працівника».

Євген Драп’ятий закликав спілчан до активних дій на за­хист трудової людини та вибо­рювання для неї гідних умов праці.

Розмова вийшла конструк­тивною, а її підсумком стало на­працювання шляхів взаємодії соціальних партнерів у вирі­шенні зазначених питань.

Учасники ухвалили Рекомен­дації круглого столу.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • У дискусії взяли участь:

від профспілок:

– Людмила Максименко, голова обласної організації профспілки працівників енергетики та елек­тротехнічної промисловості;

– Олексій Початовський, голова Київської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я;

– Василь Хвостіков, голова Київ­ської обласної організації проф­спілки працівників агропромисло­вого комплексу;

– Тетяна Яковенко, голова Київ­ської обласної організації проф­спілки працівників культури;

– Анатолій Цикалюк, голова Київ­ської обласної організації проф­спілки працівників освіти і науки;

від соціальних партнерів:

– Василь Верещак, заступник на­чальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київ­ській області;

– Василь Піддубний, голова Київ­ського обласного об’єднання ро­ботодавців «Форум»;

– Сергій Стахівський, заступник начальника Головного управління Держпраці у Київській області;

– Ігор Мещан, директор Департа­менту соціального захисту насе­лення Київської облдержадміні­страції та ін.

 


ОМБУДСМАН: ЗАПРОПОНОВАНІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЗВУЖУЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН

П редставник Упо­вноваженого Вер­ховної Ради Украї­ни з прав людини з питань партнер­ства з інститутами грома­дянського суспільства Ан­дрій Мамалига поінформу­вав листом Голову ФПУ Григорія Осового про пози­цію Омбудсмана щодо зако­нопроєктів №№ 2681 і 2682.

На звернення ФПУ щодо на­дання інститутом Уповнова­женого оцінки законопроєк­там № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих пи­тань діяльності професійних спілок)» та № 2682 «Про страй­ки та локаути» повідомляєть­ся, що Уповноваженим Верхо­вної Ради України з прав лю­дини зазначені законопроєкти опрацьовано та про позицію Омбудсмана поінформовано голову Комітету Верховної ради України з питань соці­альної політики та захисту прав ветеранів Галину Третья­кову.

Отже, Уповноважений Вер­ховної Ради України з прав людини вважає, що скасуван­ня норми про право виборних профспілкових органів вима­гати «надання письмового до­зволу на отримання в банках інформації про наявність ко­штів на рахунках підприєм­ства, установи, організації чи отримання такої інформації в банках», як це пропонується в законопроєкті № 2681, звужує обсяг існуючих трудових прав громадян в аспекті за­хисту прав працівників на належну оплату праці.

Окрім того, в законопроєкті пропонується виключити обов’язок власника чи уповно­важеного ним органу надава­ти на запити профспілок ін­формацію щодо умов оплати праці працівників. Це, на дум­ку Омбудсмана, також обмежує право на доступ до інфор­мації, гарантоване Конститу­цією України.

Аналіз законопроєкту № 2682 «Про страйки та локаути» показав наявність про­блеми в трактуванні терміну «страйк». Уповноважений на­голошує, що визначення, яке міститься в документі, не ві­дображає змісту цього понят­тя, а необхідність ухвалення окремого закону, покликаного регулювати питання страйків та локаутів, на його думку, є вкрай сумнівною. Було б до­цільніше, вважає він, ухвали­ти новий Трудовий кодекс України, де буде врегульовано зазначене питання.

Таким чином, зазначені за­конопроєкти Омбудсманом не підтримуються і потребують суттєвого доопрацювання.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


ВІТАННЯ

Шановні спілчани, колеги, друзі!

Від імені Центральної ради Профспілки щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників стандартизації та метрології і Всесвітнім днем стандартів!

Без вашої безпосередньої участі неможливі виробництво якісної продукції, надання ви­сокоякісних послуг та розви­ток національної економіки. Розробляючи та приймаючи відповідні стандарти, викону­ючи достовірні вимірювання, ви також впливаєте на всі на­прями соціальної сфери, зо­крема захист прав споживачів, безпеку життя, охорону здоров’я, що особливо важли­во в умовах сьогодення.

Висловлюємо вам, шановні ко­леги, вдячність за вашу не­втомну і таку важливу й необ­хідну працю. Нехай ваша робо­та приносить вам задоволен­ня, достаток та буде наповне­на позитивними моментами.

Бажаємо вам та вашим роди­нам міцного здоров’я, злагоди в сім’ях, добробуту, а усім нам довгоочікуваного миру!

З повагою

Анатолій КУБРАЧЕНКО,

голова Профспілки «Машприлад»

11.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання