« на головну 30.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПРОФСПІЛКА ПРОТИ РЕВІЗІЇ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯН У БІК ЗНИЖЕННЯ

ПРОФСПІЛКА ПРОТИ РЕВІЗІЇ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯН У БІК ЗНИЖЕННЯ

Я к стало відомо, Мініс­терством освіти і нау­ки України в пору­шення норм законо­давства щодо соціаль­ного діалогу, кулуарно, без по­годження з освітянською гро­мадськістю розроблено про­єкт Концепції реформування оплати праці педагогічних і науково-педагогічних праців­ників з пропозиціями ревізу­вати норми законів України «Про освіту» та «Про повну за­гальну середню освіту», а та­кож скасувати низку постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці педагогіч­них і науково-педагогічних працівників, про що стало ві­домо на засіданні Комітету з питань освіти, науки та інно­вацій Верховної Ради України 2 вересня цього року.

Профспілка спрямувала листи до Комітету з питань освіти, на­уки та інновацій Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України, в яких зазначає про неприпустимість внесення змін до Прикінцевих та перехід­них положень Закону України «Про освіту» щодо встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфі­кації на рівні чотирьох прожит­кових мінімумів лише за умови фінансової спроможності.

Відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» фінансу­вання галузі має бути забезпече­но державою на рівні не менше 7% ВВП, а фактичне вираження так званої фінансової спромож­ності щороку зменшується, і в 2020 році становить 5,6–5,7%.

Такі пропозиції засвідчують наміри згортання законодавчо встановленої зарплатної гарантії педагогічним і науково-педаго­гічним працівникам, зазначеної в частині 2 статті 61 Закону Укра­їни «Про освіту», а саме відповід­ності мінімального посадового окладу педагогічного працівника розміру трьох мінімальних заро­бітних плат, а науково-педагогіч­ного працівника – на 25% вище.

Реформування оплати праці педагогічних і науково-педаго­гічних працівників у 2021 році шляхом скасування постанов Ка­бінету Міністрів України від 22.01.2018 № 22 про підвищення посадових окладів та ставок за­робітної плати педагогічних пра­цівників на 10% та від 23.01.2019 № 36 про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників на 11%, особливо в сучасних умовах всесвітньої пан­демії, неприпустиме, бо є зни­женням рівня заробітної плати.

Такими ж невиваженими Профспілка визнає наміри мініс­терства запровадити виплату надбавки за престижність педа­гогічної праці вчителям, викла­дачам та іншим педагогам у роз­мірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати) замість її виплати у нинішніх макси­мальних розмірах 30%, передба­чених постановою Кабінету Міні­стрів України від 23.03.2011 № 373.

Профспілка висловлює про­тест проти ревізії статті 24 Зако­ну України «Про повну загальну середню освіту» з намірами ска­сувати всі підвищення і доплати вчителям та іншим педагогіч­ним працівникам, окрім класно­го керівництва, за перевірки на­вчальних робіт учнів та наукові ступені й учені звання. Від таких рішень найбільше постражда­ють висококваліфіковані педаго­ги, які мають право на підвищені ставки заробітної плати за педа­гогічні звання, а також надбавки за почесні звання.

Профспілка вимагає від влад­них структур недопущення та­кої реформації оплати праці пе­дагогічних, науково-педагогіч­них працівників та відкликання міністерством цієї концепції ре­формування оплати праці.

Профспілка наголошує, що прийняття таких невиважених та негативних рішень не збігається з намірами та політикою Прези­дента України підвищити рівень матеріального становища усіх громадян, що підтверджено не­щодавніми рішеннями про збіль­шення мінімальної зарплати.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

22.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання