« на головну 28.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПАРТІЯ «АВАНГАРД НАРОДУ» ЗАВЖДИ БУДЕ В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ЙОГО ПРАВА

ПАРТІЯ «АВАНГАРД НАРОДУ» ЗАВЖДИ БУДЕ В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ЙОГО ПРАВА

П олітична партія «Аван­гард народу» буде бра­ти активну участь у ви­борах до місцевих ор­ганів влади, а також у парламентських виборах. Таке рішення ухвалено на з’їзді пар­тії, що відбувся 4 вересня у Бу­динку профспілок у м. Києві.

У форумі взяли участь за­ступник Голови Федерації проф­спілок України Володимир Са­єнко, представники профспілок, громадських організацій, нау­ковці, експерти.

У виступах голови політичної партії «Авангард народу» Михай­ла Мазалевського, учасників з’їзду зазначалось, що програма цієї політичної сили не містить жодної дії, яку неможливо вико­нати. Україні потрібно подолати системне порушення та звужен­ня прав своїх громадян, коли ді­ючою владою постійно вносяться та приймаються у «турборежимі» антисоціальні законопроєкти.

Саме розбудова соціальної держави здатна забезпечити ефективні механізми підтримки людини, неухильне виконання законів, захищати та відстоюва­ти інтереси своїх громадян.

Підкреслювалось, що полі­тична партія «Авангард наро­ду» – це можливість для гро­мадських та профспілкових ак­тивістів реалізувати програми модернізації нашого життя в Україні на краще. «Ми маємо бачення радикальних змін на краще в Україні! – заявив Ми­хайло Мазалевський. – І хочемо справедливого суспільства для всіх. Ми пропонуємо кожному українцю укласти новий соці­альний контракт задля збере­ження України для майбутніх поколінь, для наших дітей. Ми проти політики тотальної лібе­ралізації ринків, що веде до жорсткої економії. Тому ми створимо економічні можли­вості для всіх і забезпечимо стійке процвітання, яке спра­ведливо розподілятиметься між усіма українцями. Нам по­трібен довгостроковий інвести­ційний план, щоб підготувати наші галузі й працівників, щоб вони отримали вигоди від циф­рової революції та поширення штучного інтелекту».

У виступах учасників фору­му наголошувалось на необ­хідності пакту солідарності для України і кожного україн­ця. Тільки солідарними діями ми зможемо досягти рівності та справедливості, цілковитої свободи, прогресивного та ста­лого майбутнього. Соціальні права громадян повинні мати пріоритет над економічними свободами великих корпора­цій. Кожен громадянин і кож­на компанія повинні робити справедливий внесок у сус­пільний добробут, виконуючи свої зобов’язання. Оптимізація податкового навантаження, доступність кредитних ресур­сів та підтримка національно­го товаровиробника – ключові етапи перезавантаження ві­тчизняної економіки та її шанс виходу з кризи.

На з’їзді було затверджено Програму партії в новій редак­ції, внесено зміни до її Стату ­ту, затверджено передвиборчу програму.

Спікером партії було одного­лосно обрано відомого правоза­хисника і політолога Михайла Чаплигу.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


  • ПРЯМА МОВА

Володимир Саєнко,

заступник Голови Федерації профспілок України:

ПОЧАТОК СКЛАДНОГО ШЛЯХУ

«З ’їзд політич­ної партії «Авангард на­роду» – це по­чаток складного шляху, старт програми, яку ми разом маємо реалізувати. Це мало відбутися ще на­прикінці зими – початку весни, але ситуація з ко­ронавірусом і каранти­ном усе змінила. І ось тільки зараз ми з вами це все розпочинаємо.

Мета, яку ми поставили перед собою, – розпочати створення великої за­гальноукраїнської пар­тії, в якій будуть пред­ставлені професіонали, ті люди, що пройшли від верстата до керівника і знають, як працює під­приємство. Саме вони ма­ють писати закони для людей. І тільки тоді укра­їнців не ставатиме щоро­ку менше на 250 тисяч, не кажучи вже про те, скіль­ки їх виїжджає на заро­бітки, а навпаки, більша­тиме. Реально покращу­ватиметься життя про­стих людей. Велика на­дія – на вашу допомогу.

Що стосується місцевих виборів. Якщо є охочі се­ред профспілковців взяти в них участь, ми зробимо все, щоб їх максимально підтримати й сприяти ви­борчому процесу. Але, все ж таки, наша мета і надія – це наступні вибори до Вер­ховної Ради. Я впевнений, що вони будуть достроко­ві. А до того часу маємо до­нести до людей, які працю­ють в різних галузях, що це їх партія. І в ній не буде якогось одного обличчя партії, а буде ціла когорта представників від різних галузей, різних територій, які разом вирішуватимуть всі питання».

 

  • КОМЕНТАР

Михайло Чаплига,

правозахисник, політолог, спікер політичної партії «Авангард народу»:

ПРАВА НЕ ОТРИМУЮТЬ, ЇХ ВИБОРЮЮТЬ

«В важаю, що це історична по­дія. Права не отримують, а їх виборюють. Звичайно, захищати трудові права потрібно у себе в трудо­вих колективах, на під­приємствах. Але багато залежить від того, які рі­шення ухвалюються на центральному рівні. Можна, звичайно, ходити на мітинги, можна проси­ти Уряд, Верховну Раду, писати листи, звернення, отримувати відповіді. Але будь - хто, хто просить і не має особистого впли­ву на цю владу, завжди буде змушений стояти у «зігнутій» позиції, тому треба мати, як то кажуть, свій пальчик у владі, і своє представництво, і свій політичний інстру­мент впливу на владу.

Для цього потрібно мати політичну партію. Це нор­мальний симбіоз, який діє, наприклад, в європей­ських країнах, де проф­спілки мають своє полі­тичне представництво че­рез лейбористські полі­тичні партії. Де партія не є чимось таким особли­вим, або суперважливим, головне членство – в проф­спілках. Партія є залеж­ною від профспілок, вико­нує волю профспілок і на центральному рівні пред­ставляє законні інтереси профспілок. Мається на увазі, під час ухвалення тих чи інших законів, які стосуються соціальної сфери, адже профспілки – це не тільки трудові пра­ва, а й тарифи, які ми пла­тимо за послуги ЖКГ, це так само соціальні витра­ти, які регулюються на на­ціональному рівні. І для цього потрібно мати своє політичне представни­цтво, в тому числі у парла­менті, а також на місцево­му рівні.

Тому я вітаю рішення профспілок заснувати власну політичну партію як політичний інструмент досягнення своїх цілей».

 

Лідія Харченко,

голова Київської обласної ради профспілок:

СИЛА, МІЦНІСТЬ І БОЙОВИТІСТЬ ПРОФСПІЛОК

«Я вважаю, що сьогодні дуже потрібні сила, міцність і бо­йовитість профспілкових організацій та профспі­лок загалом. Думаю, буде дуже доречним об’єднати свої зусилля з осередка­ми, які відповідають на­шим цілям, завданням і долучаються до вирішен­ня соціальних питань, над якими працюють профспілки. По - перше, це на часі, по - друге, ситуа­ція в країні нині така, що профспілки не можуть лишатися осторонь тих суспільних процесів, які відбуваються в країні. Тому я від цього з’їзду очікую розроблення та­ких проєктів, програмних завдань, які допоможуть профспілкам бути силь­нішими, міцнішими та бойовитішими».

 

  • З ПЕРШИХ ВУСТ

Михайло Мазалевський,

голова політичної партії «Авангард народу»:

ДАЛІ ВЖЕ ТЕРПІТИ НЕ МОЖНА

« Ц ей проєкт на­родився мі­сяць тому, але про нього йшла мова вже кілька ро­ків, а саме надати проф­спілкам можливість уві­йти в політичну боротьбу та відстоювати інтереси трудящих. Сьогодні в кра­їні так склалося, що нас ніхто не чує. А якщо чу­ють, то роблять вигляд, що нічого не відбуваєть­ся. Ситуація погіршуєть­ся, а профспілки ігнору­ють за всіма напрямами їх діяльності.

Цей проєкт покликаний надати можливість профспілкам виборюва­ти у нинішніх можно­владців права та свободи для трудових колекти­вів. Ми розуміємо, що ді­йшли до тієї межі, коли далі вже терпіти не мож­на. І політична партія має всі можливості всту­пити в політичну бороть­бу та делегувати у владу своїх фахівців, які б власною працею, а не по­ширенням неправдивої інформації, довели свою спроможність та профе­сіоналізм.

Ми хочемо увійти у вла­ду для того, щоб зупини­ти той хаос, який наразі відбувається, і змінити ситуацію на краще. Це інструмент, який пови­нен і мусить використо­вуватись профспілками у боротьбі за права людей».

 

  • ВІДВЕРТО

Валентин Мельник,

голова Київської міської ради профспілок:

МАЄМО НАДІЮ НА ЗМІНИ

«C пілкуючись із трудовими ко­лективами, людьми на­йманої праці, доходиш висновку, що люди сто­милися, відчувається гро­мадянська втома від цих різного штибу політич­них партій, які деклару­ють одне, а коли прихо­дять до влади, роблять зо­всім інше. Усі вже втоми­лись 29 років перебувати в стані очікування чогось кращого, перспективи. Реальність така, що робо­ти немає, на зарплату не прожити, сім’ї розвалю­ються, а молодь виїж­джає за кордон.

Тому профспілки, які ра­ніше були поза політи­кою, розуміючи, що до влади, на жаль, прихо­дить псевдоеліта, яка лише використовує полі­тичну партію як інстру­мент для збагачення та підтримки своїх інтере­сів, змушені боротись за людей праці, про яких, на жаль, ніхто не дбає.

Подібна ситуація і в міс­цевій владі, її добре ви­дно на прикладі Києва: де ті каштани, що рясно цвіли, де те зелене місто, де інфраструктура, що розвивається?

На жаль, влада за?

14.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання