« на головну 16.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Профспілки об’єднують зусилля у боротьбі за права людини праці

Профспілки об’єднують зусилля у боротьбі за права людини праці

16 жовтня, напередод­ні проведення Всеукра­їнської акції протесту профспілок у м. Києві, в Інформаційній агенції УНІАН відбулася прес- конференція, під час якої представники засобів ма­сової інформації отри­мали коментарі щодо підготовки та проведен­ня багатотисячної ак­ції профспілок та вимог, які Федерація профспі­лок України висуває до Верховної Ради України, Уряду і роботодавців від імені 5 млн спілчан.

К ерівник прес-центру ФПУ Юрій Работа, відкриваю­чи прес-конференцію, по­інформував, що на заклик Федерації профспілок України 9 жовтня в регіонах Украї­ни пройшов перший етап Всеукра­їнської акції протесту профспілок з нагоди Всесвітнього дня дій за гід­ну працю. Учасники акції в облас­них центрах вийшли за соціальну справедливість, права працівників, гідну зарплату, безпеку на робочих місцях, вимагаючи зупинити підви­щення цін і тарифів. Юрій Работа анонсував проведення другого під­сумкового етапу Всеукраїнської ак­ції протесту профспілок 17 жовтня.

Заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін зазначив, що Федерація про­фесійних спілок України на засі­данні виборних органів сформулю­вала консолідований перелік ви­мог до Верховної Ради України, Уряду та роботодавців, а також озвучив їх (детальніше – на стор. 5).

Варто зазначити, що вимоги все­українських галузевих профспілок і територіальних профоб’єднань доповнили основні вимоги ФПУ. Зокрема, вимоги Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України озвучила заступник голови Проф­спілки Ірина Швець, яка розповіла про критичну ситуацію з дотри­манням трудових прав працівни­ків охорони здоров’я та неприйнят­ний для медичної галузі проект держбюджету на наступний рік.

Серед вимог, які висунула медич­на спільнота, найбільш гостра і бо­люча – погасити заборгованість із за­робітної плати працівникам закла­дів охорони здоров’я та забезпечити її своєчасну виплату, додатково ви­діливши у 2018 році 3,6 млрд грн. Ме­дики також вимагають передбачити у Держбюджеті – 2019 виконання За­кону України «Про державні фінан­сові гарантії медичного обслугову­вання населення» (фінансування програми медичних гарантій на рів­ні не менше 5% ВВП; оплату праці медичних працівників з розрахунку не менше 250% середньої заробітної плати в Україні за липень попере­днього року), а також не допускати масового вивільнення працівників охорони здоров’я внаслідок автоно­мізації закладів охорони здоров’я, формування госпітальних округів і спроможних мереж надання первин­ної медичної допомоги.

«Вимоги спілчан є об’єктивними і справедливими», – наголосив за­ступник голови Профспілки трудя­щих металургійної і гірничодобув­ної промисловості України Олек­сандр Рябко, який зазначив, що українські металурги та гірники солідарно підтримують Всеукраїн­ську акцію протесту профспілок, і наголосив, що українські працівни­ки хочуть гідного життя і гідної ро­боти у себе на Батьківщині. Збере­ження трудового потенціалу краї­ни – одне з основних завдань влади.

Голова Профспілки авіабудівни­ків України Ярема Жугаєвич пого­дився з позицією колеги і назвав не­зайнятість українців найбільшою бідою, що породжує соціальне не­вдоволення.

Керівник департаменту корпо­ративних прав та майна ФПУ Євген Плахін акцентував увагу на про­блемі наступу влади на майнові права профспілок.

Учасники прес-конференції ви­словили сподівання, що вимоги профспілок будуть почуті, вдасться перейти до процесу конструктивного соціального діалогу і шляхом плано­мірного виконання цих вимог поліп­шити ситуацію в Україні. Олександр Шубін підкреслив, що усі профспіл­кові вимоги та цифри випливають з положень національного та міжна­родного законодавства.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ КОРЕЦЬКОГО

 

Олександр Шубін, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Ми вимагаємо, насамперед, забезпечити пріоритетний розвиток вітчизняного вироб­ництва для створення робо­чих місць в Україні. Ми вихо­димо з того, що головною за­порукою належного рівня со­ціального захисту є гідні ро­бочі місця з належною опла­тою праці і належним став­ленням роботодавця до лю­дини праці. Тому ми вимагає­мо перейти до політики пріо­ритетної підтримки вітчизня­ного виробництва, зупинити відтік робочої сили з країни і повернути наших громадян до українських робочих місць з належною оплатою праці».

Ірина Швець, заступник голови Профспілки працівників охорони здоров’я України:

«Усі наші звернення до вла­ди щодо негативних наслід­ків недостатнього фінансу­вання галузі, зрівнялівки в оплаті праці, принизливо низького рівня заробітної плати медпрацівників, про­ведення реформ з грубим порушенням трудового зако­нодавства було проігнорова­но. Не враховано і пропози­ції профспілок при форму­ванні Державного бюджету на 2019 рік. На превеликий жаль, соціальний діалог як важливий інструмент соці­ально-трудових відносин в галузі на сьогодні відсутній».

Олександр Рябко, заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України:

«На жаль, слід констатувати, що до бізне­су і влади на сьогодні ще не дійшло розу­міння того, що трудовий потенціал країни (або, як його ще справедливо називають, людський капітал) є найважливішим еле­ментом виробничих відносин, і його вплив на конкурентоздатність як бізнесу, так і країни в цілому, є дуже суттєвим. Яке ж ставлення у наших можновладців до нашого українського людського капі­талу? Тут діє принцип залишковості: лю­дина праці та її проблеми зачекають...

Сьогодні соціальний діалог дуже неефек­тивний, бо влада і бізнес розглядають його як дискусійний майданчик, а в усьому циві­лізованому світі соціальний діалог – це ре­зультат. Ми збираємося не для того, щоб просто поговорити про проблеми і забути, ми маємо вийти на конкретний результат».

Ярема Жугаєвич, голова Профспілки авіабудівників України:

«Працюючих все менше і менше, тих, хто створює до­дану вартість, то звідки ж ві­зьмуться кошти на добробут нашої країни?

Ми вимагаємо ухвалення програми розвитку авіації. Відсутність в держбюджеті на наступний рік нормально­го державного оборонного замовлення – ось причина того, що ми вийшли на цю акцію. У нас 5% ВВП іде на оборону. Я – представник цих галузей, і у нас із кож­ним роком зменшується дер­жавне замовлення. Тож ви­ходить, що фінансуємо ко­гось іншого...».

Євген Плахін, керівник департаменту корпоративних прав та майна ФПУ:

«З 2011 року триває активний наступ на майнові права проф­спілок. Держава методично, один за одним відбирає майно­ві комплекси. За 2011–2017 роки понад 70 санаторіїв, баз відпо­чинку, туристичних готелів було відібрано у державну власність, і вже близько 40 з них зареєстровані за держа­вою. Однак, з 2014 року влада пішла далі, і зараз уже йдеться не лише про відбирання сана­торно-курортних закладів, а й будинків профспілок.

Держава використовує цей шлях як спосіб тиску і руйну­вання профспілкового руху – саме через майнові комплекси».

 


Роботу, зарплату, гідне життя!

Під таким гаслом 17 жовтня, у Міжнародний день боротьби з бідністю, понад 15 тис. тру­дівників, яких делегували трудові колективи з усіх куточків України, профспілкові активіс­ти з’їхалися до м. Києва на Всеукраїнську акцію протесту профспілок, організовану Федерацією профспілок України.

М арш протесту розпочався у центрі столиці, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що на вул. Володи­мирській. Спілчани пройшли Хрещатиком, через майдан Незалежності, Алею Героїв Небесної Сотні і зупинилися біля будівлі Кабінету Міністрів Укра­їни, де й відбулося профспілкове віче.

«Ні» – порушенню прав людини праці, «ні» – наступу на права профспілок – на мітингу в Урядовому кварталі Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий озвучив вимоги Всеукра­їнської акції протесту профспілок від імені багатомільйонної армії працівників, які сьогодні потерпають від економічних не­гараздів та відсутності належного соціального захисту з боку державних інституцій.

З профспілкової трибуни виступили голова Профспілки праців­ників вугільної промисловості України Віктор Турманов, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і на­уки Олександр Яцунь, заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України на громадських засадах, голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Оль­га Чабанюк, представники трудових колективів, які говорили про галузеві проблеми, злиденний рівень життя та мізерні зарплати більшості українців, кабальні ціни і тарифи на газ, електроенергію, воду, тепло, зростання цін на товари, продукти, паливо і проїзд у громадському транспорті, знищення вітчизняної економіки, комер­ціалізацію бюджетної та соці­альної сфери, повальний виїзд українців за кордон у пошу­ках кращого заробітку.

До ФПУ приєдналися її партнери по Спільному пред­ставницькому органу об’єднань профспілок: Всеукраїнська профспілка пра­цівників Збройних Сил Укра­їни, Об’єднання всеукраїн­ських профспілок і профоб’єднань «Єдність», Профспілка залізничників і транспортних будівельників України, а також низка гро­мадських організацій.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ці вимоги пройшли широке обговорення в трудових ко­лективах, на мітингах, на мар­шах, що відбулися в регіонах, а тепер представлені Уряду і парламенту. Це наш трудовий ультиматум, який ми висуває­мо владі. Якщо ні, будемо ви­значати подальші кроки нашої боротьби. Ми маємо сьогодні достатньо прав, але потрібно ще вибороти і захистити ці права. Це наш обов’язок».

 

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ВІД ІМЕНІ 5 МЛН СПІЛЧАН ВИМАГАЄ ВІД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, УРЯДУ І РОБОТОДАВЦІВ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В УКРАЇНІ.

2. ПРИПИНИТИ ЕКОНОМІЮ НА ЛЮДИНІ ПРАЦІ, ВСТАНОВИТИ З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ, ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ:

– РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ – 5167 ГРН;

– МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ – НЕ НИЖЧЕ 7700 ГРН;

– МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ – 2840 ГРН.

3. НЕ ПІДВИЩУВАТИ ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ПАЛИВО, ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ТА ЖИТЛО- КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ, КОЛИ ЛЮДИ НЕ МАЮТЬ ЗМОГИ ЗАПЛАТИТИ. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ СУБСИДІЙ. (Але вже за 2 дні, 19 жовтня, Уряд на своєму засіданні одноголосно схвалив рішення про підвищення з 1 листопада ціни на газ для населення на 23,5% – до 8550 грн за 1 тис. куб. м).

4. ПЕРЕДБАЧИТИ В ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ НА 2019 РІК ВИДАТКИ НА ОСВІТУ – 7% ВВП, ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я – 5%, А ТАКОЖ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ, РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ, ЯК ВИЗНАЧЕНО ЗАКОНАМИ.

5. НЕВІДКЛАДНО ПОВЕРНУТИ БОРГИ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПОНАД 100 ТИС. ПРАЦІВНИКАМ.

6. ПРИПИНИТИ ДЕРЖАВНЕ РЕЙДЕРСТВО ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА ТА НАСТУП НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК.

Вимоги Всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань доповнили основні вимоги ФПУ і були передані до Уряду і Верховної Ради України.

 


Профспілки будуть вимушені вдатись до масових протестних дій по всій країні у разі ігнорування їх вимог

17 жовтня делегація уповноважених представ­ників Всеукраїнського профспілкового віче провела у Кабінеті Міністрів України зустріч з віце-прем’єр-міністром України, головою НТСЕР Павлом Розенком.

Г олова Федерації проф­спілок України Григо­рій Осовий окреслив консолідовані вимоги ФПУ, які були одного­лосно ухвалені учасниками Всеукраїнської акції протес­ту, а також передав пакет га­лузевих вимог, пропозицій, звернень та листів трудових колективів.

На зустрічі з інформацією про ситуацію в різних галузях, з конкретними вимогами та пропозиціями виступили голо­ва профкому Марганецького гірничозбагачувального комбі­нату Профспілки трудящих ме­талургійної і гірничодобувної промисловості України Анато­лій Буряк, голова Херсонської обласної організації Профспіл­ки працівників лісового госпо­дарства України Марія Глод, голова первинної профспілко­вої організації ДП «Антонов» Віктор Гуска, голова первинної профспілкової організації, ме­дична сестра Первомайської міської багатопрофільної лі­карні Миколаївської області Оксана Іванченко, вчитель Зе­леногайської ЗОШ Харківської області Олена Румянцева, голо­ва Профспілки працівників ву­гільної промисловості України Віктор Турманов, голова Закар­патської обласної ради проф­спілок Володимир Фленько, го­лова профкому ПрАТ «Сєвєро­донецьке об’єднання «Азот», го­лова Федерації профспілок Лу­ганської області Валерій Чер­ниш, голова Київської міської організації Профспілки праців­ників освіти і науки України Олександр Яцунь.

В обговоренні профспілко­вих вимог взяли участь міністр соціальної політики Андрій Рева, міністр освіти і науки Лі­лія Гриневич, в.о. міністра охо­рони здоров’я Уляна Супрун, керівники різних секторів еко­номіки.

Під час зустрічі Голова ФПУ Григорій Осовий наполіг на проведенні в період розгляду і доопрацювання Урядом проек­ту Держбюджету–2019 зустрічі керівників всеукраїнських профорганізацій і територіаль­них профоб’єднань особисто з Главою Уряду Володимиром Гройсманом для врахування профспілкових пропозицій у головному фінансовому доку­менті країни і реагування на передані на цій зустрічі проф­спілкові вимоги.

Зазначимо, що півтора десят­ка тисяч учасників акції протес­ту були вкрай розчаровані та навіть обурені фактом, що на їх заклики ані Глава Уряду осо­бисто, ані жоден міністр, які в цей час перебували у будівлі Кабінету Міністрів, так і не ви­йшли до людей.

Невже й насправді урядов­цям у Міжнародний день бо­ротьби з бідністю зовсім нічого розповісти представникам тру­дових колективів, що саме ни­нішній склад Уряду робить для вирішення такої кричущої для України проблеми, як бідність? На погляд профспілок, саме мі­тинг перед урядовою будівлею у Києві цього дня є тим майдан­чиком, де чиновники могли б, не ховаючись у кабінетах, на­живо поспілкуватись з людьми, які їх утримують, а також вирі­шити проблеми, що турбують мільйони українців.

Делегація від Всеукраїнсько­го профспілкового віче попере­дила урядовців: якщо вони зво­лікатимуть з розглядом проф­спілкових вимог, якщо й надалі ігноруватимуть подані проф­спілкові пропозиції, профспіл­ки вимушені будуть вдатись до масових протестних дій по всій країні, аж до проведення всеукраїнського страйку.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання