« на головну 19.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: СУЧАСНИЙ ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: СУЧАСНИЙ ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

Програми щодо часткової компенсації витрат на придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання, утеплення будин­ків, заміни вікон і дверей працюють в Україні вже не перший рік. Попит на них є, про що свідчить статистика. Експерти на підставі цифр роблять висновки, що Україна, нарешті, стає на рейки енер­гоощадливості. Платити за комунальні послуги менше не можна доти, доки люди не навчаться витрачатись на енергоефективність – такий вердикт аналітиків енергетичної галузі. І вони не втомлю­ються наголошувати, що долучитись до глобальних тенденцій з енергоефективності можна і треба, починаючи з власної оселі.

Про українські реалії використання енергетичних ресурсів – у го­ловній темі номера.

АЛЬТЕРНАТИВА СУБСИДІЇ

Упродовж останніх років еко­номія газу та електроенергії стала жорсткою необхідністю для кожного жителя нашої кра­їни, а за великим рахунком – умовою виживання України як держави. Неефективному спо­живанню ресурсів світить дово­лі невесела перспектива. Адже воно призводить до підвищених витрат бюджету на закупівлю газу, необхідності «додавати» по кілька мільярдів на субсидії населенню та дотації підприєм­ствам ЖКГ. Знов-таки, з держав­ного бюджету.

Влада шукає і впроваджує різні інструменти підвищення енергоефективності житла. По­чалося все із програми «Теплий кредит», у рамках якої можна отримати компенсацію від дер­жави за відповідну модерніза­цію приватного будинку чи квартири. Спершу цей процес ішов доволі мляво. Найперше – через недовіру до самого визна­чення «кредит», байдуже, те­плий він чи звичайний. Трохи згодом недовіра поступово та­нула. Із 2014 року програмою скористались 400 тис. сімей. До того ж, вона дозволила залучи­ти в українську економіку по­над 6 млрд грн.

По суті, гроші на компенса­цію у порівнянні з багатомі­льярдними субсидіями досить швидко закінчуються. Щойно пролунає сигнал про те, що в бюджеті забракло коштів, бан­ки-партнери миттєво припиня­ють видачу «теплих кредитів».

1 грудня минулого року Кабі­нет Міністрів ухвалив рішення щодо продовження дії програми енергоефективності до 2020 року. На поточний рік з бюдже­ту мають виділити 400 млн грн на компенсацію за «теплими кредитами».

Зробимо елементарні розра­хунки. Для приватних осіб сума кредитування складає до 50 тис. грн терміном на 3 роки, а для ОСББ – до 2 млн грн строком на 7 років. Виходить, що зазначена сума в бюджеті надто куца. Швидше за все, кошти закін­чаться впродовж першого чи другого місяця.

Заклики влади спонукати гро­мадян до енергомодернізації теж особливої віддачі не прино­сять. А все через те, стверджу­ють експерти, що люди вже зви­кли розраховувати на субсидії. Насправді, суми в платіжних до­кументах астрономічні. Однак аналітики енергетичного ринку з цифрами на руках довели: якщо в добре утепленому будин­ку встановити лічильник та ін­дивідуальний тепловий пункт, платежі можна знизити на 80%.

Експерт Центру екологічних ініціатив «Екодія» Анна Акер­манн зазначила, що в Україні понад 6 млн приватних будин­ків та близько 200 тис. багатопо­верхівок. Вона наводить розра­хунки німецьких експертів: для повної термомодернізації бага­токвартирного житла в Україні потрібні інвестиції обсягом 140 млрд грн щорічно протягом 20 років. «Звісно, що 140 млрд не можуть бути лише коштами бю­джету. Це кошти співвласників, допомога на місцевому рівні», – пояснює аналітик. І додає: що­йно держава подасть сигнал про початок фінансування, як одра­зу з’явиться стимул для того, аби розпочати реальну транс­формацію енергетичної галузі всієї країни. Мають бути міцні основи державної політики у сфері використання паливно- енергетичних ресурсів і такі ва­желі для досягнення національ­них цілей у цій сфері, які із за­гальними деклараціями про ощадливість не будуть мати ні­чого спільного.

ТЕПЛІ ГРОШІ ВІД ЄС

Однією з програм з утеплення житла для фізичних осіб є про­грама ЄБРР IQ energy. Вона від­носно нова в Україні, її старт при­падає на 2016 рік. Подібні програ­ми успішно діють у 20 країнах світу, пройшли всі технічні й фі­нансові експертизи і довели свою високу ефективність.

Як програма допоможе уте­плитися українцям? Вона перед­бачає безповоротну грантову до­помогу до 3000 євро на одну фі­зичну особу за умови, що гроші підуть на утеплення оселі.

Для отримання компенсації потрібно придбати енергоефек­тивні та супутні товари в кре­дит від банків-партнерів. Їх поки що небагато: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль та ОТП Банк. Найбільшим попитом на­разі користуються заміна вікон у розстрочку терміном на 3–6 мі­сяців, модернізація систем опа­лення, утеплення приватних бу­динків ззовні. Зростає попит і на альтернативні джерела енер­гії – теплові насоси та сонячні колектори. Це те, що для Європи стає майже буденним.

Банки-партнери пропонують клієнтам різні типи кредитів: від безпроцентної розстрочки на 3–6 місяців і оплати товарів кредитною карткою до фінансу­вання комплексних проектів модернізації існуючого житла і будівництва нового. Причому рішення про надання кредиту надається протягом 10 хвилин, переконують керівники програ­ми. В рамках програми можна взяти один кредит, а можна кілька, поступово, в міру будів­ництва або ремонту. Компенса­ція виплачується в євро, на окремий від кредитного раху­нок клієнта. Можна зняти готів­ку в євро до погашення кредиту в гривні.

Експерти зазначають швид­кість виплати компенсації. Вона перераховується на раху­нок клієнта в євро протягом 3–5 тижнів з моменту електронного підтвердження заявки. Можна отримати компенсацію і на вар­тість монтажних робіт, і супут­ніх товарів. Всього на компенса­ції на період дії програми перед­бачено 15 млн євро. Виплати від­буваються без затримок, на що­місячній основі з вересня 2016 по вересень 2020 років.

Оскільки програма IQ energy набуває популярності, роз­ширюється каталог техноло­гій програми. Наразі в ньому більше 3500 товарів восьми ка­тегорій. Нинішнього року консультанти обіцяють напо­внювати каталог технологій новинками вітчизняного та імпортного виробництва за найвищими європейськими стандартами. Готується і кілька спеціальних пропози­цій, завдяки яким банки-парт­нери зможуть знизити ставки за кредитами в межах програ­ми IQ energy. До слова, товари в каталозі представлені в до­сить широкому асортименті і, що дуже важливо, в різних ці­нових категоріях. Наприклад, пропонуються більше тисячі котлів для усіх видів твердого палива – від 10 до 488 тис. грн. Сам каталог товарів і послуг постійно оновлюється.

У кожній категорії проек­тів встановлено максимально допустиму вартість обладнан­ня, включаючи монтаж. Сума, що перевищує такий ліміт, з розрахунку виключається. Якщо частину кредитних ко­штів було використано на інші цілі, крім енергозбере­ження, така сума з розрахун­ку виключається. Придбаний товар у кредит за програмою IQ energy має слугувати під­вищенню енергоефективності житла. Середній розмір кре­диту 26 тис. грн, розмір гранту – 160 євро, або 5 тис. грн.

У разі виконання всіх ви­мог грант розглядається як винагорода за успішну реалі­зацію проекту з покращення енергоефективності житла, і позичальник надалі може ви­користовувати ці кошти на свій розсуд.

АЗБУКА ОЩАДЛИВОСТІ

Наші неутеплені будівлі втрачають близько 10 млрд куб. м газу на рік. При тому, що загалом Україна торік спо­жила близько 40 млрд кубоме­трів. Можна говорити про збільшення видобутку власно­го газу, однак це мало впливає на позиції споживача. І тут, пе­реконані експерти, кожному слід замислитись, що можна зробити самим, аби заощадити у власній оселі, зберігши при цьому якість життя. Звісно, ніхто не закликає мити голову холодною водою чи обходи­тись без чаю, вимикати батареї і вдягатися, наче цибулина.

Але варто проаналізувати, чи кожен українець дбає про енергозбереження ресурсів. Якісна теплоізоляція – це запо­рука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату в приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40–70% від загальної потреби в теплі. Кран, що протікає, призводить до витрат 7 тис. л води на рік. За умови, що вона крапає по­вільно. Якщо ж вода біжить то­ненькою цівкою, то її втрати становитимуть до 30 тис. л на рік. І це лише в одній квартирі чи приватному будинку.

Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямо­ваного на неї світла, темно-зеле­на – лише 15%, чорна – лише 9%. Закриваючи на ніч штори, мож­на зменшити втрати тепла че­рез вікна на 15%. І так далі. Про­сто ми так звикли до електрое­нергії по 4 копійки за 1 кіловат, що нині одразу поспішаємо оформити субсидію. Субсидії, звісно, потрібні незахищеним верствам населення, однак «дармове радянське» нас таки трохи розбестило. Повертати на 180 градусів у бік європейських стандартів поки що не зовсім звично й комфортно.

Однак залишати все, як було, не вийде. Але для цього потрібна ретельна роз’яснювальна робота буквально на всіх рівнях.

Наразі у п’яти українських містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі – три­ває інформаційна кампанія «Енергія твого дому». Вона спрямована переважно на об’єднання співвласників ба­гатоквартирних будинків. На сьогодні це справді дуже важлива цільова аудиторія, коли йдеться про енергоефек­тивність. Дуже важливо, аби ця ініціатива поширювалась на всі без винятку регіони.

Реальною підмогою стане Фонд енергоефективності, який розпочав свою діяльність з пер­ших днів нового року. На пере­конання експертів, він стане новим та ефективним інстру­ментом реалізації проектів енергомодернізації держави як на рівні домогосподарств, так і на рівні юридичних осіб. Фонд надаватиме кошти для реаліза­ції проектів із термомодерніза­ції, впровадження ефективних систем моніторингу та управ­ління, встановлення ефектив­них опалювальних та охоло­джувальних систем та облад­нання, а також заміни наявних систем з найвищим ступенем ефективності.

Як прогнозує Уряд, за 3–5 ро­ків роботи Фонду енергоефек­тивності щорічна економія газу за рахунок ефективного використання палива станови­тиме не менше 1,5 млрд куб. м, і при цьому запуск нових ви­робництв на основі новітніх технологій дасть змогу ство­рити додатково близько 75 тис. нових робочих місць.

Енергоефективність – це не тільки модний тренд, як дехто вважає. Це європейська практи­ка, що довела свої переваги. Від­так це один з пріоритетів поряд­ку денного стосунків між Укра­їною та Євросоюзом. Причому взаємодія та допомога від ЄС відбувається так само на різних рівнях: від підтримки ним клю­чових реформ та створення Фонду енергоефективності – до заохочення щодо енергоощадності пересічних людей.


КРОК ЗА КРОКОМ

М и вирішили розповісти про поря ­ док дій для отримання компенса ­ ції за програмою IQ energy, оскіль ­ ки коло зацікавлених осіб розши ­ рюється з кожним місяцем. Найперше по ­ трібно визначитись із матеріалами та/або обладнанням, яке плануєте купити в кредит. Категорії енергоефективних матеріалів та обладнання, за якими можна отримати грант, такі:

– вікна;

– системи теплопостачання;

– сонячні колектори;

27.02.2018


Раїса ЧИРВА

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання