« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

КОЛДОГОВІР МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА МОБІЛІЗОВАНИМИ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ

КОЛДОГОВІР МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА МОБІЛІЗОВАНИМИ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ

Згідно із змінами, внесе-

ними Законом України

«Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів

України щодо оптимізації

трудових відносин» від 1

липня 2022 року № 2352-

IX, за працівником, який

призваний на строкову

військову службу,

військову службу за при-

зовом осіб офіцерського

складу, військову службу

за призовом під час

мобілізації, на особливий

період, військову службу

за призовом осіб із числа

резервістів в особливий

період або прийнятим на

військову службу за кон-

трактом, у тому числі шля-

хом укладення нового кон-

тракту на проходження

військової служби, під час

дії особливого періоду на

строк до його закінчення

або до дня фактичного

звільнення не

передбачається збере-

ження роботодавцем се-

реднього заробітку.

Однак, відповідно до статті 9-1

КЗпП підприємства, установи, ор-

ганізації в межах своїх повнова-

жень і за рахунок власних коштів

можуть встановлювати додаткові

порівняно із законодавством тру-

дові і соціально-побутові пільги

для працівників. Згідно із стат-

тею 13 КЗпП та статтею 7 Закону

України «Про колективні догово-

ри і угоди» колективний договір

може передбачати додаткові по-

рівняно з чинним законодав-

ством і угодами гарантії, соціаль-

но-побутові пільги, зокрема збе-

реження за мобілізованими пра-

цівниками середнього заробітку.

Із цього приводу Держпраці на-

дає відповідні роз’яснення: «Зако-

ном України від 01.07.2022 № 2352-

IX «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо

оптимізації трудових відносин»,

який набрав чинності 19.07.2022

(далі – Закон № 2352-IX), внесено

зміни до частини третьої статті

119 Кодексу законів про працю

України (КЗпП). Відповідно до

частини третьої статті 119 КЗпП

за працівниками, призваними на

строкову військову службу, вій-

ськову службу за призовом осіб

офіцерського складу, військову

службу за призовом під час мобі-

лізації, на особливий період, вій-

ськову службу за призовом осіб із

числа резервістів в особливий пе-

ріод або прийнятими на військо-

ву службу за контрактом, у тому

числі шляхом укладення нового

контракту на проходження вій-

ськової служби, під час дії особли-

вого періоду на строк до його за-

кінчення або до дня фактичного

звільнення зберігаються місце ро-

боти і посада на підприємстві, в

установі, організації, фермер-

ському господарстві, сільськогос-

подарському виробничому коопе-

ративі незалежно від підпорядку-

вання та форми власності і у фі-

зичних осіб – підприємців, у яких

вони працювали на час призову.

Враховуючи вищевикладене, з

дня набрання чинності Законом

№ 2352-IX за працівниками, при-

званими (прийнятими) до дня на-

брання чинності Законом № 2352

на військову службу, слід зберіга-

ти лише місце роботи (посаду).

Водночас статтею 91 КЗпП визна-

чено, що підприємства, установи,

організації в межах своїх повно-

важень і за рахунок власних ко-

штів можуть встановлювати до-

даткові порівняно із законодав-

ством трудові і соціально-побуто-

ві пільги для працівників. Згідно

із частиною другою та третьою

статті 13 КЗпП у колективному

договорі встановлюються взаєм-

ні зобов’язання сторін щодо регу-

лювання виробничих, трудових,

соціально-економічних відносин,

зокрема нормування й оплати

праці, встановлення форм, систе-

ми, розмірів заробітної плати та

інших видів трудових виплат (до-

плат, надбавок, премій та ін.). Ко-

лективний договір може передба-

чати додаткові порівняно з чин-

ним законодавством і угодами га-

рантії, соціально-побутові піль-

ги. Одночасно повідомляємо, що

листи міністерств, інших цен-

тральних органів виконавчої вла-

ди не є нормативно-правовими

актами, мають лише інформацій-

ний характер та не встановлюють

правових норм».

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО

ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

ВАЖЛИВО ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ ЗА

ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

17 листопада в режимі онлайн відбувся

семінар Служби правової допомоги

Профспілки працівників освіти і науки

України.

Відкрив семінар голова Профспілки Георгій Тру-

ханов, який наголосив, що в нинішній складний

час дуже важливо підвищувати рівень захисту

спілчан та здійснювати контроль за дотриманням

законодавства про працю. Він побажав учасникам

заходу не лише отримати відповіді на свої запи-

тання від спікерів, а й поділитися досвідом та осо-

бливостями роботи на місцях.

Заступник голови Профспілки Сергій Романюк

поінформував присутніх про головні завдання, що

постають перед Профспілкою та Службою

правової допомоги у період воєнного стану, зокре-

ма щодо збереження життя людей, безпеки праці,

недопущення скорочення робочих місць, питання

справедливої оплати праці, дотримання норм ко-

лективних договорів та угод тощо. Також він

розповів про взаємодію з профільними

міністерствами та ФПУ у напрацюванні

законодавчої бази.

У практичній частині семінару запрошені

доповідачі висвітлили актуальні правові питання

та обмінялися досвідом діяльності Служби

правової допомоги на місцях.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

УКРАЇНО-ДАНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ПРОЄКТ ВІДБУВСЯ УСПІШНО

Україно-данський

профспілковий проєкт

UPenergy-2022, участь у

якому брали представники

Профспілки 3F (Данія),

Атомпрофспілки та

Укрелектропрофспілки, за-

вершено.

Тривав він у режимі онлайн з

використанням платформи

Zoom з 4 жовтня по 15 листо-

пада (кожного вівторка і чет-

верга). Було докладно розгля-

нуто діяльність профспілок

Данії на прикладі

Профспілки 3F: структуру,

систему колдоговірного регу-

лювання та соціального

діалогу, охорони праці,

підготовку профспілкових

фахівців, боротьбу данських

профспілок з гендерними сте-

реотипами на підприємствах

та в побуті тощо. Запитань і

уточнень у українських

профспілковців до данських

колег, профспілкових

тренерів Йєспера Нільсена,

Пера Лемана, Стефена Петер-

сена, Сьюзан Фаст Дженсен

було дуже багато, оскільки

профспілки у Данії є одними

з найефективніших у Європі,

і працівники тут, дійсно,

відчувають себе захищени-

ми. Тому учасники навчання

хотіли дізнатися якомога

більше про історію створен-

ня, структуру, склад, завдан-

ня Профспілки 3F, відносини

з владою та політичними си-

лами, законодавче поле для

профспілок. Природною є

зацікавленість і в контексті

майбутнього входження

України до складу

Європейського Союзу для ви-

будовування необхідних

взаємин з європейськими

профспілковими

організаціями.

На думку учасників проєкту,

захід відбувся успішно. В

умовах повномасштабної

російської агресії, попри усі

перепони, відключення

світла, нестабільність

інтернету, учасники заходу

(керівники первинних

профорганізацій, члени

молодіжних рад

Укрелектропрофспілки та

Атомпрофспілки) навіть у

мінімально придатних умо-

вах виявили максимум

активності й зацікавлення

навчанням (ті, хто не зміг

під’єднатися під час сесії,

мали можливість подивитися

її у записі і взяти участь в

обговоренні у групі). Модера-

тори заходу (досвідчений

профспілковий тренер Воло-

димир Ковальчук та керівник

прес-центру Атомпрофспілки

Павло Олещук) продемон-

стрували неабияку

організованість,

винахідливість та витримку.

Тому цілком слушним було

повідомлення в підсумковій

сесії від представника

Профспілки 3F Йєспера

Нільсена, який був вражений

фантастичною атмосферою,

бажанням вчитися та

змінювати на краще

ситуацію в країні з боку

українських профспілкових

активістів: «Дуже дякую за

активну участь… Також хочу

сказати: всі учасники були

неймовірні! Слава Україні!».

ПРЕС-СЛУЖБА

АТОМПРОФСПІЛКИ

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання