« на головну 06.02.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1190)
26
Січень
 
Інтерв’ю
 
РАНО ЗАСПОКОЇЛИСЬ?..

РАНО ЗАСПОКОЇЛИСЬ?..


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

СВОБОДА ВІД СТРАХУ

СВОБОДА ВІД СТРАХУ

Профспілка

працівників культури

України, як член

Міжнародної

профспілкової

мережі UNI та

Європейського

регіонального

відділення UNI –

Європа, плідно

співпрацює з цими

міжнародними

організаціями в пи-

таннях захисту люди-

ни праці, трудового

законодавства,

гендерної рівності,

благодійної допомо-

ги, особливо в умовах

воєнного стану.

Усі ці питання були на

порядку денному 26-ї сесії

Всесвітнього виконавчого

комітету UNI, яка відбула-

ся 10 листопада в м. Цю-

рих. У сесії взяли участь в

режимі онлайн голова

Профспілки працівників

культури України Людми-

ла Перелигіна та голова

Дніпропетровської облас-

ної організації профспілки

Анатолій Яловий.

Сесія розпочала роботу

з ознайомлення присутніх

із ситуацією у сфері інфор-

мації, мистецтв та полі-

графії під час повномасш-

табної війни в Україні, ді-

яльністю Профспілки пра-

цівників культури Украї-

ни в цих умовах. Зокрема,

головуюча зазначила, що

попри постійні обстріли в

регіонах України, великі

руйнування та втрати в

сфері культури та інфор-

мації, які спричинило

вторгнення та постійні

бомбардування російськи-

ми військами міст Украї-

ни, Профспілка, працюю-

чи в надзвичайно склад-

них умовах, продовжує

свою основну місію щодо

збереження культурного

потенціалу, соціального

діалогу, фінансової та пси-

хологічної допомоги спіл-

чанам, відновлення робо-

ти колективів.

Всесвітній виконавчий

комітет UNI прийняв рі-

шення про відзначення

Профспілки працівників

культури України та вру-

чив нагороду «Свобода від

страху» за мужність у про-

довженні профспілкової

діяльності, незважаючи

на російське вторгнення, а

також за видатні зусилля

Профспілки у підтримці

своїх членів та їхніх ро-

дин, які постраждали від

російської агресії. Нагоро-

да буде найближчим ча-

сом доставлена до Украї-

ни.

Голова Профспілки

Людмила Перелигіна по-

дякувала міжнародним

партнерам за допомогу і

підтримку в найжахливі-

ші часи для Української

держави. Зокрема, вона на-

голосила: «Ще раз хочу по-

дякувати UNI за ту допо-

могу, яку отримуємо від

вас, за вашу віру в Перемо-

гу українського народу.

Ми глибоко цінуємо вашу

солідарність. Це спонукає

нас працювати більш за-

взято та дає відчуття впев-

неності, що мир буде до-

сягнуто завдяки україн-

ській перемозі. Ще раз дя-

куємо вам за нагороду,

якою удостоєна Профспіл-

ка працівників культури

України. Адже ми дійсно

вільна держава, вільна

Профспілка, вільний укра-

їнський народ».

Члени виконавчого ко-

мітету UNI запевнили го-

лову Профспілки Людми-

лу Перелигіну в абсолют-

ній підтримці членів проф-

спілки та всього україн-

ського народу в їхній бо-

ротьбі за незалежність і де-

мократію, а також обгово-

рили шляхи підтримки

спілчан, виходячи з існую-

чих можливостей.

ПРОФСПІЛКА

ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

 

Крісті Хоффман

Ми, як партнери української профспілки

культури, й надалі шукатимемо нові можли-

вості підтримки в складній ситуації, в якій

опинилася Україна. Для нас час великих

змін відкриває нові можливості для пере-

творень. Ми успішно знімаємо бар’єри, диви-

мось проблемам в очі відкрито. Сьогодні ми

думаємо, як пережити зиму, але погляд у

майбутнє має бути завжди з нами.

генеральний секретар UNI:

 

ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО

ПРАЦЮ» НЕОБХІДНО

СУТТЄВО ДООПРАЦЮВАТИ

Об’єднання

організацій

роботодавців України

(ООРУ) напрацювало

пропозиції до

проєкту Закону

України «Про працю».

Його було подано

Міністерством

економіки України на

громадське обговорен-

ня і він передбачає

значну лібералізацію

сфери зайнятості та

трудових відносин.

Документ є спробою

врегулювання

національного ринку

праці, проте детальний

аналіз проєкту показав

як позитивні, так і кри-

тично слабкі місця у

його положеннях. Після

консультацій з експер-

тами Київського

національного

економічного

університету ім. Вади-

ма Гетьмана, Інституту

економіки

промисловості, Центру

Разумкова та

профспілками

роботодавці

підтримали акцент на

гарантуванні рівності в

оплаті й недопущенні

дискримінації, розши-

рення деяких гарантій,

регулювання нестан-

дартних форм

зайнятості. Водночас

зауважили, що у

законопроєкті недо-

статньо уваги

приділено соціальній

захищеності зайнятого

населення, а також роз-

витку людського

капіталу. Тому

Український союз

промисловців і

підприємців (УСПП) та

Об’єднання організацій

роботодавців України

(ООРУ) після обгово-

рення дійшли виснов-

ку, що в такому вигляді

законопроєкт «Про пра-

цю» не може бути вине-

сений на голосування

та потребує суттєвого

доопрацювання на

основі соціального

діалогу з роботодавця-

ми і профспілками. Про

це йдеться у листі голо-

ви ООРУ Анатолія

Кінаха до першого віце-

прем’єр-міністра –

міністра економіки

України Юлії Свири-

денко. У листі

наголошується, що

українське суспільство

заслуговує на

домінування

європейських трудових

цінностей, соціального

миру, згуртованості,

соціальної

відповідальності,

реалізація яких для

України є життєво

необхідною, оскільки

саме захищена

зайнятість на робочих

місцях з гідною опла-

тою та умовами праці

неодмінно буде ваго-

мим аргументом для

прийняття рішення про

повернення в Україну

мільйонів наших гро-

мадян, що стали виму-

шеними мігрантами че-

рез війну. Роботодавці

висловили сподівання

на позитивне сприйнят-

тя наданих ними заува-

жень, пропозицій та

рекомендацій і висло-

вили готовність до

подальшої

конструктивної

співпраці.

Профспілки й експерти

закликають дотримува-

тися положень

ратифікованих

Україною конвенцій

МОП та інших

міжнародних договорів

у сфері праці і

соціального захисту

працівників.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

УКРАЇНСЬКІ СЦЕНАРИСТИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ У ПРОФСПІЛКУ

Про це повідомив один з

ініціаторів створення

організації Андрій Бабік.

«У нас була громадська орга-

нізація, але її потенціалу не-

достатньо. Тому прийняли рі-

шення організувати проф-

спілку. Мета – насамперед за-

хист соціальних прав: це і

майнові права, і авторські, які

часто порушують. Це також

піар сценаристів як спільно-

ти, бо нас часто ігнорують і

вважають, що кожен може на-

писати сценарій», – сказав Ан-

дрій Бабік. Учасники проф-

спілки прагнуть піднести

професійні стандарти сцена-

ристів і подбати про молодь

та її потрапляння в професію.

Також профспілка має намір

порушити ідеологічні питан-

ня, через відсутність яких

з’являються чимало негатив-

них образів українців. Учас-

ники профспілки вже прове-

ли установчу конференцію і

нині перебувають на етапі

подання документів.

ВЛ. ІНФ.

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.01.2023 22:55

06.01.2023 22:54

06.01.2023 18:42

06.01.2023 18:10

06.11.2022 13:44

06.11.2022 13:43

06.11.2022 13:40

21.10.2022 21:56

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання