« на головну 07.06.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1208)
11
Травень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах війни, коли во­рог знищує інфраструк­туру населених пунктів і промисловий потенціал України, значно заго­стрились проблеми в економіці та фінансовій сфері нашої держави. Тож профспілки Дніпро­петровщини разом з га­лузевими організаціями роботодавців намага­ються максимально сприяти їх вирішенню, насамперед щодо стабі­лізації роботи підпри­ємств, дотримання прав та інтересів працівників відповідно до норм ді­ючого законодавства.

Зокрема, наприкінці бе­резня, підтримавши пропо­зиції обласної організації ро­ботодавців агропромислово­го комплексу (голова Віктор Карпенко), обласне об’єднання профспілок та Федерація організацій роботодавців звернулись із листом до ке­рівництва держави щодо стимулювання розвитку біз­несу в Україні, особливо для тих компаній, які вийшли з російського ринку, а також щодо можливості звільнен­ня українських підприємств усіх форм власності від сплати кредитів тим банків­ським установам, які продо­вжують працювати в РФ, та перерахування цих коштів на підтримку Збройних Сил України.

У відповідь на це звернен­ня заступник міністра еконо­міки України Олександр Грибан зазначив, що в умо­вах воєнного стану органи влади запроваджують низку програм з підтримки бізнесу та громадян. Вони, зокрема, стосуються зменшення по­даткового навантаження та спрощення митних, дозвіль­них, закупівельних проце­дур та умов кредитування бізнесу, стимулювання під­приємств щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб із зони бойових дій та ін. Стосовно можливості звіль­нення українських підпри­ємств від сплати кредитів банкам, які продовжують працювати в країні - агресорі, в Україні встановлено нові обмеження щодо забезпечен­ня виконання перед ними кредитних зобов’язань. «…Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами дер­жави Україна у зв’язку з вій­ськовою агресією Російської Федерації», – зазначається у листі - відповіді, – установле­но мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, гро­шових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами), за якими є Російська Федера­ція або особи, пов’язані з дер­жавою-агресором, у тому числі юридичні особи, ство­рені та зареєстровані відпо­відно до законодавства України, кінцевим бенефіці­арним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсо­тків, якої є Російська Феде­рація, громадянин Росій­ської Федерації або юридич­на особа, створена та зареє­стрована відповідно до зако­нодавства Російської Феде­рації». Крім того, «…під­пунктом другим пункту 3 розділу II Закону № 2120-ІХ розділ «Прикінцеві та пере­хідні положення» Цивільно­го кодексу України доповне­но новими пунктами 18 і 19, якими встановлено, що:

– у період дії в Україні во­єнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі простро­чення позичальником вико­нання грошового зобов’язання за договором, відпо­відно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредито­давцем (позикодавцем), по­зичальник звільняється від відповідальності, визначе­ної статтею 625 цього Кодек­су, а також від обов’язку сплати на користь кредито­давця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Устано­вити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, спла­та яких передбачена відпо­відними договорами, нара­ховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за таки­ми договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем);

– у період дії в Україні во­єнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257–259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продо­вжуються на строк його дії».

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

УКРАЇНЦІ ВТРАТИЛИ МАЙЖЕ 5 МЛН РОБОЧИХ МІСЦЬ

З початку повномасштабної російської агресії в Україні втрачено близько 4,8 млн ро­бочих місць. Якщо військові дії припиняться негайно, може на­стати швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць, а у разі подальшої вій­ськової ескалації їх втрати сяг­нуть 7 млн осіб.

Про це йдеться у звіті Міжнародної орга­нізації праці. Констатовано, що українська економіка серйозно постраждала від війни, з початку якої до сусідніх країн виїхали 5,2 млн біженців, з них 2,75 млн осіб працездат­ного віку, 1,2 млн з яких (43,5%) раніше пра­цювали, втратили роботу або звільнились. «У відповідь на ці втрати Уряд України досі докладав значних зусиль для підтримки працездатності національної системи соці­ального захисту, гарантуючи виплату допо­моги, в тому числі внутрішньо переміщеним особам», – зазначили у МОП.

Війна в Україні, йдеться у звіті, може та­кож вплинути на ринок праці у сусідніх краї­нах, головним чином в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Якщо бойові дії триватимуть й надалі, українські біженці будуть змушені довше залишатися за кордо­ном, що чинитиме додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту у цих сусідніх державах і збільшить безробіття у багатьох із них.

 

УКРАЇНСЬКІ АТОМНИКИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ УСЬОГО СВІТУ

Упродовж 4–8 травня у Львові пере­бувала з візитом делегація Європей­ської мережі солідарності з Украї­ною. До її складу ввійшли представ­ники лівих партій та профспілок з Європи, зокрема Великої Британії, Франції, Данії, Іспанії, Швеції, Поль­щі. Учасники делегації прагнули на­лагодити зв’язки з організаціями, які займаються захистом соціальних і громадських прав, та висловити під­тримку Україні в її протистоянні ро­сійським агресорам.

О дну із зустрічей було присвячено спілкуванню з представниками профспілкових організацій та громадських об’єднань, що займаються захистом трудо­вих прав. Доповідач із теми «Про становище працівників українських АЕС та підприємств атомної галузі під час війни», прес - секретар Атомпрофспілки України Павло Олещук розкрив проблеми, з якими стика­ються атомники під час війни: «На жаль, сьогодні із чоти­рьох діючих атомних станцій одна, найбільша в Європі Запорізька АЕС, перебуває під окупацією. Місто-супутник Енергодар також окуповане, заступника міського голови Івана Самойдюка викрадено, стосовно нього відсутня інформація. Чиниться тиск на місцеву владу й активістів, мітинги на підтримку України розга­няють російські військові пострілами з автоматів та гра­натами».

Чорнобильська АЕС та місто - супутник Славутич також перебували під окупацією, але нині визволені та під кон­тролем України. Військові, які охороняли Чорнобильську АЕС, потрапили в полон до загарбників. Вони й досі не повернулись додому.

Окреслив доповідач від Атомпрофспілки й ситуацію у зоні відчуження, пояснивши присутнім, що це територія довкола Чорнобильської АЕС, яка стала забрудненою внаслідок аварії. На цій території працюють фахівці, які проводять моніторинг забруднення, дезактивацію та спеціалізовані роботи із поводження з радіоактивними відходами, забезпечують життєдіяльність зони відчуження, а також будівельники, водії, персонал, який обслуговує їдальні, гуртожитки тощо. «Люди працюють за вахтовим методом, тобто певний період вони перебува­ють у зоні відчуження (4/3 або 15/15). Після відходу окупаційних військ лишились повністю знищені офісні приміщення, наразі там відсутні нормальні умови праці та проживання, що ускладнює виконання нашими працівниками службових обов’язків. Систему опалення зруйновано, вікна розбито, всі двері вибито, а майно част­ково знищено. Зруйновано автопарк та багато іншого. Наразі члени Атомпрофспілки з усієї України збирають гуманітарну допомогу і направляють її у Чорнобиль», – розповів Павло Олещук. І додав: «Дуже турбує нас та об­ставина, що загарбники не розуміють ризиків, до яких мо­жуть призвести їхні дії на АЕС». Окрім цього, було зафіксовано випадки, коли над АЕС пролітали ворожі крилаті ракети, що є дуже небезпечною ситуацією.

Павло Олещук подякував усім учасникам заходу за приїзд до України в цей важкий час. Дуже важливо, що всі цивілізовані країни підтримують нас, коли ворог ще в нашому домі. Всьому цивілізованому світу потрібно сильніше об’єднатися в боротьбі з агресором, що вбиває мирне населення, ґвалтує жінок та дітей, знищує українські міста і села. Якщо послабити тиск на РФ, вона не зупиниться на Україні, а піде далі нищити Європу.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

Павло Олещук

прес-секретар Атомпрофспілки України

«На трьох шахтах ведеться видобуток уранової руди, яку потім збагачують на нашому заводі. Збагачену руду від­правляли для виготовлення паливних касет для АЕС до РФ. Наразі всі торго­вельні й інші стосунки з агресором припинено. Уранодобувна та переробна галузі не працюють, працівники не отримують заробітну пла­ту. На початку травня їм виплатили лише частину за березень».

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.05.2023 12:02

27.05.2023 11:58

27.05.2023 11:45

20.05.2023 11:30

20.05.2023 11:14

20.05.2023 11:13

07.04.2023 23:45

07.04.2023 23:44

06.01.2023 22:55

06.01.2023 22:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання