« на головну 22.01.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1138)
23
Грудень
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ЗБЕРЕЖЕМО ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ!

ЗБЕРЕЖЕМО ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ!

18 листопада відбу­лось розширене засідання науко­во-методичної ради Об’єднання профспілок Львівщини за учас­тю науковців Львівського наці­онального університету ім. І. Франка, профспілки універси­тету (Юліан Бек), представників обласних профспілкових органі­зацій та заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого.

Учасники засідання обговорили питання збереження трудового по­тенціалу і профспілкових організа­цій в умовах адміністративно-тери­торіальної реформи (децентраліза­ції). Сьогодні в Україні існують 1469 територіальних громад, за­мість 10961, що були до реформи. Із 490 районів залишились 136. У зв’язку з цим ФПУ напрацювала ме­тодичні матеріали щодо особливос­тей діяльності профспілкових орга­нізацій всеукраїнських профспілок у територіальних громадах і при реформуванні районів.

Зокрема, у Стратегії діяльності ФПУ на 2021–2026 роки зазначено:

У розділі 2 «Забезпечення якісної освіти, охорони здоров’я, громадських послуг для гідного життя»: Через механізми соціаль­ного діалогу та колективно-дого­вірного регулювання відстоювати інвестиції в людський розвиток та якість життя шляхом збіль­шення державного фінансування в освіту, охорону здоров’я, культу­ру, енергетику, житлово-кому­нальне господарство, соціальне забезпечення; Недопущення за­криття закладів бюджетної сфе­ри, необґрунтованого скорочення працівників, а також здійснення упереджувальних заходів сприян­ня зайнятості у разі загрози масо­вого вивільнення працівників у ході реформ, зокрема адміністра­тивно-територіальної.

У розділі 3 «Відновлення ка­дрового потенціалу відповідно до потреб ринку праці, забезпечення швидкої адаптації до змін»: Участь профспілок у формуванні державної політики розширення попиту на працю, забезпечення повної зайнятості, викорінення неформальної нестійкої та тіньо­вої зайнятості з метою збільшен­ня частки легально оформлених працівників.

У розділі 7 «Ефективний соці­альний діалог та результативні колективні переговори на всіх рівнях»: Завершення створення галузевих тристоронніх соціаль­но-економічних рад та сприяння формуванню органів соціального діалогу на рівні об’єднаних тери­торіальних громад відповідно до змін адміністративно-територі­ального устрою країни.

У розділі 9 «Інституційний розвиток ФПУ, її членських орга­нізацій»: Реформування проф­спілкових структур відповідно до змін адміністративно-територі­ального устрою, структурних змін у галузях. Сприяння впрова­дженню новітніх і гнучких форм діяльності профспілкових органі­зацій, поширення інституту проф­спілкового представника; Поси­лення правового захисту проф­спілкових працівників в умовах реформ в економіці, соціальній та гуманітарних сферах, органах державної та місцевої влади, а та­кож під час приватизації та лікві­дації підприємств; Кадрове зміц­нення профспілкових організа­цій. Упровадження системи безпе­рервного навчання профспілко­вих працівників, активістів, чле­нів профспілок для підвищення рівня їх професійних знань, нави­чок і компетенцій для формуван­ня дієвого кадрового резерву; Створення онлайн платформи на­вчання профактиву, електронної профспілкової бібліотеки та на­вчального фонду, академії проф­спілкового лідерства.

У розділі «Очікувані резуль­тати»: 100% охоплення колектив­ними договорами працівників, де є профспілкова організація. Соці­альний діалог на національному, галузевому та територіальному рівні більш стабільний та резуль­тативний, а в об’єднаних терито­ріальних громадах (ОТГ) вибуду­вано систему трипартизму.

Також під час засідання обгово­рено підсумки навчання проф­спілкових працівників і активіс­тів у 2020/2021 навчальному році та завдання на 2021/2022 навчаль­ний рік.

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ

 

ПРОФСПІЛКА БУДІВЕЛЬНИКІВ РОЗРОБЛЯЄ НОВИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

У рамках оновлення змісту професійної освіти профспілки та роботодавці об’єднують зусил­ля з метою напрацювання єдиних вимог до підготовки кваліфікованих фахівців.

Так, Профспілка праців­ників будівництва і промис­ловості будівельних матеріа­лів України отримала статус заявника та розробника про­фесійного стандарту з профе­сії «Деревообробник буді­вельний». Над розробленням проєкту разом з Профспіл­кою працювали роботодавці, науковці Інституту професій­но-технічної освіти НАПН України, представники на­вчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, центру зайнятості, закладів професійної (професійно-тех­нічної) освіти.

Слід зауважити, що необ­хідність в розробленні про­фесійного стандарту «Дере­вообробник будівельний» зу­мовлена активним розви­тком будівельної галузі та зростаючим попитом робото­давців на інтегровані (укруп­нені) професії. Сьогодні про­фесійна діяльність будівель­ного деревообробника харак­теризується новими функці­ями, якісне виконання яких передбачає використання су­часних високопродуктивних технологій у процесі виго­товлення та монтажу буді­вельних виробів із деревини, під час зведення дерев’яних будівель та споруд. Сучас­ний будівельний ринок по­требує такого фахівця, який здатен оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби в га­лузі, використовуючи при цьому обсяг професійних компетентностей, здобутих під час формального, нефор­мального чи інформального навчання.

Наразі проєкт професій­ного стандарту «Деревообробник будівельний» про­ходить публічне громадське обговорення і відкритий для коментарів усіх зацікавле­них фахівців. Закликаємо до­лучитися до обговорення проєкту.

Для зручності опрацюван­ня, пропозиції до проєкту професійного стандарту «Де­ревообробник будівельний» необхідно надавати у вигляді таблиці. Зауваження та про­позиції прийматимуться до 16 грудня 2021 року включно.

У разі виникнення додат­кових питань щодо змісту документа, який винесено на публічне громадське обгово­рення, просимо звертатись за тел. (+38044) 205-76-73 або на електронну пошту: oblprofbud @ ukr . net (Бондар­чук Галина Дмитрівна).

ПРОФСПІЛКА БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

 


ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ЛІКАРНЯНИХ

Сучасні онлайн сервіси Пенсійного фонду Украї­ни, впровадження електронних трудових кни­жок та перехід на електронні листки непрацездатності обговорювали на засіданні круглого столу у форматі конференції Zoom фахівці го­ловного управління Пенсійного фонду в Запо­різькій області та представники профспілкових організацій області.

«Пенсійний фонд активно впроваджує сучасні технології в обслуговуванні своїх клієнтів», – зазначила начальник ГУ Пенсійного фонду України в області Світлана Жмурко. Вона роз­повіла учасникам про переваги електронного пенсійного посвідчення, можливість замов­лення на веб-порталі ПФУ послуги SMS - інформування, роз’яснила, як отримати довід­ку з QR -кодом. Особливу увагу присутніх зосе­редила на е-сервісі «Автоматичне призначен­ня пенсії», якому передує оцифрування трудо­вих книжок. Також у ході засідання надано роз’яснення щодо «Електронного реєстру листків непрацездатності», кабінетів страху­вальника і роботодавця на веб-порталі ПФУ та відповіді на численні запитання представни­ків профспілкових організацій.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

26.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

24.12.2021 22:44

24.12.2021 22:43

10.12.2021 23:47

10.12.2021 23:39

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання