« на головну 06.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ЯК ЖИВЕТЬСЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЮ У ШВЕЦІЇ

ЯК ЖИВЕТЬСЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЮ У ШВЕЦІЇ

  З 2 по 5 листопада в рам­ках реалізації проєкту «Розвиток державного сектору в Україні» де­легація Профспілки працівників державних уста­нов України перебувала в м. Стокгольм, Швеція.

Протягом цих днів працівни­ки Профспілки державних службовців Швеції (далі – Проф­спілка ST ), спільно з якими реа­лізується даний проєкт, діли­лись досвідом організації проф­спілкової роботи, навчання спілчан та особливостями робо­ти профспілкових представни­ків на робочих місцях.

У перший день делегація зу­стрілась із головою Профспілки ST Брітою Лейон, міжнародним секретарем Профспілки ST Ка­рін Брюнзель та координатором міжнародної роботи ST Магну­сом Рунстеном, які презентува­ли програму навчального візи­ту. Також відбулась зустріч з Майєю Айсе з департаменту ко­мунікацій Union to Union .

Другий день розпочався з ві­зиту делегації Профспілки в На­ціональний центр урядових по­слуг Швеції, де була можливість поспілкуватись із профспілко­вим представником та керівни­цею центру урядових послуг, які поділились досвідом роботи в умовах реформування держав­ного сектору. Також учасники делегації ознайомились з осо­бливостями роботи організацій­ного відділу Профспілки ST , об­говорили її організаційну струк­туру, шляхи взаємодії між орга­нізаційними ланками. Представ­ники правління Профспілки ST розповіли про діяльність вибор­них органів та демократизацію виборчого процесу в ST . Також відбулась презентація діяльнос­ті Профспілки працівників дер­жавних установ України, яку провів голова Профспілки Юрій Піжук. Він представив Програ­му дій «5 років – 5 кроків», при­йняту на VIII з’їзді Профспілки, ознайомив шведських колег з напрямами роботи Профспілки щодо нормативно-правового ре­гулювання, її взаємодії з органа­ми державної влади, місцевого самоврядування, соціальними партнерами, а також щодо соці­ально-економічного захисту спілчан, навчального процесу та роботи з молоддю.

Організацію освітнього про­цесу, цифровізацію навчальних матеріалів та роботу освітнього порталу ST презентувала керів­ник відділу навчання ST Жан­нет де Стефано. Очільник еко­номічного відділу ST Міна Енд­берг розповіла про особливості фінансової роботи ST.

Учасники делегації ознайо­мились з процесом опрацюван­ня навчальних потреб спілчан через опитування та розробкою навчального контенту, специфі­кою змішаного навчання (поєд­нання онлайн та офлайн на­вчання), комунікацією з учасни­ками освітніх заходів. Також було сформовано низку прак­тичних рекомендацій щодо адаптації освітніх програм із за­питами відповідних цільових груп.

Завершальний день навчаль­ного візиту був присвячений дискусіям щодо організації ро­боти профспілкових представ­ників, їхній участі в переговор­ному процесі та захисті трудо­вих прав спілчан. Під час цієї сесії з учасниками делегації працював омбудсмен ST Міка­ель Андерсон. Він поділився до­свідом роботи під час колектив­них переговорів, особливостями комунікації як з роботодавця­ми, так і членами профспілки.

На завершення учасники де­легації відвідали Центр Улофа Пальме. Керівник департамен­ту комунікацій Центру Анна Вікман та програмний мене­джер Інга Неслюнд презентува­ли діяльність організації з роз­витку та підтримки демократії.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

 

ПРИКОРДОННИКИ ВПИСАЛИСЬ ЗА ПРОФСПІЛКИ

О б’єднана профспілко­ва організація Дер­жавної прикордон­ної служби України звернулась до Голо­ви Федерації профспілок України Григорія Осового з листом, у якому висловила свою стурбованість ситуаці­єю, що складається в нашій країні щодо трудового законо­давства, знищення прав проф­спілок із соціального захисту працівників та прав людини праці в Україні на свій захист.

«Також висловлюємо свою позицію щодо антиконституцій­ної, антинародної, антисоціаль­ної і антиправової політики го­лови Комітету Верховної ради України з питань соціальної по­літики та захисту прав ветера­нів Галини Третьякової і тих на­родних депутатів, які її підтри­мують своїми законопроєктами, що знищують права народу України на працю, освіту, охоро­ну здоров’я, відпустки тощо, – зазначається в листі. – Негатив­но сприймаємо і висловлюємо своє «ні» законопроєкту № 6171-2 «Про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих ак­тів України щодо діяль­ності Фонду со­ціального страхування України та оптимізації його видат­ків», в якому пропонується знищити За­кон України «Про від­пустки». Цей закон жодного відношення до діяль­ності Фонду соціального страху­вання не має, а є спробою будь- яким шляхом знищити права працівників, профспілок на со­ціальний захист працюючої лю­дини, її права на працю, відпо­чинок, освіту та права жінок на­роджувати і виховувати дітей, гідних громадян України.

Пропонуємо звернутися до Го­лови Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо притяг­нення до відповідальності за ан­тиконституційну, антинародну, антисоціальну і антипра­вову політику голо­ви Комітету Верхо­вної Ради України з питань соціаль­ної політики та за­хисту прав ве­теранів Га­лини Тре­тьякової і тих на­родних депутатів, які її підтримують своїми законопро­єктами та знищу­ють права працю­ючої людини в Україні».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

КИЇВСЬКА МІСЬКПРОФРАДА ОТРИМАЛА СВІДОЦТВО ПРО РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

Київська міськпрофрада отрима­ла Свідоцтво про визнання репре­зентативності.

Відповідно до Порядку оцінки від­повідності критеріям репрезента­тивності та підтвердження репре­зентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій робото­давців здійснено підтвердження репрезентативності Об’єднання профспілок, організацій профспі­лок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» на територіаль­ному рівні для участі в колектив­них переговорах з укладення те­риторіальних угод та для делегу­вання представників до відповід­них органів соціального діалогу.

КИЇВСЬКА МІСЬКПРОФРАДА

19.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання