« на головну 13.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

АВІАБУДІВНИКИ ЗАНЕПОКОЄНІ ТЕРМІНОВОЮ ЗМІНОЮ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ДП «АНТОНОВ»

АВІАБУДІВНИКИ ЗАНЕПОКОЄНІ ТЕРМІНОВОЮ ЗМІНОЮ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ДП «АНТОНОВ»

П резидент Асоціації «Укравіапром» Ві­ктор Попов, голова Об’єднання організа­цій роботодавців авіа­ційної промисловості України Віктор Салюта та голова Проф­спілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич звернулися до Президента України Воло­димира Зеленського із занепо­коєнням щодо ситуації, що склалася навколо ДП «Анто­нов», внесення змін до Статуту підприємства тощо.

«4 листопада 2020 року відбу­лася чергова зміна керівництва на підприємстві. Крім того, дер­жавним концерном «Укробо­ронпром» нині вживаються тер­мінові заходи щодо зміни фор­ми управління та створення на­глядової ради цього підприєм­ства», – йдеться в листі учасни­ків соціального діалогу галузі.

У листі акцентується увага на тому, що таке рішення керів­ництво концерну ухвалило по­при багаторічну бездіяльність у цьому питанні, адже ДП «Анто­нов» перебуває у сфері управ­ління концерну з 2015 року, і лише сьогодні поспіхом вирі­шило змінити форму управлін­ня й утворити наглядову раду ДП «Антонов».

«Потрібно невідкладно скасу­вати рішення концерну щодо створення наглядової ради ДП «Антонов» як таке, що не має за­конних підстав, та вжити захо­дів щодо передання ДП «Анто­нов» та інших підприємств авіа­будування із сфери управління концерну до сфери управління Мінстратегпрому», – зазнача­ється в листі.

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

 

У РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ – БЕЗ КОНКУРСУ ТА З ОПЛАТОЮ ПРАКТИКИ

П рофспілкою праців­ників освіти і науки України надано про­позиції до законо­проєкту «Про профе­сійну (професійно-технічну) освіту» № 4207 від 12 жовтня 2020 року.

У пропозиціях передбачено підтримку педагогічних праців­ників закладів професійно-тех­нічної освіти, учнів цих закла­дів, неприпустимість запрова­дження конкурсного відбору на здобуття робітничих професій, безоплатне здобуття кваліфіка­ції робітника, повну виплату за­робітної плати учням за час ви­робничої практики, унормуван­ня питань оплати праці, робочо­го часу, пенсійного забезпечен­ня, тривалості відпусток пра­цівникам тощо.

ЦК Профспілки розраховує на врахування пропозицій при опрацюванні проєкту закону «Про професійну (професійно- технічну) освіту», що забезпе­чить дотримання вимог Консти­туції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», міжна­родних актів щодо доступності і безоплатності професійно-тех­нічної освіти в державних і ко­мунальних навчальних закла­дах, її розвиток, а також не до­пустить звуження трудових, со­ціально-економічних прав та ін­тересів працівників й учнів цих закладів.

У Верховній Раді України за­реєстровано альтернативний за­конопроєкт «Про професійну освіту» від 26 жовтня 2020 року, реєстр. № 4207-1, оцінку якому надали учасники IX пленуму ЦК Профспілки 3 листопада, на­голосивши на неприпустимості знищення такої ланки освіти, як фахові коледжі.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КЗРК ТЯГНЕ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ ДО СУДУ

6 листопада відбулося судове засідання у Жовтневому районно­му суді м. Кривий Ріг за цивільним позовом адміністрації Криворізького залізорудного комбінату до працівників підприємства, які брали участь в акціях протесту.

Нагадаємо, що 3 вересня гір­ники шахти «Жовтнева» КЗРК на знак протесту залишилися в підземних умовах праці, пізні­ше до них приєдналися праців­ники інших шахт підприємства. Колеги робітників, які залиши­лися у шахтах, підтримували їх вимоги на мітингах протесту.

Профспілка металургів і гір­ників під час акції протесту на­магалася вирішити питання шахтарів КЗРК шляхом пере­мовин між адміністрацією ком­бінату та працівниками. 29 ве­ресня у Криворізькій міській раді ПМГУ працювала Робоча група на чолі з головою Проф­спілки металургів і гірників України Олександром Рябком. Робоча група ПМГУ опрацюва­ла останній варіант Меморан­думу про порозуміння та вико­нання зустрічних вимог між ад­міністрацією та працівниками ПАТ «Кривбасзалізрудком», спрямованих на усунення при­чин та наслідків у зв’язку із за­лишенням у підземних умовах праці шахтарів після закінчен­ня робочої зміни.

Цей документ став основою Угоди про примирення між ад­міністрацією та працівниками ПАТ «Кривбасзалізрудком», яку 15 жовтня направили на підпи­сання сторонам та учасникам акції протесту. Після цієї події всі шахтарі піднялися на по­верхню. В угоді, окрім підви­щення зарплати гірникам, було зафіксовано домовленість не здійснювати будь-яке переслі­дування та притягнення до від­повідальності працівників, що брали участь в акції протесту.

Але керівництво КЗРК, яке подало заяву до суду на 10 пра­цівників у той час, коли акція ще тривала, після узгодження умов двосторонньої угоди свій позов не відкликало. «Адміні­страція комбінату на свій роз­суд визначила події, які відбу­валися на шахтах КЗРК з 3 ве­ресня до 15 жовтня, як страйк. Проте жодних юридичних під­став стверджувати, що акція протесту гірників була страй­ком, немає», – запевнив юрис­консульт первинної організації ПМГУ ПАТ «Кривбасзалізруд­ком» Юрій Тканов.

ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ

20.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання