« на головну 20.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

НАВЧАННЯ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОФСПІЛОК

НАВЧАННЯ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОФСПІЛОК

Д нями на базі ППО пра­цівників Львівського національного універ­ситету ім. Івана Фран­ка пройшов молодіж­ний регіональний тренінг «Ак­тивна молодь – сильна профспіл­ка». Це вже другий подібний за­хід для молоді у рамках співпра­ці між ФПУ та проєктом МОП «Ін­клюзивний ринок праці для ство­рення робочих місць в Україні».

З вітальним словом до при­сутніх звернулися заступник Го­лови ФПУ Євген Драп'ятий, про­ректор ЛНУ Володимир Качмар, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько, за­ступник голови Молодіжної ради ОПЛ Олег Сірків.

У ході тренінгу відбулися жваві дискусії щодо стратегіч­них пріоритетів діяльності та модернізації профспілок, моло­діжної політики ФПУ на сучас­ному етапі, застосування на практиці міжнародних механіз­мів захисту прав профспілок. Особливості діяльності проф­спілок на регіональному рівні презентував Роман Дацько.

Працюючи в групах, учасни­ки склали план реанімації профспілкової організації у за­даній ситуації.

Довідково.

Проєкт МОП «Інклюзивний ринок праці для створення ро­бочих місць в Україні», що фі­нансується урядом Данії, спрямований на комплексне вирішення проблем зайнятос­ті та ринку праці на націо­нальному та регіональному рівнях, зокрема вдосконален­ня механізмів управління ринком праці, розвиток про­фесійних навиків учасників ринку праці, зміцнення соці­ального діалогу.

У рамках співпраці між ФПУ та проєктом у 2020 році запла­новано проведення восьми на­вчальних тренінгів з трьох на­прямів: робота з молоддю, ін­формаційно - комунікаційна ро­бота й правова робота.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СУЧАСНИХ ЛІДЕРІВ


Д ля сучасної профспілки молоді активісти –це можливість підтрима­ти новітні ініціативи, нестандартні рішення багатьох питань, яскраві ідеї. Од­нак, усе не повинно закінчувати­ся на рівні ідей, вдалі пропозиції мають обов’язково реалізовувати­ся. Однією з таких ініціатив є мо­лодіжний проєкт «Академія су­часних профспілкових лідерів», започаткований Київською облас­ною профспілкою працівників аг­ропромислового комплексу.

У мальовничому Кам’янці-Подільському відбулось виїзне навчання для учасників проєк­ту. На найвищому рівні було проведено навчання з таких тем:

ü як побудувати ефективну профспілкову організацію від «А» до «Я»;

ü позиціонування профспіл­ки у соціальних медіа;

ü комунікація зі ЗМІ при проведенні публічних заходів;

ü іміджеві заходи в профспілці;

ü юридичні аспекти проф­спілкової діяльності;

ü медіаграмотність в умовах пандемії.

Упевненими кроками проєкт прямує до своєї основної мети, щоразу учасники отримують практичні домашні завдання для подальшого їх використан­ня в органайзинговій роботі.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АПК

 

ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ ДОПОМАГАЄ ШАХТАРЯМ КЗРК

У Криворізькій міськраді профспілки металургів і гірни ­ків працювала Робоча група на чолі з головою ПМГУ Олек­сандром Рябком.

Група розглядала шляхи як­найшвидшого розв’язання спірних питань, порушених у вимогах працівників шахт Кри­ворізького залізорудного ком­бінату, які 3 тижні протесту­ють під землею.

Зокрема, опрацьовано остан­ній варіант Меморандуму про порозуміння та виконання зу­стрічних вимог між адміні­страцією та працівниками ПАТ «Кривбасзалізрудком», спрямованих на усунення при­чин та наслідків недоліків, що збурили протести шахтарів.

Цей варіант документа значно відрізняється від початкового, запропонованого адміністра­цією комбінату. Слід сказати, що адміністрація вже бере на себе зобов’язання щодо підви­щення заробітної плати пра­цівникам, вимушеного про­стою і погоджується розгляда­ти спірні питання шляхом кон­сультацій і переговорів.

 

У ФОНДУ СОЦСТРАХУ НОВИЙ ДИРЕКТОР

Н а позачерговому за­сіданні правління Фонду соціального страхування Украї­ни, після тривалої дискусії, прийнято рішення призна­чити директором Виконав­чої дирекції Фонду Тетяну Михайленко, заступника­ми – Світлану Лапчик та Владиславу Хижняк.

Щодо ситуації з вико­нанням бюджету цього року, правління було поін­формовано, що недовико­нання доходної частини бюджету в частині страхо­вих внесків страхувальни­ків та застрахованих осіб зумовлено погіршенням економічної ситуації в кра­їні через карантинні захо­ди, зокрема зменшення надходження коштів від сплати ЄСВ у розмірі 1215,4 млн грн (або 4,5% від за­твердженого показника на рік). Станом на 01.10.2020 надійшли кошти в розмірі 20437,2 млн грн, що складає 69,4% від запланованого показника, прогнозне ви­конання за рік становить 27857,6 млн грн, або 94,5%.

Разом з тим, наразі фі­нансування заяв - розрахун­ків щодо всіх видів матері­ального забезпечення здій­снюється Виконавчою ди­рекцією Фонду в оператив­ному режимі, відповідно заборгованість з виплати матеріального забезпечен­ня застрахованим особам на сьогодні відсутня. При цьому існують ризики утворення дефіциту бю­джету Фонду в розмірі 603,4 млн грн та появи заборго­ваності із виплати матері­ального забезпечення за­страхованим особам через невиконання його доход­ної частини у 2020 році та збільшення видатків на матеріальне забезпечення за рахунок зростання рівня захворюваності.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

БУДІВЕЛЬНИКИ СОЛІДАРИЗУВАЛИСЯ З ШАХТАРЯМИ І ПРИЙНЯЛИ РЕЗОЛЮЦІЮ

Д нями у м. Києві від­бувся VIІІ з’їзд Профспілки праців­ників будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України, який прийняв Програму ді­яльності Профспілки на 2021–2025 роки, ухвалив Резо­люцію солідарності з шах­тарськими протестами на ПАТ «Криворізький залізо­рудний комбінат», вніс зміни до Статуту Профспілки й об­рав її керівництво на наступ­ний період.

Делегатів з’їзду привітали партнери міжнародних профе­сійних об’єднань та організацій, керівники членських організа­цій ФПУ, а також Голова Верхо­вної Ради України Дмитро Ра­зумков, перший заступник міні­стра Міністерства розвитку гро­мад та територій України Ва­силь Лозинський, президент Бу­дівельної палати України Петро Шилюк, голова Національної служби посередництва і прими­рення Олександр Окіс, коорди­натор Міжнародної організації праці в Україні Сергій Савчук та ін.

У своїй доповіді щодо роботи Центрального комітету Проф­спілки будівельників у період з 2016 по 2020 роки голова Проф­спілки Василь Андреєв окрес­лив нагальні проблеми, викли­ки і завдання, а також наголо­сив, що Профспілка послідовно захищає інтереси понад 675 тис. працівників галузі, використо­вуючи такі інструменти, як га­лузева угода з Міністерством та колективні договори на підпри­ємствах з метою забезпечення охорони праці працівників та її належної оплати.

З’їзд ухвалив Програму діяль­ності Профспілки працівників будівництва і промисловості бу­дівельних матеріалів України на 2021–2025 роки. У ній зазначе­но, що Профспілка буде й надалі послідовно захищати права лю­дини та трудові права. Осно­вним у її діяльності є поліпшен­ня умов праці та життя праців­ників - будівельників, зміцнення профспілок та забезпечення ста­лого розвитку галузі.

У Резолюції солідарності з шахтарськими протестами на ПАТ «Криворізький залізоруд­ний комбінат» наголошується, що делегати VIIІ з’їзду Проф­спілки будівельників солідарні з працівниками комбінату: «Ми підтримуємо своїх братів і сес­тер – робітників підземних про­фесій, рівень оплати праці яких далекий і від соціальної спра­ведливості, і від достатності для гідного життя. Профспілки з цим не можуть змиритись, і ми не поступимося правами працівників, гарантованими міжнародними актами, ратифі­кованими Україною!».

З’їзд шляхом відкритого го­лосування одноголосно обрав головою Профспілки на наступ­ний термін Василя Андреєва.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Виступаючи перед делегатами з’їзду, Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив:

«Потрібно працювати по- новому, вважаю, що програмні документи, прийняті сьогодні, мо­жуть стати базовими для наступ­ного, VIІІ, з’їзду ФПУ. Наша солідарна праця запобігла карко­ломному наступу на профспілки і права трудящих, що останнім ча­сом чиниться владою. Нам вдало­ся привернути велику увагу міжнародних партнерів до про­блем українських трудящих і профспілок. Однак, поки що ми лише призупинили наступ на профспілки, але ще не перемогли. Влада буде й надалі намагатись провести реформування трудово­го законодавства, змінити закони про профспілки, колективні дого­вори й угоди, про соціальний діалог тощо. І всі ці зміни, на жаль, не спрямовані на підвищення життєвого рівня працівників».

 


ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ – ЗА РЕФОРМУ ЗАРПЛАТ І ПОДАТКІВ

Г ідна заробітна плата, обґрунтовані тарифи і ціни, пенсійна

11.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання