« на головну 30.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

40 РОКІВ ПОЛЬСЬКІЙ «СОЛІДАРНОСТІ»

40 РОКІВ ПОЛЬСЬКІЙ «СОЛІДАРНОСТІ»

З нагоди 40-річчя утво­рення польського профспілкового руху «Солідарність» біля Будинку профспілок Польським Інститутом у Ки­єві спільно з Національним музеєм Революції гідності за підтримки Федерації проф­спілок України відкрито ви­ставку, присвячену одній з величних постатей заро­дження національних проф­спілок Польщі «Анні Вален­тинович – героїні двох наро­дів», яку ще називають Матір’ю Солідарності.

Участь у відкритті виставки взяли Надзвичайний і Повно­важний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ци­хоцькі, заступник Голови Феде­рації професійних спілок Укра­їни Євген Драп’ятий, директор Польського Інституту у Києві Роберт Чижевський, генераль­ний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

Подія присвячена народже­ній в Україні легенді польської опозиції комуністичних часів, співзасновниці профспілкового руху «Солідарність», що об’єднала на даному заході ке­рівників та активістів громад­ських організацій, представни­ків духовенства України та де­легації з Польщі.

Напередодні виставки у му­зеї Революції гідності було про­демонстровано фільм про події 40-річної давнини, діяльність профспілки «Солідарність» і життєвий шлях її співзасновни­ці Анни Валентинович.

У своєму виступі Євген Драп’ятий подякував Поль­ському Інституту і музею Рево­люції гідності за організацію виставки, що об’єднує наші на­роди у боротьбі за гідність лю­дей праці й незалежність на­ших країн. Він, зокрема, зазна­чив, що подія, яка відбулася з нагоди 40-річчя профспілки «Солідарність» у Будинку профспілок, є не випадковістю, а закономірністю, адже Анна Валетинович – це взірець бо­ротьби за права працівників, за створення профспілок, за гід­ність людей праці. Саме на майдані Незалежності відбула­ся Революція гідності, в Будин­ку профспілок, який є симво­лом боротьби за європейський вибір українського народу, справедливість і гідність лю­дей. Профспілковий лідер по­інформував учасників, що 6 жовтня цього року виповню­ється 30 років від дня утворен­ня Федерації профспілок Укра­їни, яка 1990 року об’єднала профспілки і територіальні ор­ганізації в національний проф­центр, який послідовно захи­щає права працівників через укладені колективні угоди та договори, проведення колек­тивних протестних дій. «Солі­дарність» започаткувала про­цеси політичних змін тогочас­ної Східної Європи, стала ката­лізатором розпаду Радянсько­го Союзу і заклала основи для створення незалежних, демо­кратичних, національних дер­жав на пострадянському просторі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ ПІД НАПРУГОЮ

8 вересня Міністерство фінансів України у рамках соціального ді­алогу та з метою обго­ворення проєкту Дер­жавного бюджету України на 2021 рік і можливостей враху­вання у ньому пропозицій сто­рони профспілок провело зу­стріч з представниками Проф­спілки працівників вугільної промисловості України.

У ході зустрічі стало відомо, що всупереч наданим Міненер­го розрахункам, якими визна­чено обсяги необхідних, з огля­ду на існуючу ситуацію у ву­гільній галузі, витрат на 2021 рік загальним обсягом 13072615,1 тис. грн, Міністер­ством фінансів встановлено граничний обсяг тільки 4497451,2 тис. грн.

Пропозиції Профспілки працівників вугільної промис­ловості України представни­ками Міністерства фінансів не було взято до уваги, у зв’язку з чим голова Профспілки Віктор Турманов направив те­леграму Прем’єр-міністру України. У ній зазначається: «Визначені Міністерством фі­нансів недостатні видатки до проєкту Закону «Про Держав­ний бюджет на 2021 рік» при­зведуть до ще більшого згор­тання виробництва, ведення робіт у небезпечних умовах аж до некерованого закриття (за­топлення) вугільних шахт із подальшою ліквідацією галузі в цілому».

З огляду на це, голова Проф­спілки висловив прохання до Прем’єр-міністра терміново провести зустріч під його голо­вуванням за участю представ­ників Міністерства енергети­ки, Міністерства фінансів та галузевих профспілок з метою визначення необхідного обсягу бюджетного фінансування ву­гільної галузі на 2021 рік, що забезпечить діяльність її під­приємств.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

ПРАЦІВНИКИ, ЗНАЙТЕ СВОЇ ПРАВА!

П рофспілка працівни­ків будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України й надалі проводить масову кампанію на підтримку працівників в умовах карантину, за збере­ження їх заробітної плати та гідні умови праці.

«Криза, що виникла під час пандемії COVID-19, продемон­струвала, наскільки незахище­ними є українські працівники. Існує нагальна потреба створити гарантовану систему захисту за­робітної плати у країні, а також забезпечити впровадження всіх відповідних стандартів MOП із захисту заробітної плати», – за­значив голова Профспілки пра­цівників будівництва і промис­ловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв.

Порушенням у сфері захисту заробітної плати в секторах бу­дівництва та виробництва буді­вельних матеріалів під час кри­зи, пов’язаної з поширенням ін­фекції COVID-19, є примусова неоплачувана відпустка!

Працівники, знайте свої пра­ва! Жодних примусових неопла­чуваних відпусток! Це гарантія, що надається за потреби i клопо­танням самого працівника!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

22.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання