« на головну 28.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПРОФСПІЛКА НЕ ДОПУСТИЛА НЕОБҐРУНТОВАНИХ ЗВІЛЬНЕНЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

ПРОФСПІЛКА НЕ ДОПУСТИЛА НЕОБҐРУНТОВАНИХ ЗВІЛЬНЕНЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

С кладні й відповідаль­ні завдання дово­диться вирішувати Закарпатській облас­ній профспілковій організації працівників дер­жавних установ. Адже від­стоюючи права та інтереси спілчан, потрібно шляхом ді­євого соціального діалогу за­безпечувати представництво їх інтересів у взаємовідноси­нах з органами державної влади й роботодавцями.

Звітуючи про проведену робо­ту на обласній профспілковій звітно - виборній конференції, го­лова обласної профспілкової ор­ганізації Діана Гондорчин все­бічно й аргументовано проаналі­зувала основні напрями діяль­ності, зосередивши увагу на прі­оритетних питаннях соціально-економічного захисту спілчан.

У 2019 році було підписано Меморандум про співпрацю між Профспілкою працівників державних установ, Закарпат­ською обласною державною ад­міністрацією та обласною ра­дою. В процесі реалізації цього тристороннього документа вда­лося вирішити цілу низку пи­тань із забезпечення захисту трудових прав працюючих під час проведення реорганізації органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, утворення в області об’єднаних територіальних громад, зокре­ма щодо вивільнення працюю­чих, запобігання необґрунтова­ним звільненням тощо. Ці пи­тання гостро порушувалися в рамках Днів обкому профспіл­ки, проведених у більшості ра­йонів області за участю керів­ників місцевих органів влади та профспілкового активу галузі.

Серед ефективних форм робо­ти – проведення конкурсів на кращий колективний договір та кращу первинну профспілкову організацію, постійний контроль за виконанням колдогово­рів, які укладено практично в усіх колективах, створення на­лежних та безпечних умов пра­ці, особливо під час пандемії ко­ронавірусу та здійснення каран­тинних заходів, посилення мо­тивації профспілкового член­ства, інформаційної діяльності.

Позитивним здобутком Діа­на Гондорчин назвала роботу з оздоровлення дітей у галузево­му оздоровчому закладі «Вог­ник», який у звітному періоді неодноразово відзначався Феде­рацією профспілок України у номінації «Кращий заклад оздо­ровлення і відпочинку дітей». Протягом останніх років Закар­паття є місцем проведення все­українських спартакіад держав­них службовців, в організації яких активну участь бере проф­спілка працівників державних установ.

У виступах профспілкового лі­дера галузі, делегатів звітно - ви­борної конференції відчувалась налаштованість на цілеспрямо­вану подальшу роботу щодо від­стоювання прав та інтересів спіл­чан, зокрема оплати праці, ви­плати соціальних гарантій пра­цюючим, передбачених Законом України «Про державну службу», недопущення зменшення проф­спілкового членства, піднесення іміджу галузі в суспільному жит­ті. Оптимізм вселяє те, що в ході звітів і виборів до керівництва профспілковими організаціями прийшли чимало молодих профактивістів.

На конференції виступили начальник управління органі­заційної роботи та забезпечен­ня діяльності керівництва За­карпатської обласної державної адміністрації Юрій Ковач та го­лова облпрофради Володимир Фленько.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

НЕ ЗАЛИШИМОСЯ ОСТОРОНЬ!

А ктуальні питання підготовки до міс­ц е в и х в и б о ­рів–2020 та участі в них профспілок Дні­пропетровщини було об­говорено 2 вересня на засіданні робочої групи облпрофоб’єднання з ко­ординації цієї роботи.

На думку голови облпрофцентру, керівника робочої групи Віталія Дубіля, профспілки не повинні за­лишатись осторонь перед­виборчої кампанії. Необ­хідно підтримати в бороть­бі за депутатські мандати найдостойніших профспіл­кових активістів з метою посилення захисту соціаль­но - економічних та трудо­вих прав людей на всіх рів­нях влади, а також проти­дії наступу на профспілки.

Про особливості ниніш­ньої виборчої кампанії роз­повіли головний юрискон­сульт облпрофоб’єднання Оксана Іосипова, завідувач прес - центру Віктор Коври­га, а також запрошений на засідання представник Спілки виборців м. Дніпро Єгор Худий.

Про конкретну передви­борчу роботу в своїх профорганізаціях та про­блемні питання поінфор­мували голови обкомів профспілок: освітян – Сергій Козорог, держ­службовців – Зінаїда Бе­дринець, медиків – Ольга Валевська, комунальни­ків – Анастасія Демідова. Вони, зокрема, звернули увагу на необхідність, у зв’язку із значними змі­нами у виборному законо­давстві, посилити роз’яснювальну роботу серед виборців як щодо особливостей самого про­цесу голосування, так і визначення обраних кан­дидатів і політичних сил.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

14.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання