« на головну 28.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

МАЙДАН У БІЛИХ ХАЛАТАХ

МАЙДАН У БІЛИХ ХАЛАТАХ

31 серпня трудо­вий колектив ДЗ «Спеціалі­зована меди­ко-санітарна частина № 3 МОЗ України» провів акцію протесту під стінами Вараської міської ради.

Це вже друга акція, попере­дня відбулась у червні п.р. Тоді міська влада знайшла кошти й ліквідувала зарплатну заборго­ваність у 4,5 млн грн. Проте про­тягом наступних 2 місяців май­же 500 працівникам медсанчас­тини знову не виплачувалася за­робітна плата, що породжує в колективі гнітюче почуття не­певності у завтрашньому дні, спонукає лікарів звільнятися з роботи в нинішній непростий час, особливо в умовах пандемії.

Спочатку зустріч із колекти­вом СМСЧ № 3 проходила в ак­товій залі Палацу культури м. Вараша. На ній був присут­ній і заступник голови Атомп­рофспілки Павло Прудніков. У своєму виступі він наголосив, що в сьогоднішній складній си­туації доволі важко знайти ви­нуватців, а зрештою, стражда­ють ті, хто щодня виходить на роботу й не тільки стикається з коронавірусом, а й має допома­гати містянам у наданні невід­кладних медичних послуг.

Атомпрофспілка раніше над­силала листи главам Рівнен­ської обласної ради Олександру Данильчуку, Рівненської облдержадміністрації Віталію Ковалю, Вараської міської ради Сергію Анощенку, а також Прем’єр - міністру України Де­нису Шмигалю, міністру охоро­ни здоров’я Максиму Степано­ву з вимогою негайно вирішити питання повноцінного фінансу­вання ДЗ «Спеціалізована ме­дико - санітарна частина № 3».

Після завершення акції про­тесту колектив СМСЧ № 3 озву­чив свої вимоги: терміново по­гасити заборгованість із заро­бітної плати у сумі 5122600 грн, забезпечити виплати згідно за­конодавства і колективного до­говору. В разі невиконання цих умов колектив вступить у тру­довий спір та уповноважить профком представляти інтере­си спілчан. Трудовий колектив залишає за собою право тимча­сово припинити надання ме­дичних послуг (окрім ургент­них і екстрених) мешканцям міста-супутника Рівненської АЕС і довколишніх поселень.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ,

ГАЗЕТА «АТОМНИК УКРАЇНИ»

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

П ро особливості ор­ганізації навчання під час карантину та ініціативи Мі­ністерства освіти і науки України щодо нового навчального року йшлося на пресконференції за учас­тю т.в.о. міністра освіти і на­уки Сергія Шкарлета.

«Дуже важливо, щоб здобу­вачі освіти навчались у безпеч­них умовах. Організація мате­ріально - технічного та фінансо­вого забезпечення закладів освіти – це повноваження міс­цевих органів влади та засно­вників. Тому місцева влада по­винна забезпечити заклади освіти всім необхідним, а саме засобами дезінфекції, мийни­ми засобами та захисними мас­ками», – наголосив Сергій Шкарлет.

Т.в.о. міністра зазначив, що станом на 1 серпня існує 8,5 млрд грн залишків освітньої субвенції. Міністерство ін­структивним листом передба­чило можливість їх викорис­тання для організації безпеч­них умов навчання та надання певних надбавок викладачам, яким буде збільшено обсяг ро­боти у зв’язку з підготовкою до дистанційного навчання.

До того ж, міністерство ре­комендувало засновникам за­кладів освіти забезпечити без­перебійне водо - , електро - , газо - та теплопостачання шкіл, під­везення у сільській місцевості учнів та педагогів до шкіл і в зворотному напрямку до місця проживання, а також створити умови для організації харчу­вання учнів, належного питно­го режиму тощо.

Натомість директори шкіл мають створити умови для со­ціального дистанціювання та уникнення скупчень, а також обладнати місця для обробки рук антисептиком та збору ви­користаних масок і рукавичок.

Також МОН підготувало ал­горитми дій директора у разі виявлення в учня або персона­лу ознак гострої респіраторної хвороби.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКА ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ ЗА ПЕНСІЇ

П рофспілка працівни­ків вугільної про­мисловості України має намір продо­вжити відстоювати повернення права на пенсію за віком на пільгових умовах підземним працівникам, що було безпідставно скасовано у 2016 році шляхом реформу­вання Списків № 1 та № 2.

У зв’язку з цим голова Проф­спілки Віктор Турманов напра­вив звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шми­галя.

У зверненні зазначається, що сьогодні на вугледобувних під­приємствах як державного, так і приватного сектору економіки системно зростає дефіцит ка­дрів, що працюють на видобут­ку вугілля в підземних умовах. Це нерідко призводить до ство­рення критичної ситуації із за­безпечення сталої та безпечної роботи вугледобувних підпри­ємств.

Однією з основних причин відтоку працюючих стало без­підставне скасування права на пенсію за віком на пільгових умовах зайнятих на підземних роботах не повний робочий день, а сумарно 50 і більше від­сотків робочого часу на рік (в об­ліковому періоді). Право на таку пенсію мало не тільки дуже високу мотиваційну важ­ливість, а й враховувало наяв­ність особливо шкідливих умов праці на підземних роботах, як за кількістю шкідливих та не­безпечних факторів, так і нако­пиченими дозами (концентраці­єю) впливу на стан здоров’я.

З метою пом’якшення соціаль­ної напруги в шахтарських регі­онах у період реформування га­лузі та неминучого скорочення робочих місць голова Профспіл­ки звернувся до Прем’єр-міністра з проханням особистого втручання у вирішення цієї важ­ливої соціальної проблеми та на­дання відповідного доручення Міністерству соціальної політи­ки України для ретельного його опрацювання спільно з усіма за­цікавленими сторонами.

ПРЕС-СЛУЖБА УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКИ

14.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання