« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Не виживати, а нормально жити

Не виживати, а нормально жити

До цього нині прагнуть усі жителі Рівненської області. І це просте праг­нення візуалізовано у Територіальній тристоронній соціально-еконо­мічній угоді між Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’єднанням роботодавців та Федерацією профспі­лок Рівненської області на 2018–2020 роки. Виконання зобов’язань за цим важливим документом і є реальним поліпшенням життя в усіх його аспектах: від збільшення доходів держави і наших власних до бу­дівництва в області нових підприємств, доріг, шкіл і спортивних май­данчиків. План дій у кожного підписанта угоди свій, а мета одна: через об’єднання партнерських зусиль і виконання взятих зобов’язань домог­тися реальних зрушень на краще для працюючого люду Рівненщини.

Д нями відбулось за­сідання Територі­альної тристорон­ньої соціально- економічної ради, на якому було підбито підсумки виконання угоди за 9 місяців п.р. У засіданні взяли участь пред­ставники всіх сторін: відпові­дальні працівники департамен­тів ОДА, облради, члени президії ФПО, роботодавці.

Владу представляв директор департаменту соціального захис­ту населення РДА Олексій Ша­мак, який зазначив, що з 308 пунк­тів угоди органів виконавчої вла­ди безпосередньо стосуються 84, або 27,3%. Зобов’язання за уго­дою, в основному, виконуються.

Голова Об’єднання роботодав­ців Володимир Боярчук також відзначив позитивну динаміку у виконанні взятих зобов’язань, за­уваживши, що за 9 місяців вироб­ництво промислової продукції зросло на 9,4%, а заробітна плата – на 2,4%, на 12,5% збільшилась купівельна спроможність насе­лення області.

Інформація ж, з якою виступив голова Федерації профспілок об­ласті Микола Шершун, була більш критичною. Бо і лідерів членських організацій, які висту­пали на засіданні, і профактивіс­тів хвилюють поширення безро­біття, повільні темпи забезпечен­ня гідної праці, відтік кваліфіко­ваних кадрів за кордон, міграцій­ні настрої молоді, неповернення боргів із зарплати працівникам «Авторемзаводу» та «Рівнеазоту», зменшення обсягів дитячого оздо­ровлення, затримки виплат Фон­дом соцстраху нарахувань за лі­карняними і допомоги породіл­лям, неврахування пропозицій профспілок у проекті Трудового кодексу тощо. Микола Шершун, зокрема, зазначив: «Якщо говори­ти про ефективність роботи нашої ради, то змушений визнати, що ми часто приймаємо потрібні рішен­ня, які не знаходять логічного за­вершення через безконтрольність, навіть байдуже ставлення до про­блемних питань. Адже такі показ­ники, як рівень зайнятості насе­лення, рівень тінізації економіки, додержання санітарно-гігієнічних норм праці напряму залежать від зобов’язань, прописаних у Терито­ріальній угоді.

Відтак, першочергово потрібно переглянути прийняту Територі­альну угоду відповідно до підписа­ної нової Генеральної угоди. В основу цієї угоди покласти кон­кретні, чіткі зобов’язання з можли­вістю контролю за їх виконанням.

Ті зобов’язання, виконання яких залежить від Уряду, Верхо­вної Ради, вищих владних струк­тур і Національної тристоронньої соціально-економічної ради, чле­ном якої я є, пропонується через співпрацю з народними депутата­ми, а їх необхідно запрошувати на засідання нашої тристорон­ньої ради, доводити до законодав­чого процесу, який стимулювати­ме підвищення рівня життя в Україні й області».

ТАМАРА СТЕЦЮК

 

Підписано Угоду про співпрацю з народним депутатом України

За ініціативою Херсонської обласної міжгалузевої ради проф­спілок укладено Угоду про співпрацю між облміжпрофрадою та народним депутатом України Павлом Павлішем.


Ц еремонія підписання відбулась у присутності керівників об­ласних галузевих профспілок, працівників апарату Херсон­ської облміжпрофради.

Маючи спільну мету та виходячи із за­гального розуміння необхідності забезпе­чення конституційних прав і свобод грома­дян, сторони уклали угоду про наступне:

– всіляко сприяти реалізації класичних цінностей демократичного устрою суспіль­ства, насамперед налагодженню рівноправ­ного соціального діалогу між владою, проф­спілками та роботодавцями;

– добиватися покращення стандартів життя людини праці (росту реальної та но­мінальної заробітної плати, створення но­вих робочих місць, соціального забезпе­чення, освіти, охорони здоров’я, культури, належного житлово-комунального та по­бутового обслуговування тощо) через ак­тивну законотворчу діяльність та іншими засобами згідно з діючим законодавством України та міжнародними конвенціями та нормами;

– захищати трудові права працівників – чле­нів профспілок, відстоювати інтереси обласної ради профспілок та її членських організацій, зокрема за допомогою депутатських звернень, проведення спільних акцій протесту тощо;

– відстоювати інтереси галузей на всіх стадіях реалізації бюджетного процесу у Верховній Раді України, комітетах і комісі­ях, центральних та місцевих органах вико­навчої влади і місцевого самоврядування.

Захід відбувся у форматі круглого столу, тому присутні мали змогу обговорити шляхи співпраці щодо виконання укладеної угоди.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА МІЖГАЛУЗЕВА

РАДА ПРОФСПІЛОК

 

Квитки на мистецькі та розважальні заходи із знижкою

Центр соціальних послуг та Міжна­родний центр культури і мистецтв профспілок України уклали угоду про надання знижок спілчанам та органі­заціям профспілок від 5 до 20% вар­тості квитків на заходи, організатором або співорганізатором яких є МЦКМ.

К ожен власник нового профспілкового квит­ка відтепер матиме знижку 5% при замов­ленні квитків на концерти, театральні ви­стави, новорічні «ялинки», виступи світо­вих зірок та безліч інших яскравих культур­них, мистецьких та розважальних заходів, які проходять в «Жовтневому палаці», за телефоном: (044) 278-74-92.

Знижку 10% отримає будь-яка профспілкова органі­зація в рамках програми «Соціальний профспілковий квиток», якщо замовлятиме від 50 квитків на заходи у «Жовтневому палаці» для членів трудового колективу як заохочення, подарунок до професійного свята, або ор­ганізовуючи новорічні заходи для дітей членів проф­спілки, і 20% – при замовленні від 100 квитків.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

28.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання