« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Завдання – дійти до людей

Завдання – дійти до людей

11–13 листопада відбув­ся тренінг «Ефектив­ні навички комуніка­ції для профспілкових об’єднань України», організований у рам­ках проекту МОП «Ін­клюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні».

І з вступним словом до учас­ників – фахівців з комуніка­цій членських організацій ФПУ і КВПУ звернувся Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий. Проф­спілковий лідер побажав усім успіхів та висловив сподівання, що під час дискусій і практич­них занять буде напрацьовано оновлений формат роботи у сфе­рі комунікацій, який дозволить вибудувати цілісну модель ко­мунікативної діяльності у рам­ках профспілкових організацій усіх рівнів.

Григорій Осовий зазначив, що сьогодні потрібен більш ефек­тивний механізм для підвищен­ня поінформованості членів профспілок від центру до пер­винки: «Завдання стоїть – дійти до людей, використовуючи су­часні інформаційні технології. Масив інформації у нас коло­сальний, зокрема робота над оновленням нормативно-право­вої бази. І питання в тому, як ви­будувати систему комунікацій, щоб кожен член профспілки був про це поінформований, налаго­дити зворотний зв’язок».

Голова ФПУ назвав низку най­більш чутливих питань, що по­требують реакції профспілок, се­ред яких Трудовий кодекс і за­плановані державою зміни в сис­темі соціального страхування та захисту.

Григорій Осовий зауважив, що Урядом на засіданні 6 листо­пада було заплановано, а потім знято з розгляду питання щодо повного демонтажу системи со­ціального захисту, яка існує в Україні. Одним з розроблених Мінсоцполітики законопроек­тів пропонується, щоб державні стандарти і гарантії визнача­лись виключно Урядом. Однак, в умовах дефіциту бюджетних коштів це загрожує подальшим скороченням соціальних ви­плат, чого профспілки допусти­ти не можуть, адже за рівнем зарплат і пенсій Україна пере­буває на останньому місці в Єв­ропі, тому – ні кроку назад у плані обстоювання соціальних гарантій і забезпечення зрос­тання рівня життя наших гро­мадян. «Ось на такій позиції ми будемо вибудовувати свої від­носини з владою і політиками. І якщо треба, то й виборювати їх через масові колективні дії, що нам, як профспілкам, і нале­жить робити», – акцентував Григорій Осовий.

Протягом 3 днів учасники тренінгу під керівництвом до­свідчених тренерів МОП: стар­шого технічного радника Про­екту МОП Джемала Ходжича, спеціаліста з питань комуніка­ції та публічної інформації МОП/ACTRAV Мамаду Суаре знайомились із новітніми тех­нологіями для вирішення низ­ки питань, зокрема:

– Медіа та кризова комуніка­ція: «фішки» для досягнення успіху.

– Комунікація та адвокація: виклики та можливості для українських профспілкових об’єднань.

– Як організувати ефективну кампанію?

– Вебсайт: аналіз та поради для успіху.

– Соціальні медіа: поради для успіху.

– Як створити інформаційний бюлетень?

– Групова робота з розробки онлайн-бюлетеня.

– Як написати гарну історію та прес-реліз?

– Мультимедійні навички: по­ради щодо фото та відео.

– Як реалізовувати комуніка­ційну стратегію?

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Обговорили зміни методології визначення прожиткового мінімуму

На виконання рішення СПО об’єднань профспілок 12 листопада відбулося засідання проф­спілкової робочої групи з напрацювання пропозицій щодо зміни методології визначен­ня прожиткового мінімуму та сфери його застосування. Адже давно вже назріла необхід­ність актуалізації наборів для визначення прожиткового мінімуму.


Т ак, на сьогодні в Україні прожит­ковий мінімум визначається нормативним методом, а пере­лік продуктів харчування, не­продовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму за­тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 780. Од­нак, рішеннями судів у 2018 році визнано не­обхідність внесення змін до цієї постанови.

У грудні 2016 року в Україні набрала чин­ності Конвенція МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики (ратифікована у 2015 році), якою визначено, що при встанов­ленні прожиткового мінімуму беруться до уваги, крім продуктів харчування, їхньої ка­лорійності та одягу, також такі основні сі­мейні потреби працівників, як забезпечення житлом, медичне обслуговування та освіта. Останні в українському споживчому коши­ку сьогодні не передбачені.

Сучасне життя вносить і свої корективи. Наприклад, без наявності мобільного теле­фону сьогодні немає можливості записатися на прийом до лікаря або ж оформити субси­дію. Тож, відповідно, і його слід додати до споживчого кошика.

У 2017 році Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом № 1073 затвердило нові Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії.

За наполяганням профспілок, до Плану за­ходів на 2019 рік щодо реалізації Стратегії по­долання бідності включено пункт про органі­зацію роботи з проведення науково-громад­ської експертизи набору продуктів харчуван­ня, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового міні­муму відповідно до чинного законодавства.

Крім того, учасники засідання обговори­ли законодавчі ініціативи парламентарів і Мінсоцполітики, які передбачають звужен­ня сфери застосування прожиткового міні­муму та перехід від нормативного методу визначення розміру прожиткового мінімуму до нормативно-структурного, а також узго­дили пропозиції до проекту рекомендацій парламентських слухань на тему «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Укра­їні», запланованих на 18 грудня ц. р.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ

БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ФПУ

 

Профспілка не дала скоротити чисельність соцпрацівників

Завдяки злагодженим діям профспі­лок усіх рівнів, у Миколаївській облас­ті скасовано розпорядження голови Кривоозерської райдержадміністрації про скорочення чисельності праців­ників управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

З а інформацією Центральної ради Профспіл­ки працівників соціальної сфери України, у червні 2019 року Кабінетом Міністрів Укра­їни було прийнято постанову № 746 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабі­нету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 91», згідно з якою під час визначення граничної чи­сельності працівників місцевих держадміністрацій пра­цівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення не скорочуються. Попри це на адресу Центральної ради Профспілки почали надходити чис­ленні звернення від працівників структурних підрозді­лів з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій щодо скорочення їх чисельності.

Центральна рада звернулась до Кабінету Міністрів України, міністра соціальної політики щодо неприпус­тимості таких скорочень. Обласні ради Профспілки на місцях також звернулись до керівників райдержадмі­ністрацій, які прийняли рішення про скорочення, від­стоювали разом з первинними профспілковими органі­заціями своїх спілчан.

І ось позитивний прецедент зазначених дій. У Криво­озерському районі Миколаївської області головою рай­держадміністрації було видано розпорядження «Про впорядкування структури та штату працівників струк­турних підрозділів Кривоозерської райдержадміністра­ції», відповідно до якого штатна чисельність працівни­ків управління соціального захисту населення зменше­на. Реагуючи на це, первинна профспілкова організація повідомила обласну раду Профспілки, профспілковий комітет управління ініціював колективний трудовий спір, було направлено звернення в усі інстанції.

Завдяки наполегливості трудового колективу та зла­годженим діям департаменту соціального захисту на­селення облдержадміністрації, відділення Національ­ної служби посередництва і примирення, профспілко­вих органів Миколаївська облдержадміністрація ска­сувала розпорядження Кривоозерської РДА.

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

22.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання