« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Кошти на виплату зарплати шахтарям та погашення заборгованості мають надійти в найближчі дні

Кошти на виплату зарплати шахтарям та погашення заборгованості мають надійти в найближчі дні

28 жовтня в м. Маріуполі відбулася зустріч керівників вугільних

профспілок з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

П ід час зустрічі го-

лова Укрвугле-

профспілки Ві-

ктор Турманов на-

голосив, що незва-

жаючи на численні звернення

трудових шахтарських колек-

тивів та профспілок, непомірно

затягується процес внесення

змін до Державного бюджету

України на 2019 рік в частині до-

даткового виділення коштів об-

сягом 1 млрд грн на виплату за-

робітної плати шахтарям та по-

гашення заборгованості з неї.

Відповідаючи на дане проблем-

не питання, керівник Уряду за-

значив, що протягом найближ-

чих 3 днів Верховною Радою

України має бути прийнято від-

повідне законодавче рішення, і

в наступні 4-5 днів кошти надій-

дуть на державні вугледобувні

підприємства.

Що стосується невідповід-

ності реальним запитам вугіль-

ників проектних показників

Державного бюджету України

на 2020 рік, то Прем’єр-міністр

повідомив, що найближчими

днями в Міністерстві енергети-

ки та захисту довкілля України

буде створено робочу групу з

числа керівників відповідних

підрозділів і фахових спеціаліс-

тів міністерства за участю

представників вугільних проф-

спілок. Даною робочою групою

на підставі ретельної оцінки іс-

нуючого стану вугледобувних

підприємств мають бути визна-

чені необхідні обсяги фінансо-

вих витрат за відповідними

програмами в Державному бю-

джеті України на 2020 рік.

На запит голови Профспілки

Віктора Турманова щодо прове-

дення відповідної наради в Ка-

бінеті Міністрів України під го-

ловуванням Прем’єр-міністра

за участю представників Мініс-

терства енергетики та захисту

довкілля, Міністерства фінан-

сів, голів обласних державних

адміністрацій і керівників міс-

цевого самоврядування, гене-

ральних директорів шахт та

представників вугільних проф-

спілок, Олексій Гончарук дав

згоду на її проведення в першій

декаді листопада 2019 року.

Що стосується закриття

шахт, то Прем’єр-міністр запев-

нив, що ця проблема буде вирі-

шуватися комплексно з усіма

соціальними питаннями.

ПРЕС-СЛУЖБА

ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦ ІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРА ЇНИ

 

Профспілка автотранспортників

Закарпаття турбується про ветеранів

До професійного свята – Дня автомобіліста та дорожника Закарпатська обласна організація

профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства за традицією провела зу-

стріч з ветеранами галузі, в організації якої значну допомогу надало ПрАТ «Закарпатавтотранс».

З устріч у формі круглого столу відбулася на базі оздоров-

чого комплексу «Водограй» в селищі Чинадієво Мука-

чівського району.

Вітаючи ветеранів, голова обласної організації галу-

зевої профспілки Олександр Воронін та представник

ПрАТ «Закарпатавтотранс», ветеран автомобільного транспорту

Мікловш Коссей подякували їм за багаторічну сумлінну працю, від-

значивши їх роль у становленні автомобільної галузі Закарпаття.

Олександр Воронін вручив ветеранам нагороди.

Ветерани Михайло Данайканич, Василь Лешко, Ярослав Фейца-

рук з Мукачева, Григорій Анацький з Ужгорода, Віктор Коробов з

Хуста та інші тепло і зворушливо ділилися своїми спогадами про

трудову діяльність, організацію відпочинку й оздоровлення авто-

транспортників та членів їх сімей, яку протягом багатьох років про-

водила обласна галузева профспілка спільно з керівниками та проф-

спілковими організаціями автотранспортних підприємств області.

На зустрічі було відзначено роботу одного з кращих оздоровчих

закладів краю – оздоровчого комплексу «Водограй». За підсумками

оздоровлення дітей влітку 2019 року й особистий внесок у проведен-

ня цієї роботи директор комплексу Наталія Собеніна нагороджена

Почесною грамотою Закарпатської облпрофради, яку їй вручив го-

лова обласної організації профспілки, член президії облпрофради

Олександр Воронін.

СЕРГІЙ БАРА НЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ

ОБЛПРОФРАДИ

 

До теми

23 жовтня відбулося засідан-

ня президії ЦК Профспілки

працівників вугільної промис-

ловості України. На порядку

денному розглянуто питання

«Про ситуацію на підприєм-

ствах вугільної промисловості

та дії Профспілки».

Про ситуацію на підприємствах

вугільної галузі доповів голова

Профспілки Віктор Турманов. Зо-

крема, він зазначив, що вразли-

вим і соціально значущим зали-

шається питання виплати заробіт-

ної плати, заборгованість з якої

станом на 21 жовтня 2019 року

складала 1154,7 млн грн. Загалом

зарплатні борги шахтарям скла-

дають приблизно 48,0% від зарплатних

боргів по всій промисло-

вості України. За словами проф-

спілкового лідера, прийняття пар-

ламентом урядового законопро-

екту № 2283 від 17 жовтня 2019

року «Про внесення змін до Зако-

ну України «Про Державний бю-

джет України на 2019 рік», яким

передбачається додаткове збіль-

шення видатків за програмою

«Реструктуризація вугільної галу-

зі» на збалансування фінансового

стану державних вугледобувних

підприємств та забезпечення фі-

нансовими джерелами для випла-

ти заробітної плати шахтарям, а

також недопущення відключення

шахт від електропостачання в

сумі 1 млрд грн, не вирішує питан-

ня своєчасної виплати заробітної

плати до кінця року. Питання

оплати за використану електро-

енергію залишається відкритим.

Також голова Профспілки пору-

шив питання щодо закриття шахт,

зазначивши, що робити це необ-

хідно із забезпеченням фінансу-

вання даних об’єктів та працевла-

штування звільнених працівників.

 

Час зупинити «кранопад»

Будівельна галузь сьогодні має катастро-

фічний стан безпеки і гігієни праці, про

що свідчать найвищий показник тяжко-

сті травмування, недоліки в розсліду-

ванні нещасних випадків, недотримання

умов безпеки та гігієни праці, викорис-

тання незадекларованої праці, збільшен-

ня кількості зайнятих на роботах за ци-

вільно-правовими угодами. Як наслідок,

в Україні галузь є травмонебезпечною, а

на будівельних майданчиках не завжди

створено безпечні умови праці.

П ро це красномовно свідчать наступні факти.

26 вересня п. р. у м. Львові будівельний кран

впав на приміщення супермаркету, по-

страждала кранівниця. Ця подія викликала

великий резонанс в органах місцевої влади

та мас-медіа. 23 вересня п. р. у м. Сумах на будові на вул.

Інтернаціоналістів, 1, стріла крана вбила чоловіка. 27 ве-

ресня п. р. у м. Києві під час реконструкції кінотеатру «Зо-

ряний» обвалилася частина будівельного крана. 6 вересня

2018 року в м. Ужгороді на Київській набережній під час

будівельних робіт обвалилася стріла крана. Як засвідчили

тоді результати перевірки, проведеної управлінням Держпраці

у Закарпатській області, падіння баштового крана

сталося внаслідок порушень правил безпеки при його мон-

тажі. І лише у жовтні 2019 року рішенням суду другої ін-

станції експлуатацію цього крана було заборонено.

Наразі Профспілка кранівників Львівщини розпочала

складання переліку кранів та будівельних майданчиків,

де є очевидні загрози небезпечної експлуатації баштових

кранів або експлуатації аварійних (несправних) кранів.

Профспілки наголошують на терміновій необхідності

заходів державного нагляду (контролю) щодо організації

безпечного виконання робіт при спорудженні будівель в

Україні, створення безпечни

31.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання