« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Доки триватиме судове свавілля? Профспілки зупинили чергову рейдерську атаку

Доки триватиме судове свавілля? Профспілки зупинили чергову рейдерську атаку

Чергова рейдерська атака, що від­булася 4 жовтня, стала ще одним кроком у жорсткому протистоян­ні Закарпатської облпрофради та Закарпатського окружного адмі­ністративного суду за право влас­ності на адміністративну будівлю профспілок на площі Народній, 5, у м. Ужгороді, що перебуває у їх віданні понад 55 років.

О днак цьо­го разу атака була зна­чно агре­сивнішою, ніж усі по­передні. Лише увечері 3 жовтня стало відомо, що на 9-ту годину ран­ку наступного дня го­тується рейдерське за­хоплення будівлі. Ор­ганізатори «акції» спланували її, знаючи, що їх головний опо­нент – голова Закарпат­ської облпрофради Во­лодимир Фленько виї­хав до Києва, на засі­дання Президії Федера­ції профспілок Украї­ни. Аби уникнути сило­вого протистояння, профспілковий лідер області, телефонуючи з Києва, закликав на за­хист будівлі працівни­ків профспілок, а та­кож громадські органі­зації, в тому числі учасників бойових дій, з якими профспілки співпрацюють від по­чатку подій на сході України, тощо.

Тож наступного ран­ку кругову оборону Бу­динку профспілок, як і в попередні рази, за­йняли працівники об­лпрофради, галузевих облорганізацій проф­спілок, підвідомчих профспілкових органі­зацій, активісти, всі не­байдужі до долі проф­спілкової будівлі.

Як і передбачалося, потрапити до будівлі профспілок намагали­ся працівники виконав­чої служби та Закар­патської окружного ад­міністративного суду на чолі з керівником апарату Олександром Скрипчуком. До того ж, цього разу на їх під­тримку прибули з деся­ток молодиків спортив­ної статури з однієї з приватних охоронних фірм м. Мукачева. Пря­мо на сходах до цен­трального входу в бу­дівлю проходило з’ясування відносин.

Заступник голови За­карпатської обласної ради профспілок Ва­силь Захарець і голо­вний спеціаліст з право­вих питань облпрофра­ди Василь Товтин наго­лошували, що, реагую­чи на численні звернен­ня профспілок Закар­паття щодо порушень їх прав, Кабінет Міністрів України своєю постано­вою від 21 серпня 2019 року № 811 «Деякі пи­тання використання державного майна про­фесійними спілками, їх об’єднаннями» визнав за профспілками право перебування в будівлі на площі Народній, 5, шляхом укладання від­повідних договорів оренди з Фондом дер­жавного майна України. Незабаром такий дого­вір буде підписано. Крім того, проходять су­дові процеси, на яких триває розгляд майно­вих питань.

Однак, ігноруючи урядове рішення, окружний адміністра­тивний суд вдається до тиску на обласну раду профспілок. За наполя­ганням суду в будівлі облпрофради було від­ключено електропоста­чання. Тим самим ро­боту облпрофради, га­лузевих облорганіза­цій профспілок паралі­зовано, вони позбавле­ні можливості нор­мально виконувати свої функції щодо соці­ально-економічного за­хисту працюючих згід­но Закону України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності» та Консти­туції України. Трива­ють спроби рейдер­ського захоплення бу­дівлі профспілок. Ви­никає запитання: доки триватиме судове сва­вілля?

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

РАДИ ПРОФСПІЛОК

 

Гідні соціально-трудові стандарти – головний мотив праці в Україні і добробуту в сім’ї

В оновленому Будинку профспілок на майдані Неза­лежності у м. Києві відбулась плідна дискусія щодо впровадження в Україні стандартів гідної праці.

З агальнонаціо­нальний кру­глий стіл «Гідні соці­ально-трудо­ві стандарти – головний мотив праці в Україні і до­бробуту в сім’ї» організу­вала та провела Федера­ція професійних спілок України.

Захід був присвячений Всесвітньому дню дій за гідну працю, встановле­ному Міжнародною кон­федерацією профспілок 7 жовтня, який щороку від­значається і в Україні.

На заклик ФПУ від­верто оцінити ситуацію на українському ринку праці, визначити за­вдання соціальних парт­нерів і влади із забезпе­чення в нашій країні норм гідної праці від­гукнулись провідні екс­перти, науковці, пред­ставники органів дер­жавної влади, зарубіжні громадські діячі, проф­спілкова спільнота, жур­налісти провідних ЗМІ.

Виступаючи перед ау­диторією, Голова ФПУ Григорій Осовий зазна­чив, що економіка не може бути ефективною без гідної праці, також без гідної праці немож­ливо забезпечити права людини.

В Україні наразі існує дефіцит гідної праці, що викликає масову трудо­ву міграцію. Українці їдуть за кордон за більш високими зарплатами та комфортними умовами роботи і життя. Тому першочерговим завдан­ням для соціальних партнерів є утворення саме таких умов, коли люди почнуть прагнути працювати в Україні та повертатись додому.

Досягнення цієї мети було задекларовано і при підписанні тристорон­ньої Генеральної угоди на 2019–2021 роки, наголосив профспілковий лідер.

Свої думки щодо май­бутнього ринку праці в Україні та світові тенден­ції у сфері забезпечення зайнятості висловили за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін, Націо­нальний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, віце-президент Українського союзу про­мисловців і підприємців Василь Піддубний, дирек­тор Державного центру зайнятості Ольга Мако­гон, заступник голови Державної служби Украї­ни з питань праці Алла Горбатюк, доктор юри­дичних наук, професор кафедри трудового права та соціального забезпе­чення юридичного фа­культету Київського на­ціонального університету ім. Т. Шевченка Сергій Венедіктов, директор На­уково-дослідного інститу­ту праці і зайнятості насе­лення Міністерства соці­альної політики України і НАН України Леонід Іль­чук, президент Економіч­ного дискусійного клубу Анатолій Максюта.

Модератором дискусії виступив відомий телеве­дучий Андрій Куликов.

У рамках заходу відбу­лось нагородження пере­можців Всеукраїнського конкурсу на кращий ко­лективний договір, який проводить ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПОЛТАВЩИНА

На гостини до друзів

Цьогорічний візит делегації найбільшого профспілкового об’єднання Федератив­ної Республіки Німеччини «ІГ Метал» до полтавських колег укотре став корисним майданчиком для обміну практичним до­свідом реалізації захисної функції щодо працівників найманої праці європей­ськими та вітчизняними профспілками. До слова, партнерські зв’язки полтав­ських на німецьких профспілок мають вже майже 30-річну історію.

П олтавщину відвідали перший уповноважений профспілки «ІГ Метал» у м. Зінген Вінсенцо Саваріно (керівник делегації), функціонер профспілки «ІГ Метал» Надіне Софіє Вебер, го­лова ради підприємства «Ворлдлайн» м. Кон­станц Лоре Марія Діцінгер, заступник голови ради підприєм­ства «Амкор» м. Зінген Луїс Мануель дос Сантос де Бріто.

Спершу профспілкові лідери «ІГ Метал» відвідали м. Київ, де ознайомилися із столичними пам’ятками. Чотириденна програма перебування гостей на Полтавщині передбачала відвідини Полтавського національного технічного універси­тету ім. Юрія Кондратюка, машинобудівних підприємств м. Кременчука, ознайомлення із соціально-побутовою сферою ПАТ «Укртатнафта», зустрічі з профспілковим активом під­приємств. Представники німецьких профспілок поділилися своїми здобутками на теренах захисту людей найманої праці з членами президії Полтавської обласної ради профспілок. На зустрічі голова облпрофради Леонід Вернигора детально роз­повів про стан соціально-економічної сфери області та вплив профспілок на вирішення актуальних проблем захисту прав та інтересів працівників, перспективи спілчанського руху.

За поданням президії облпрофради, за понад 30-річну співпрацю з профспілками металістів Німеччини першого уповноваженого «ІГ Метал» Вінсенцо Саваріно нагороджено нагрудним знаком ФПУ «За розвиток соціального партнер­ства», який вручив на дружній профспілковій зустрічі голова облпрофради Леонід Вернигора.

Найприємніші враження у гостей залишилися від пам’яток Полтави, відвідин краєзнавчого музею, Хресто-Возд­виженського монастиря, Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Візит полтавців до друзів у м. Зінген запланований на на­ступний рік.

ГАННА ТАРГАЄВА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

18.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання